Evidencija kapitala

Kapital predstavlja sopstvenu imovinu (neto imovinu) vlasnika preduzeća.

KAPITAL = BRUTO IMOVINA – OBAVEZE

Struktura kapitala je utvrđena zakonom o računovodstvu. Tako da postoje sledeće vrste kapitala:

  • osnovni kapital
  • emisiona premija (nastaje pri prodaji novog kola akcija po cenama viših od nominalne vrednosti akcija)
  • rezerve iz dobiti
  • revalorizacioni
  • negativni gudvil (javlja se kada je kupovna vrednost kapitala pri kupovini preduzeća niža od knjigovodstvene vrednosti)
  • dobitak iz ranijih godina i tekuće godine

Knjigovodstvena evidencija kapitala

Po zakonu o privrednim društvima kapital se može uneti u vidu:

  • uplata novčanih sredstava
  • preuzimanja obaveza da će određeni iznos kapitala biti uplaćen
  • unosa stvari i prava (020, 022, 023, 101 itd.)

Podeli