Magazin: Monetarna ekonomija

Monetarna ekonomija – lekcije, objašnjenja za ekonomski fakultet

Najčešći kriterijum definisanja inflacije je po intenzitetu, odnosno stopi, inflacije. Po intenzitetu inflacije imamo...

Dva ključna efekta inflacije su: Preraspodela bogatsva i dohotka u zemlji: oni koji primaju...

Realna ravnoteža Realna ravnoteža je ravnoteža na tržištu dobara i usluga. Postiže se u...

Tri osnovna toka emisije novčane mase su: Promena bankarskih kredita – bankarski krediti su...

Postoje teorije inflacije tražnje, teorije šoka ponude i mešovita teorija inflacije. Pogledajte koje su...

Novčana masa može da se posmatra prema više kriterijuma od kojih su tri najznačajnija:...

Proces kreiranja primarnog novca naziva se primarnom emisijom i on predstavlja monopolsko pravo Centralne...

Prema kriterijumu prisustva novca pri obavljanju trgovinskih transakcija sve ekonomije možemo podeliti na nemonetarne...

Monetarno-kreditna multiplikacija predstavlja proces preko koga bankarski sistem vrši emisiju i povlačenje novca iz...

Inflacija se definiše kao opšti rast cena. Inflaciju merimo opštom stopom inflacije. Stopa inflacije...

 Pojam monetarnih agregata Monetarni agregati predstavljaju merila ukupne količine novca u opticaju i najčešće...

Inflacija u svim privredama ima negativno dejstvo na platni bilans u smislu da dovodi...