Fakultet političkih nauka u Beogradu – FPN

Fakultet političkih nauka – FPN je oosnovan 1968. godine kao prva nastavno-naučna ustanova te vrste u tadašnjoj Jugoslaviji. Deo je Univerziteta u Beogradu, koji se nalazi u 300 najboljih univerziteta sveta, prema Šangajskoj listi za 2016. godinu. Pogledajte važne informacije za upis na Fakultet političkih nauka, koji smerovi na FPN-u postoje, kolike su školarine i kakva je organizacija Fakulteta političkih nauka.

Fakultet politickih nauka (FPN)

Jedina je državna visokoškolska ustanova matična za politikologiju u Srbiji, kao i alma mater osnivačima i predavačima na velikom broju fakulteta političkih nauka u regionu. Fakultet se bavi obrazovanjem i istraživanjem u oblasti politikologije, međunarodnih studija, novinarstva i komunikologije, socijalne politike i socijalnog rada. Nastavno-naučni kadar čini više od 90 stalnih predavača, uz redovna gostovanja istaknutih inostranih i domaćih stručnjaka. Na poslediplomskim studijama, nastava se izvodi na srpskom i engleskom jeziku.

slika

Pogledajte kako izgleda studiranje na Fakultetu političkih nauka iz ugla uspešnog studenta.

Organizacija FPN-a

U okviru nastavno‑naučne organizacione jedinice formiraju se Odeljenja, katedre, Kabinet za strane jezike i Naučnoistraživački centri Fakulteta.

Na Fakultetu političkih nauka postoje sledeća odeljenja:

 • Politikološko odeljenje,
 • Odeljenje za međunarodne studije,
 • Novinarsko-komunikološko odeljenje,
 • Odeljenje za socijalnu politiku i socijalni rad.

Osnovne akademske studije na FPN-u

Studijski programi i trajanje studija

Osnovne akademske studije na Fakultetu političkih nauka traju 4 godine (8 semestara, 240 ESPB) i ostvaruje se na 4 studijska programa:

#1 Politikologija

Politikološko odeljenje predstavlja osnovno odeljenje studija političkih nauka. Zamišljeno kao studije unutrašnje politike, prošlo je programsku evoluciju od društveno-političkog preko političko-organizacionog do politikološkog usmerenja. Posle završetka studija stiče se zvanje diplomirani politikolog.

#2 Međunarodne studije

Odeljenje za međunarodne studije razvija se kao snažni naučno-istraživački centar u oblasti međunarodnih političkih i ekonomskih odnosa, spoljne politike, međunarodnog prava i međunarodnih organizacija, evropskih, balkanskih, američkih i drugih regionalnih studija, studija bezbednosti, studija mira i pratećih disciplina. Posle završetka studija stiče se zvanje diplomirani politikolog za međunarodne poslove. U sastavu ovog studijskog programa postoje 2 modula:

 • Međunarodna politika
 • Evropske integracije

#3 Novinarstvo

Odeljenje za novinarstvo i komunikologiju, u čijem sastavu je i Katedra za novinarstvo, više od četiri decenije predstavlja jedinstvene univerzitetske studije na teritoriji Srbije. Studentima je na raspolaganju fakultetski Medija centar. Centar raspolaže sa deskom i radio stanicom sa digitalnom tehnologijom najnovije generacije. Na raspolaganju su im i DVD kamere sa digitalnom TV montažom. Radovi studenata Odeljenja za novinarstvo i komunikologiju emituju se svakog radnog dana u terminu od 18.00 do 19.00 na Radiju Studio B, a TV radovi na Televiziji Studio B nedeljom od 12.00 do 13.00 časova. Posle završetka studija stiče se zvanje diplomirani novinar.

#4 Socijalna politika i socijalni rad

Univerzitetsko obrazovanje za socijalnu politiku i socijalni rad u našoj zemlji počelo je 1973. godine na Fakultetu političkih nauka, a od 1993, posle ukidanja Više škole za socijalne radnike, predstavlja jedinu visokoškolsku ustanovu za obrazovanje iz oblasti socijalne politike i socijalnog rada. Profesija socijalne politike i socijalnih radnika ima široke mogućnosti zapošljavanja u javnom, a sve više i u privatnom sektoru sa izgledima za samozapošljavanje. Posle završetka studija stiče se zvanje diplomirani socijalni radnik.

Prijemni ispit i upis na FPN

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Prijemni ispit nosi 40 bodova i obuhvata, u zavisnosti od studijskog programa koji kandidat želi da upiše:

 • Istorija (30 pitanja) – politikologija i međunarodne studije
 • Srpski jezik i književnost (30 pitanja) – novinarstvo
 • Psihologija (30 pitanja) – socijalna politika i socijalni rad

Testove iz sociologije (20 pitanja) i ustava i prava građana (10 pitanja) polažu svi kandidati, bez obzira na usmerenje.

Broj mesta

Broj mesta za upis na osnovne akademske studije je:

 • Politikologija – ukupno 100 (budžet 35, samofinansiranje 65)
 • Međunarodne studije – ukupno 140 (budžet 35, samofinansiranje 10)
 • Novinarstvo – ukupno 160 (budžet 50, samofinansiranje 110)
 • Socijalna politika i socijalni rad – ukupno 100 (budžet 30, samofinansiranje 70)

Školarina

Visina školarine za državljane Republike Srbije:

 • Međunarodne studije i Novinarstvo – 110.000 RSD
 • Politikologija – 100.000 RSD
 • Socijalna politika i socijalni rad – 105.000 RSD

Za strane državljane, visina školarine ista je za sva usmerenja i iznosi 1.500 evra.

Master akademske studije

Studijski programi i trajanje studija

Master studije na fakultetu Političkih nauka traju 1 godinu (2 semestra, 60 ESPB), osim Međunarodnog programa Interdisciplinarne studije Jugoistočne Evrope koje traju 2 godine (4 semestra, 120 ESPB). Na MAS se organizuju sledeći studijski programi:

 • Politikologija, sa usmerenjima:
  • Demokratija i demokratizacija (Master politikolog – demokratija i demokratizacija)
  • Ekološka politika (Master politikolog – ekološka politika)
  • Izbori i izborne kampanje (Master politikolog – izbori i izborne kampanje)
  • Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike (Master politikolog – javna uprava, lokalna samouprava i javne politike)
  • Politikološke studije religije (Master politikolog – politikološke studije religije)
  • Politički sistem i privredni razvoj (Master politikolog – politički sistem i privredni razvoj)
  • Političko nasilje i država (Master politikolog – političko nasilje i država)
  • Studije roda (Master politikolog – studije roda)
  • Političke analize i društvene promene (Master politikolog – političke analize i društvene promene)
 • Međunarodne studije
  • Evropske studije (Master politikolog za međunarodne poslove – evropske studije)
  • Međunarodna bezbednost (Master politikolog za međunarodne poslove – međunarodna bezbednost)
  • Međunarodna politika (Master politikolog za međunarodne poslove)
  • Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava (Master politikolog za međunarodne poslove – međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava)
  • studije SAD (Master politikolog za međunarodne poslove – studije SAD)
 • Socijalni rad i socijalna politika
  • socijalna politika (Master politikolog)
  • socijalni rad (Master socijalni radnik)
 • Novinarstvo (Master novinar)
 • Komunikologija (Master komunikolog)
 • Kulturologija (Master komunikolog)
 • Programi na engleskom jeziku
  • Interdisciplinary Joint Master’s Programme in South-Eastern European Studies (Master politikolog)
  • Regional Master’s program in peace studies (Master politikolog)
 • Regionalne studije: modul studije Azije (Master politikolog – regionalne studije – studije Azije)

Prijemni ispit i upis

Fakultet će rangiranje vršiti na osnovu prosečne ocene stečene na prethodnim nivoima obrazovanja i provere znanja, sklonosti i sposobnosti (test, esej, intervju). Svaki kandidat mora da prođe intervju (razgovor) sa komisijom, dok kandidati koji žele da upišu međunarodne studije moraju polagati test (prevod teksa sa engleskog na srpski), kao i test koji sadrži pitanja vezana za usmerenje za koje se kandidat opredeljuje.

Na master akademske studije Fakulteta političkih nauka može se upisati lice koje je završilo osnovne akademske studije na Fakultetu političkih nauka i druge fakultete društveno-humanističkih nauka i ostvarilo 240 ESPB, kao i lice koje je završilo osnovne studije u četvorogodišnjem trajanju na Fakultetu političkih nauka ili nekom drugom fakultetu društvenih nauka po propisima koja su važila do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Za usmerenja studentskog programa Politikologije, svaki kandidat je u obavezi da položi prijemni ispi koji je u formi intervjua odnosno, prijemni ispit je usmeni, i obuhvata razgovor svakog kandidata sa prijemnom komisijom. Razgovor se odnosi na znanja stečena u prethodnom školovanju, kao i na akademska interesovanja kandidata. 

 • Za modul Izbori i izborne kampanje, literatura za prijemni ispit je:  prof. dr Zoran Slavujević – Političko komuniciranje, politička propaganda, politički marketing (2009)
 • Za modul Studije religije, literatura za prijemni ispit je: Miroljub Jevtić, Politikologija religije, Centar za proučavanje religije i versku toleranciju, Beograd, 2009.
 • Za ostala usmerenja, informacije možete pronaći na zvaničnom sajtu fakulteta (Studije -> Master akademske studije -> izabrano usmerenje)

Što se tiče modula međunarodnih studija, prijemni ispiti obuhvataju razgovor sa komisijom (važi za sve module) i testove ili eseje:

 • Evropske studije: Prijemni ispit obuhvata razgovor svakog od kandidata sa prijemnom komisijom. Razgovor obuhvata pitanja vezana za znanja i iskustva kandidata iz oblasti evropskih studija i evropskih integracija. Literaturu za prijemni ispit možete pronaći ovde.
 • Međunarodna bezbednost: Prijemni ispit se sastoji iz 2 dela: prvi deo obuhvata prevod teksta sa engleskog na srpski jezik, a drugi deo obuhvata pisanje eseja na zadatu temu koja se tiče međunarodne bezbednosti. Prijemni ispit traje ukupno 90 minuta, a nakon prijemnog ispita biće održan intervju sa svim kandidatima. Literatura za prijemni ispit: Filip Ejdus, Međunarodna bezbednost: teorije, sektori i nivoi, Službeni glasnik, Beograd, 2012.
 • Međunarodna politika: Prijemni ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Pismeni deo podrazumeva test iz literature (Čarls Kegli, Judžin Vitkof, Svetska politika: trend i transformacija, Centar za studije Jugoistočne Evrope, Fakultet političkih nauka, Diplomatska akademija, Beograd, 2004, str. 19 – 287, 575-752) i sastoji se od otvorenih i zatvorenih pitanja. Usmeni deo ispita podrazumeva razgovor sa komisijom o prethodno navedenoj literaturi, kao i o aktuelnim pitanjima međunarodne politike. Prijemni ispit nosi ukupno 100 bodova, od toga pismeni deo 35, usmeni deo 35 i uspeh sa osnovnih akademskih studija 35 (broj stečenih bodova za uspeh je uspeh pomnožen sa 3.5)
 • Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava: Prijemni ispit se polaže usmeno, u formi intervjua sa komisijom, a neophodnu literaturu možete pronaći ovde.
 • Studije SAD: Prijemni ispit obuhvata intervju sa komisijom, a literatura je Istorija SAD, Filip Višnjić, Beograd, 2003.

Na master akademske studije socijalnog rada mogu se prijaviti samo kandidati koji su završili osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada u trajanju od 4 godine i stekli 240 ESPB, studenti koji su osnovne studije socijalne politike i socijalnog rada završili po propisima pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju, odnosno kandidati koji imaju priznatu diplomu socijalne politike i socijalnog rada. Prednost imaju kandidati koji su angažovani u neposrednoj praksi, i sa većom prosečnom ocenom na osnovnim studijama. Razgovor sa komisijom tokom prijema je usmeren na procenu motivacije i uslova za mentorsku i supervizijsku podršku kandidatima u neposrednoj praksi.

Na master akademske studije socijalne politike mogu se upisati svi kandidati sa ostvarenih 240 ESPB i završenim osnovnim studijama socijalnog rada i socijalnog prava. Kandidati se rangiraju na osnovu proseka sa završenih studija, dužine trajanja studija i intervjua pred komisijom. Na razgovoru sa kandidatima procenjivaće se akademsko i profesionalno iskustvo kandidata vezano za program, istraživačke namere i znanje stranih jezika.

U prvu godinu studijskog programa Interdisciplinarne studije Jugoistočne Evrope može se upisati lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije i ostvarilo najmanje 180 ESPB i sa dobrim znanjem engleskog jezika. Više informacija možete pronaći na zvaničnom sajtu programa, koji je na engleskom jeziku.

Za Regionalne master studije mira, sve informacije možete pronaći ovde, takođe na egleskom jeziku.

Pri odlučivanju o primanju kandidata na studije Novinarstva, presudnu ulogu igraju dva faktora: vrsta osnovnih studija i prosečna ocena na njima i, utisak koji kandidat ostavi na tročlanu komisiju prilikom usmenog prijemnog ispita za koji se student pripremaju iz dva ponuđena udžbenika (Neda Todorović,  Interpretativno i istraživačko novinarstvo, Čigoja štampa, 2002; Štefan Rus Mol, Ana Jugoslava Zagorac Keršner,  Novinarstvo, Clio 2014).

Rangiranje i prijem kandidata na master studije Komunikologije se vrši na osnovu rezultata ostvarenih na pismenom testu (maksimalno 60 poena) i prosečne ocene u toku prethodnog četvorogodišnjeg studiranja (maksimalno 40 poena). Za pismeni test se kandidati pripremaju na osnovu sledeće literature: Miroljub Radojković, Toma Đorđević (2005) Osnove komunikologije. Beograd: Čigoja štampa; Miroljub Radojković, Branimir Stojković (2009) Informaciono komunikacioni sistemi. Beograd: Clio.

Pri odlučivanju o primanju kandidata na master studije Kulturologije presudnu ulogu igraju dva faktora: prosečna ocena ostvarena na osnovnim studijama i utisak koji kandidat ostavi na komisiju prilikom intervjua za upis na master studije. Tokom intervjua se o budućim studentima stiče utisak na osnovu profila završenih osnovnih studija, dosadašnjih aktivnosti i zainteresovanosti za ovaj program, te drugih relevantnih oblasti (akademski radovi, učešće na projektima, potencijalno umetničko stvaralaštvo i slično).

Broj mesta

Ukupan broj mesta na MAS je 68 budžetskih mesta i 472 samofinansirajućih, a za svaki program važi: 3 budžetska mesta i 22 za saofinansirajuća lica, osim za usmerenje Politikologija – Međunarodne studije: 19 budžet i 106 samofinansirajućih i za usmerenje Socijalni rad: 4 budžet i 36 samofinansiranje.

Školarina

Visina školarine za državljane Republike Srbije iznosi 124.000,00 dinara, dok visina školarine za strane državljane iznosi 2.200,00 evra.

Visina školarine za studijski program Interdisciplinarne studije Jugoistočne Evrope je za državljane Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Rumunije i Turske je 3.900,00 evra, a za sve ostale je 4.900,00 evra. Školarina obuhvata sve troškove organizacije i izvođenja programa tokom četiri semestra (prijave ispita, prijavu i odbranu master rada, kao i obaveznu dvonedeljnu Letnju školu van sedišta partnerskih univerziteta -14 punih pansiona i prevoz).

Visina školarine za studijski program Regionalne master studije mira i za naše i za strane državljane iznosi 1.500,00 evra.

Doktorske studije

Studijski programi i trajanje studija

Na Fakultetu političkih nauka nastava za doktorske studije se održava za sledeće studijske programe:

 • Politikologija (Doktor nauka – političke nauke)
 • Međunarodne evropske studije (Doktor nauka – političke nauke)
  • Međunarodna politika
  • Evropske studije
 • Socijalna politika i socijalni rad (Doktor nauka – političke nauke)
 • Kultura i mediji (Doktor kulturoloških nauka)
  • Teorija kulture
  • Mediji i komunikologija

Prijemni ispit i upis

U prvu godinu doktorskih studija Fakulteta političkih nauka može se upisati lice koje ima:

 1. završene master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8;
 2. završene master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB, opštom prosečnom ocenom manjom od 8 na osnovnim akademsim i master akademskim studijma, ako je u časopisima sa liste resornog ministarstva objavio naučne radove u poslednje dve godine pre upisa na doktorske studije, i to najmanje 2 (dva) rada M51. Ova dva rada mogu zameniti radovi više kategorije.

Studijskim programom doktorskih studija predviđaju se odgovarajuće završene master akademske studije kao uslov za upis na doktorske studije. Doktorske studije na Fakultetu političkih nauka može upisati lice koje zna bar jedan strani jezik. Znanje stranog jezika dokazuje se dostavljanjem sertifikata, a po potrebi i proverom na način koji to propiše dekan Fakulteta. Kandidat treba da dokaže sklonost istraživačkom i naučnom radu objavljenim naučnim radovima, zbornicima, monografijama, učešću na projektu, rukovođenjem i dr.

#1 Međunarodne i evropske studije

Rangiranje kandidata koji ispunjavaju opšte uslove za upis će se vršiti na sledeći način: Od 100 maksimalnih poena kandidat može steći: do 60 poena (OPO) – opšta prosečna ocena pomnožena sa 6; do 20 poena – pisani rad – obrazloženost istraživačke namere; do 10 poena objavljeni radovi (radovi koji se boduju ne mogu biti radovi koje kandidat prikazuje kao osnov za upis kada sa OAS i MAS donosi opštu prosečnu ocenu manju od 8,00); do 10 poena- intervju komisije sa kandidatom

#2 Studije kutlrure i medija

Rangiranje kandidata koji ispunjavaju opšte uslove za upis će se vršiti na sledeći način: Od 100 maksimalnih poena kandidat može steći: do 60 poena (OPO) – opšta prosečna ocena pomnožena sa 6; do 30 poena intervju komisije sa kandidatom; do 10 poena objavljeni radovi (radovi koji se boduju ne mogu biti radovi koje kandidat prikazuje kao osnov za upis kada sa OAS i MAS donosi opštu prosečnu ocenu manju od 8,00).

#3 Politikološke studije

Rangiranje kandidata koji ispunjavaju opšte uslove za upis će se vršiti na sledeći način: Od 100 maksimalnih poena kandidat može steći: do 60 poena (OPO) – opšta prosečna ocena pomnožena sa 6; do 20 poena intervju komisije sa kandidatom; do 15 bodova pismo o namerama kandidata; do 5 bodova objavljeni radovi (radovi koji se boduju ne mogu biti radovi koje kandidat prikazuje kao osnov za upis kada sa OAS i MAS donosi opštu prosečnu ocenu manju od 8,00).

#4 Socijalna politika i socijalni rad

Rangiranje kandidata koji ispunjavaju opšte uslove za upis će se vršiti na sledeći način: Od 100 maksimalnih poena kandidat može steći: do 60 poena – opšta prosečna ocena (OPO) pomnožena sa 6; do 20 poena objavljeni stručni i naučni radovi, ućešće na projektima i konferencijama i to na sledeći način: (radovi koji se boduju ne mogu biti radovi koje kandidat prikazuje kao osnov za upis kada sa OAS i MAS donosi opštu prosečnu ocenu manju od 8,00).

 • Radovi čija se vrednost rezultata (K) kreće od 0,2 do 2. = 4 boda (2)
 • Radovi čija se vrednost rezultata (K) kreće od 3 do 4 = 8 bodova (3)
 • Radovi čija se vrednost rezultata (K) kreće od 5 do 10. = 12 bodova (4)
 • Radovi čija se vrednost rezultata (K) kreće preko 10 = 17 bodova (5)

Dodatna 3 boda kandidat može ostvariti, ukoliko je učestvovao u realizaciji naučnih i stručnih projekata, realizovao treninge u sistemu socijalne zaštite i sl; do 20 poena intervju komisije sa kandidatom.

Broj mesta

Ukupan broj mesta na doktorskim akademskim studijama je 70 (8 budžetskih i 62 samofinansirajućih). Osim na modulu Socijalna politika i socijalni rad (2 budžetska, 8 samofinansirajućih), na svim ostalim modulima broj mesta je isti, ukupno 20, a od toga 2 budžetska i 18 samofinansirajućih.

Školarina

Školarina za doktorske akademske studije, a za državljane Republike Srbije iznosi 165.000 RSD, dok za strane državljane iznosi 2.700 evra.

 

slika


KONTAKT
Adresa: Jove Ilića 165, Beograd
Telefon: 011/3092-999
Faks: 011/2491-501
Email: fpn@fpn.bg.ac.rs
Radno vreme: 8:30—16:30 časova

Podeli