Evidencija obaveza

Obaveza je pravni odnos na osnovu kojeg jedno lice (poverilac) ima pravo da od drugog lica (dužnika) zahteva da nešto učini ili da se uzdrži od nečega što bi inače imao prava da učini.

Obaveze mogu nastati po osnovu:

  • prouzrokovane štete drugima
  • na osnovu samog zakona
  • na osnovu sklopljenog ugovora.

Prema zakonu o obligacionim odnosima, obaveze mogu biti:

  • kratkoročne (do 1 godine)
  • dugoročne (period duži od 1 godine)

Da bi preduzeće moglo da izmiri svoje obaveze mora voditi računa o svojoj solventnosti i likvidnosti. Solventnost je sposobnost preduzeća da na duži rok izmiri svoje obaveze. Likvidnost je odnos između raspoloživih sredstava i dospelih obaveza i mogućnost blagovrenemog izmirenja tih obaveza.

Evidencija obaveza se vodi u klasi 4.

Podeli