Evidencija nabavke robe

Postoji: trgovina na veliko (grosisti) i trgovina na malo (detaljisti)

Kalkulacija – postupak izračunavanja nabavne i prodajnih cena roobe.

Elementi kalkulacije:

   1)fakturna vrednosti (kupovna)
+ 2) zavisni troškovi nabavke (ZTN)
= 3)nabavna vrednost
+ 4)razlika u ceni
= 5)prodajna vrednost I (veleprodajna cena)
+ 6)PDV
= 7)prodajna vrednost II (maloprodajna cena)

Razlika u ceni predstavlja prihod. Može biti:

 • Slobodna (prodavac je sam određuje u zavisnosti od ponude i tražnje)
 • Kontrolisana (neko je kontroliše; to može biti država/cena goriva ili proizvodjač/coca cola, novine, školske knjige, cigarete…). Kontrolisane razlike u ceni mogu biti marža i rabat.
Marža
– određuje je država
– određuje se na nabavnu vrednost
– određuje se u intervalu (ima limitirajući karakter; država propiše da marža iznosi 3-12%
– javlja se a) gornja granica (postoji da stvari ne bi bile preskupe; štiti kupca)
b) donja granica (štiti prodavca)
– preduzeće uzima bilo koju maržu u tom intervalu
– koristi se za robe široke potrošnje i određuje se na osnovu životnih standarda
Rabat
– određuju proizvođač i država
– određuje se na prodajnu vrednost
– fiksanje
– roba sa jedinstvenom prodajnom cenom

Dokumentacija pri nabavci materijala:

 • ugovor (zaključnica)
 • otpremnica (ide uz robu)
 • faktura (račun)
 • komisijski zapisnik (sastavlja se na mestu prijema robe; utvrđuje se da li roba dobijena roba odgovara kvalitativno i kvantitativno naručenoj)
 • prijemnica

Uvek se prvo vrši kalkulacija pa tek onda knjiženje.

Evidentiranje robe po nabavnim cenama

 •  vrši se na kontu 130 – obračun nabavke robe (na dugovnoj strani se knjiži nabavna vrednost)

Evidencija po prodajnoj ceni 1

 • vrši se preko konta 132 – roba u prodaji na veliko i konta 1329 – ukalkulisana razlika u ceni.
 • Kontro 1329 je korektivan konto. On koriguje konto 132, i svodi ga sa PC1 (prodajna cena 1) na NC (nabavna cena). Na dugovnoj strani knjižimo ostvarenu razliku u ceni koja s ejavlja prilikom prodaje robe, a na potražnoj strani knjižimo ukalkulisanu razliku u ceni koja se javlja pri nabavci robe.

Evidencija nabavke robe kada se zalihe vode po PC2 (prodajna cena sa PDV-om/PC za potrošače)

Vodi se na kontima:

 • 1349 – (na dugovnoj strani knjiži se ostvarena razlika u ceni, vezuje se za prodaju robe; na potražnoj strani knjiži se ukalkulisana razlika u ceni, vezuje se za nabavku robe)
 • 1344 – (na dugovnoj strani knjiži se ostvareni PDV, vezuje se za prodaju robe; na potražnoj strani knjiži se ukalkulisani PDV, vezuje se za nabavku robe).
 • To su korektivna konta koja koriguju konto134 i svode ga sa PC2 na NC. Ova konta ulaze u bilans stanja na strani aktive kao crveni storno.

Evidencija nabavke nefakturisane robe

 •  vodi se kada je stigla faktura, ali ne i roba (po kontu 137 – roba na putu)
 • knjiži se na osnovu ugovora ili tržišne vrednosti robe preko konta 4338 – dobavljači za nefakturisane obaveze; gasi se kada stigne faktura.

Evidencija internog kretanja robe:

Odnosi se na kretanje robe unutar preduzeća. Iz magacija se roba šalje u prodavnicu uz dokument koji se zove „interna dostavnica“, između prodavnica se šalje uz „prenosnu dostavnicu“, a iz prodavnice nazad u magacin uz „povratnicu“. Treći slučaj se dešava kada dođe do kvara robe, na zahtev prodavca ili ukoliko više nije sezona te robe (kupaći kostimi, skije, sanke..).

Evidencija viškova i manjkova robe

 • Višak ili manjak utvrđujemo inventarisanjem
 • Upoređujemo stvarno sa knjigovodstvenim stanjem.
 • Manjak se javlja višom silom (požar, poplava) ili krivičnim delom (knjiži se preko konta 2214)
 • Bolje je kada imamo manjak, jer da se pojavi višak mislili bi da radimo na „crno“.
 • Na manjak se obračunava PDV, preko konta 474.

Podeli