adl adl

Ekonomski fakultet

0

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučna ustanova sa tradicijom dugom skoro 80 godina. Osnovan je kao Visoka škola za ekonomiju i trgovinu još daleke 1937. godine, kao vodeći visokoškolski obrazovni centar u oblasti ekonomije u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji.

ekonomski fakultet

Jedan od važnih angažmana Fakulteta je i organizovanje naučnih konferencija samostalno ili u saradnji sa Naučnim društvom ekonomista Jugoslavije (selektivnom naučnom organizacijom) kao i skupova i seminara sa preduzećima, bankama itd.

Fakultet ima vrlo razvijenu saradnju sa većim brojem stranih univerziteta i instituta (SAD, Velika Britanija, Rusija, Francuska, Italija, Grčka itd.). Međunarodna saradnja Fakulteta se intezivira poslednjih godina i Fakultet ulazi u nove međunarodne projekte.

ORGANIZACIONE JEDINICE

 • Fakultet ima svoj naučno-istraživački centar (NICEF) koji na brojnim projektima angažuje veliku većinu nastavnika i saradnika kao i jedan broj istaknutih eksperata izvan Fakulteta.
 • U okviru fakulteta postoji i centar za karijerno vođenje čiji je cilj da pomogne studentima prilikom odabira zanimanja i traženja posla. Organizuje testiranja, seminare i kurseve i upravlja bazom podataka koja simulira tržište rada. Pročitajte više o radu centra.
 • Na Ekonomskom fakultetu postoji 6 katedri:
  • Katedra za ekonomsku politiku i razvoj
  • Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment
  • Katedra za međunarodne ekonomske odnose
  • Katedra za računovodstvo i poslovne finansije
  • Katedra za statistiku i matematiku
  • Katedra za ekonomsku teoriju i analizu

STUDIJSKI PROGRAMI

Osnovne akademske studije (3 godine – 180 ESPB ili 4 godine – 240 ESPB)

Program osnovnih akademskih studija: Ekonomija, Poslovno upravljanje i statistika je akreditovan studijski program na kome možete steći 180 ili 240 ESPB bodova, u zavisnosti od toga da li ćete se odlučiti za trogodišnje ili četvorogodišnje studije.

 • Moduli na Ekonomskom fakultetu:
  • Ekonomska analiza i politika
  • Finansije, bankarstvo i osiguranje
  • Marketing
  • Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina
  • Menadžment
  • Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje
  • Statistika, informatika i kvantitativne finansije
  • Trgovinski menadžment i marketing
  • Turizam i hotelijerstvo

 Diplomske akademske studije (Master) (1 godina – 60 ESPB)

 • Moduli master studija EKOF-a:
  • Ekonomska analiza i politika
  • Računovodstvo, revizija i poslovne finansije
  • Bankarski i finansijski menadžment
  • Ekonomska politika i razvoj
  • Poslovno upravljanje
  • Kvantitativna analiza
  • Međunarodni ekonomski odnosi Ekonomija i menadžment energetike
  • Makroekonomija privreda u tranziciji – međunarodni master program sa Univerzitetom u Nici 10. International masters in quantitative finance (IMQF) – master program na engleskom jeziku

Doktorske akademske studije: (3 godine – 180 ESPB)

 • Moduli na doktorskim studijama EKOF-a:
  • Ekonomija
  • Poslovno upravljanje
  • Statistika

Student doktorskih studija ukupno stiče 90 ESPB na osnovu položenih ispita i 90 ESPB na osnovu aktivnosti vezanih za izradu doktorske disertacije: saopštenja, prezentacije zaključaka, priprema članaka, odbrana i dr.

PRIJEMNI ISPIT I UPIS

Ekonomski fakultet će u školskoj 2016/2017. godini upisati u prvu godinu 570 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta, dok ukupna kvota za akreditovani studijski program osnovnih studija obuhvata 1500 mesta

 • Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija Ekonomskog fakulteta u Beogradu kandidati polažu prijemni ispit u jednoj od sledeće tri varijante:
  • PRVA VARIJANTA: Po sopstvenom izboru, prilikom prijavljivanja za testiranje, kandidat se opredeljuje za test iz jednog od slede- ćih predmeta: MATEMATIKA, RAČUNARSTVO I INFORMATIKA, OSNOVI EKONOMIJE ILI POSLOVNA EKONOMIJA. Test svakog od ovih predmeta omogućava kandidatu da osvoji 60 bodova na testiranju.
  • DRUGA VARIJANTA: Po sopstvenom izboru, prilikom prijavljivanja za testiranje, kandidat se opredeljuje A) za test iz jednog od sledećih predmeta: MATEMATIKA, RAČUNARSTVO I INFORMATIKA, OSNOVI EKONOMIJE ILI POSLOVNA EKONOMIJA, kao i B) za jedan test iz OPŠTEG OBRAZOVANJA I INFORMISANOSTI, ISTORIJE, GEOGRAFIJE ili SOCIOLOGIJE. Test iz predmeta grupe A) omogućava kandidatu da osvoji 40 bodova na testiranju, dok se na testu iz grupe B) može ostvariti 20 bodova.
  • TREĆA VARIJANTA: Po sopstvenom izboru, prilikom prijavljivanja za testiranje, kandidat se opredeljuje za tri testa od sledeća četiri predmeta: OPŠTE OBRAZOVANJE I INFORMISANOST, ISTORIJA, GEOGRAFIJA ili SOCIOLOGIJA. Na svakom od ovih testova može se ostvariti po 20 bodova.

Pored ovoga, na osnovu uspeha postignutog u srednjoj školi, kandidat može dobiti najviše 40 bodova. Broj bodova iz srednje škole se obračunava kao dvostruki zbir svih srednjih ocena od I do IV razreda.

Testiranje u prvoj i trećoj varijanti traje 120 minuta, a u drugoj 150 minuta. U drugoj i trećoj varijanti kandidat testove radi istovremeno.

Konačna rang lista dobija se na osnovu ukupnog broja bodova koji je kandidat ostvario na osnovu postignutog uspeha u srednjoj školi i broja bodova ostvarenog na testovima prijemnog ispita.

Broj potrebnih bodova za sticanje statusa studenta čije se školovanje finansira iz budžeta kretao se u intervalu od 79 do 90, dok višegodišnji prosek bodova koji su ostvarili poslednji upisani studenti u novu školsku godinu iznosi 55,78.

ŠKOLARINA

Školarina za Ekonomski fakultet za 2016/2017. godinu za obim od 60 ESPB iznosi od 85.272,00 do 112.200,00 din. U cenu školarine uključena je obavezna udžbenička literatura koju samofinansirajući student dobija pre početka semestra, kao i do tri prijave svakog ispita u toku školske godine.

– Sve informacije o upisu možete dobiti na Upisnoj stranici sajta http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/

– Studente možete kontaktirati i putem Facebook stranice facebook.com/JaNaEkofu posvećenoj upravo vama ili putem stranice http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/pitajte-nase-studente/.

– Adresa: Каменичка 6, 11000 Београд
– Telefon: (011) 3021 240
– Web: http://www.ekof.bg.ac.rs/

Ostavite komentar