Fakultet fizičke hemije

Fakultet je osnovan 2006/2007 godine kada je krenuo sa primenom studijskih programa koji su prilagođeni Bolonjskoj deklaraciji i studijama u zemljama EU. Fakultet je matičan za fizičku hemiju i uže oblasti: spektrohemiju, elektrohemiju, nuklearnu hemiju i radiohemiju, hemijsku kinetiku, hemijsku termodinamiku, kvantnu hemiju itd.

fakultet za fizicku hemiju

Katedre čine profesori i asistenti koji organizuju i sprovode teorijsku i praktičnu nastavu na osnovnim i postdiplomskim studijama:

 • Katedra za opstu fizičku hemiju
 • Katedra za spektrohemiju i fizičku hemiju plazme
 • Katedra za elektrohemiju, hemijsku kinetiku i materijale
 • Katedra za radiohemiju i nuklearnu hemiju
 • Katedra za dinamiku i strukturu materije

U okviru fakulteta posluje i Centar za fizičku hemiju bioloških sistema BioScope.

BioScope čini 6 laboratorija:

 • Laboratorija za magnetnu rezonanciju
 • Laboratorija za molekulsku spektrometriju
 • Laboratorija za nuklearnu spektrometriju
 • Laboratorija za bioelektrohemiju
 • Laboratorija za računarsku hemiju
 • Laboratorija za nelinearnu dinamiku

STUDIJSKI PROGRAMI

Osnovne akademske studije

Trajanje studija: 4 godine – 240                 ESPB

Stečeno znanje: Fizikohemičar

Studijski program se sastoji od jednosemestarskih obaveznih i izbornih predmeta. Vežbe su sastavni deo svih predmeta, pri čemu najveći broj predmeta ima eksperimentalne vežbe koje studenti samostalno izvode, a dobijene rezultate sređuju koristeći kompjutersku obradu rezultata.

Diplomske akademske studije (Master)

Trajanje studija: 1 godina – 60 ESPB

Stečeno zvanje: Master fizikohemičar

Moduli:

 • Spektrohemija
 • Elektrohemija i hemijska kinetika
 • Biofizička hemija
 • Fizička hemija životne sredine
 • Fizička hemija materijala
 • Radiohemija

Specijalističke strukovne studija forenzika

Trajanje studija: 1 godina – 60 ESPB

Stečeno zvanje: Specijalista strukovnih studija forenzika

Moduli:

 • modul studija koji se ostvaruje na Fakultetu za fizičku hemiju
 • modul koji se ostvaruje na Fakultetu bezbednosti

Doktorske akademske studije

Trajanje studija: 3 godine – 180 ESPB

Stečeno zvanje: Doktor fizičkohemijskih nauka

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI ZA UPIS

Osnovne akademske studije

Na prijemnom ispitu se polaže test iz jednog od sledećih predmeta: matematika, fizika, hemija ili fizička hemija. Pitanja i zadaci obuhvataju gradivo iz udžebenika za I, II, III i IV razred gimnazije (prirodno matematički smer).

Broj raspoloživih mesta

 • budžet: 80 studenata
 • samofinansirajući: 20 studenata 60000 skolarina

Diplomske akademske studije (Master)

Na master akademske studije fizičke hemije se mogu upisati svi studenti koji su završili osnovne akademske studije fizičke hemije i njoj srodnih nauka, u obimu od 240 ESPB.

Broj raspoloživih mesta

 • 60 studenata

Specijalističke strukovne studija forenzika

Pravo na ove studije imaju diplomci Fakulteta za fizičku hemiju, odnosno Fakulteta bezbednosti. U slučajevima da je student sa ovih ili srodnih fakulteta završio osnovne studije, a nema stečena znanja potrebna za Specijalističke strukovne studije Forenzika, na iste se upisuje u skladu sa Statutom Fakulteta za fizičku hemiju i Statutom Fakulteta bezbednosti.

Broj raspoloživih mesta

 • 50 studenata

Doktorske akademske studije

Pravo upisa na doktorske studije imaju svi kandidati koji su završili osnovne i master akademske studije.

Broj raspoloživih mesta

 • 35 studenata

ŠKOLARINA

Visinu školarine za samofinansirajuće studente, državljane Republike Srbije, utvrđuje Fakultet i ona iznosi 60.000,00 dinara za školsku godinu. Visina školarine za strane državljane utvrđuje se na iznos od 1.800 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

slika


KONTAKT
Adresa: Studentski trg 12-16, Beograd
Telefon: 011/32-84-012 (studenstka služba)
Website: http://www.ffh.bg.ac.rs/
Email: studsluzba@ffh.bg.ac.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podeli