Društveno raslovajavanje

Vertikalna dimenzija globalnog društva. Bitan element svakog društva. Predstavlja društveni položaj pojedinaca i grupa.

Uzroci raslojavanja:

–  materijalno bogatstvo, tip svojine koji preovladava u jednom društvu. Nejednaka moć ljudi da raspolažu materijalnim i duhovnim dobrima. Privatna, državna i grupna svojina, subjekt (titular svojine). Privatna sovjina nad sredstvima za proizvodnju. Državna svojina, ne pripada nikome, korišćenje raspolaganja. Grupna, zajednička i akcinarska.

– društvena moć, nejednaka mogućnost ljudi da donose odluke o tudjim životima. Može biti ekonomska, funkcionalna moć i politička. Statusna moć. Fizička sila, politika štapa i šargarepe, ogleda se u činjenici da moćne, razvijene zemlje sveta primenom fizičke sile ili ucenjuju ili vrše pritisak na manje razvijene zemlje.

– društveni ugled, manipulativna moć. Stičemo na osnovu profesije kojom se bavimo, nisu sve iste. Različito rangiranje zanimanja profesija.

 

Modeli raslojavanja:

–         stratifikacijski

–         elitistički

–         marksistički, klasno konfliktni

Podeli