Funkcije

 Funkcija predstavlja skup aktivnosti kojima se ostvaruje neki trajni zadatak u procesu ostvarivanja ciljeva preduzeća. Sve fukcnije objedinjava globalni cilj funkcionisanja preduzeća. Funckije se međusobno razlikuju prema ciljevima, zadacima i nosiocima.

Na osnovu podele rada dolazi do formiranja različitih funkcija, a one moraju da sarađuju jer ih povezuje zajednički cillj.

Diferenciranje fuknicja u preduzeću

 Funkcije nastaju vertikalnom i horizontalnom podelom.

Vertikalna podela nastaju funkcije:

 • upravljanja
 • rukovođenja i
 •  izvršenja

Ovo su primarne funkcije preduzeća. Vode računa o racionalnoj upotrebi resursa, trasiraju pravce i smernice razvoja preduzeća, upravljaju resursima i organizuju izvršenje zadataka.

Horizontalnom podelom nastaju sekundarne funkcije preduzeća.

Funkcija upravljanja

Osnovni zadatak fukncije upravljanja je usmeravanje preduzeća ka ostvarivanju postavljenih ciljeva, a realizuje se donošenjem odluka o:

 • ciljevima razvoja preduzeća
 • izboru strategije
 • raspodeli rezultata rada

Krajnji cilj preduzeća: rast i razvoj.

Rast preduzeća se ogleda u:

 • povećanju obima poslovanja
 • povećanju broja zaposlenih
 • povećanju kapaciteta

Razvoj preduzeća se ogleda u:

 • proširenju područja delatnosti
 • promeni organizacije

Rast i razvoj preduzeča su međusobno uslovljeni.

Strategija je način ostvarivanja ciljeva preduzeća. Ona je dugoročno. Nema razvoja preduzća bez akumulacije.

 Nosioci funkcije upravljanja su vlasnici sredstava za proizvodnju.

Funkcija rukovođenja

Osnovni zadatak fukncije rukovođenja je pretvaranje upravljačkih odluka u konkretne zadatke kao i objedinjavanje pojedinačnih i drugih zadataka u procesu ostvarivanja utvrđenog cilja.

 Sadržaj funkcije rukovođenja čine:

 • definisanje i poveravanje radnih zadataka
 • koordinacija svih aktivnosti u procesu ostvarivanja cilja
 • kontrola izvršavanja aktivnosti.

Nosioci funkcije rukovođenja su rukovodioci, odnosno menadžeri.

Ova funkcija je zadužena za organizovanje uspešnog raspolaganja resursima preduzeća.

Funkcija izvršenja

Osnovni zadatak funkcije izvršenja je operativno izvršavanje zadataka preduzeća.

Ovo je primarna funkcija koja predstavlja vez niza sekundarnim funkcijama preduzeća.

Nosioci funkcije izvršenja su svi zaposleni u preduzeću.

 Organizacija izvršnih funkcija

 Faza analize: globalni zadatak -> parcijalni zadaci -> elementarni zadaci

 Faza sinteze: elementarni zadaci -> pojedinačni zadatak (delokrug)

Pojedinačan zadatak ili delokrug je skup elementarnih zadataka koje će obaviti jedan ili više radnika u zavisnosti od obima poslovanja.

Radno mesto se sadrži od materijalnih i nematerijalnih komponenata.

Materijalne komponente randnog mesta su:

 • radnik
 • sredstva za rad
 • energija
 • prostor

Nematerijalne komponente radnog mesta su:

 • zadatak
 • nadležnost
 • odgovornost

Radno mesto je element organizacione strukture preduzeća.

Organizacione jedinice čine grupe radnih mesta koja učestvuju u izvršavanju jednog ili više zadataka.

 

Podeli