Antiinflacione mere

Zbog negativnih ekonomskih i socijalnih efekata (posledica).

Mere (instrumenti), sprovode se politika.

 

  1. Mere kontrole inflacije – propisuju se cene, zarade, racionalizacija potrošnje (lične, investicione, opšte tj. zajedničke), smanjenje investicionih kredita, stimuliše se štednja, povećava poresko (fiksno) opterečenje.
  2. Mere ekonomske stabilizacije – vraćaju cene na početni nivo pre nastanka inflacije ili ih zadržavaju na dostignutom nivou.
  3. Valutne mere (reforme) – devalvacija. Postiče se stabilnost valute, uvodi se nova valuta umesto stare (obezvredjuje), stari novac zamenjuje za novu valutu; zamrzavaju se cene i plate.

 

Devalvacija je mera države kojom se zvanično smanjuje vrednost novca (pravnim aktom). Devalvacija je novo odredjivanje vrednosti domaćeg novca u odnosu na vrednost stranog novca i uspostavljanje realnijeg kursa domaćeg novca.

Devalvacijom se zvanični (nerealni) obezvredjen kurs domaće valute stavi u realan odnos na domaćem tržištu.

Devalvacijom se priznaje depresijacija domaćeg novca (izazvana inflacijom). Podstiče izvoz, devizni priliv.

Revalvacija je mera suprotna devalvaciji.

 

Depresijacija je stvarno smanjenje vrednosti novca ili pad kupovne (snage) moći novca. Za veću količinu novca može se kupiti manja količina robe. Posledica je inflacije i delovanja ponude i tražnje na deviznom tržištu.

 

Apresijacija je porast vrednosti novca (kupovne snage novca). Posledica je deflacije.

Podeli