Administratrivni stil

Književni stil – administrativna i pravna služba.
Službena dokumenta – pismo, prepiska.
Pišu se: zakoni, ukazi, ugovori, sporazumi, statuti, pravilnici, molbe, žalbe, zapisnici, informacije i dr. službeni dokumenti.
Jezik administrativnih tekstova treba da je precizano jasan, kako bi se isključila svaka mogućnost nesporazuma i dvosmislenosti u tumačenju onoga što je  napisano!
Karakteristike:
ustaljena, ukalupljena leksika i sintaksa, koja ga čini suvim i hladnim načinom poranavanja sa najmanje estetskog u sebi;
funkcionalni stilovi: razgovorni – neformalni, lako prepoznatljiv.
Publicistički (novinarski) – časopis, novine.
Naučni – udžbenici.
Književno-umetnički (literature).
Administrativni
svi vidovi službene komunikacije – konkursi, obaveštenja, oglasi – stvaraju se ovim stilom; službena komunikacija između pravnih lica i korespondencija između privatnih i pravnih lica;
Službena pisma se kucaju! – potpisnik se potpisuje i svojeručno iznad otkucanog imena i prezimena.

Podeli