Društvene norme

Norma – pravilo, regula

 

Pojam – društvena norma je pravilo ponašanja ljudi u društvu koje postavlja samo društvo, a upućeno je na svest i volju ljudi.

 

Odnos društvene norme i prirodnog zakona – prirodni zakoni (gravitacija, plima i oseka, godišnja doba) deluju bez izuzetaka svojom neminovnošču i ne zavise od svesti i volje ljudi.

 

Odnos društvene norme i stvarnosti – društvenim normama se može zahtevati samo ono što je ostvarivo bilo sa asspekta prirodne mogućnosti (da radnik za 34 proizvede 100 pari cipela, da svi dečaci prilikom upisa u školu budu iste visine) bilo sa aspekta društvene mogućnosti (princip odmazde – oko 30, primena sankcija iz robovlasničkog perioda).

Načelne društvene norme smatraju se besmislenim.

 

Pojam sankcije – to su mere kojima društvo primorava pojedince na poštovanje normi. One mogu biti:

–         pozitivne – veoma retke, nagrade za onog ko izuzetno dobro ispoštuje neku normu (Vukova diploma)

–         negativne – kazne, brojnije su i predvidjene su za prekršioce društvenih normi (novčana i zatvorska kazna)

Podeli