Funkcije novca

Funkcija novca kao mere vrednosti. Novac svojom upotrebnom vrednošću izražava vrednost svih drugih roba. Svaka roba ima vrednost, a novcem se izražava količina utrošenog rada za proizvodnju robe.

U robnoj razmeni razmenjuju se robe različitih upotrebnih vrednosti. Putem novca sve robe postaju kvantitativno (količinski) uporedive što olakšava promet (razmenu) roba.

Cena je vrednost robe izražena odredjenom količinom novca.

Funkciju mere vrednost novac ostvaruje putem merila cene.

Merilo cene je propisana količina novca sadržana u moneti.

Moneta je kovan novac kome država odredjuje kvalitet, naziv, oblik, masu (težinu).

Funkcija novca kao prometnog sredstva. Prvobitno razmena se obavljala trampom tj. razmenom robe za robu. Roba se prodavala ali se istovremeno kupovala druga, pa je robni proizvodjač istovremeno i kupac i prodavac. Sa pojavom novca promet roba odvija se u dve faze:

–         faza prodaje (roba se prodaje za novac)

–         faza kupovine (za novac se kupuje roba)

 

Funkcija novca kao blaga. Roba može da se proda, a da se novac ne uloži u kupovinu druge robe. Ako se ne uloži u kupovinu druge robe novac se akumulira, zadržava, čuva kod kuže kao blago tj. povlači se iz opticaja (prometa) i nagomilava.

Novac je predstavnik bogatstva i moći, čuva se u „slamaricama“, kućnim sefovima, takodje se može čuvati u banci i uvečavati po odredjenoj kamatnoj stopi. Povratni kredibilitet (poverenje) banke.

Novac kao sredstvo plaćanja.Sa odvajanjem faze kupovine(novac za robu) od faze predaje (roba za novac). Medjutim kupac može da uzme robu ako mu je potrebna na kredit (poverenje) ako nema novca odmah da plati. Kupac se obavezuje (pismeno) ugovorom da će da plati u odredjenom roku pod uslovom da prodavac prihvati robu na odloženo plaćanje. Roba se prodaje za novac. U trenutku kupoprodaje novac nije prisutan.

Svetski novac.Novac je opšte sredstvo plaćanja, kupovine i za uvećanje bogatstva. U medjunarodnoj robnoj razmeni roba se prodaje na kredit, a plaćanje preko ovlašćenih banaka. U medjunarodnoj razmeni, zlato  (zlatne poluge) iz tretora centralne banke se koristi za izmirenje obaveza prema inostranstvu.

Zlato je opšte prihvaćeno sredstvo razmene i plaćanja. Nijedna država nema bogatu i raznovrsnu proizvodnju da bi zadovoljila svoje potrebe. Zato postoji medjunarodna robna razmena. Javljaju se poteškoće zvog vremenske i prostorne udaljenosti kupaca i prodavca, tj. više vremena da se roba dopremi do kupca i da se izvrši njena naplata. Zlato je svetski novac.

Podeli