Ovako su studenti EKOF-a ocenili profesore

Na osnovu poslednjih rezultata ocenjivanja rada profesora i saradnika Ekonomskog fakulteta, reklo bi se da su studenti ekonomije veoma zadovoljni. Skoro 100% prosečnih ocena dobijenih upitnikom jeste iznad zadovoljavajućeg nivoa.

studenti_profesori

Najnoviji rezultati studentskog vrednovanja pedagoškog rada profesora na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu pokazuju prosečnu ocenu 4,31; a među 9 pitanja na koja je preko 5000 studenata Ekonomskog fakulteta odgovaralo u okviru Upitnika, našlo se i ocenjivanje i kvaliteta udžbenika koji se koristi na odgovarajućim predmetima.

Prosečne ocene profesora:

  • Način izlaganja nastavne materije = 4,29;
  • Prosečna ocena za organizovanje nastave = 4,45;
  • Sadržaj nastavne materije i metodičko-didaktičkih veština = 4,54;
  • Objektivnost ocenjivanja na ispitu i predispitnim obavezama = 4,32;
  • Korišćena udžbenička literatura ocenjena je sa prosečnom ocenom od 4,21.

Kao sastavni deo Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika, koji je usvojen na nivou Univerziteta, stoji i Upitnik za vrednovanje pedagoškog rada nastavnika Univerziteta u Beogradu. Pod okriljem Nastavno-naučnog veća i Komisije za sprovođenje studentskog vrednovanja realizovano je ispitivanje studentskog vrednovanja pedagoškog rada nastavnika.

Mnogi studenti su iznenađeni ovako visokim ocenama profesora, pa se pitamo da li je moguće da dobijamo iskrivljenu sliku ocena usled diskutabilne anonimnosti Upitnika i logičnog straha studenata. Pričali smo sa studentom ekonomije koji kaže:

slika

Najveći problem sa upitnikom je to što veliki broj studenata ekonomije smatra da ocenjivanje nije anonimno. Naime, ovaj Upitnik (ili anketa) se popunjava on-line, logovanjem na studentski servis sa sopstvenim brojem indeksa. Nakon logovanja na profil studenta, dobija se lista sa 10-ak pitanja za svakog profesora i saradnika koji je predavao u prethodnom semestru. Takođe, važno je naglasiti da je Upitnik uslov za upis u narednu godinu.

Ostaje pitanje, da li je strah studenata opravdan ako je ova „anonimna“ anketa uslov koji zahteva od studenata ostavljanje traga da je istu popunio.

slika

Podeli