HOV na tržištu kapitala

Akcije su dugoročne HOV, one glase na deo akcionarskog kapitala. Kupac ovog vrednostnog papira stiče nad njom pravo vlasništva, kada izvrši kupoprodajne obaveze u novcu. To je vlasnička HOV jer sadrži svojinska prava o učešću u kapitalu akcionara preduzeća i u raspodeli prinosa preduzeća, tj. dividendi (kao prihod od akcija tj. uloženog kapitala).

 

Elementi akcije:

a)      plašt akcije, sadrži podatke o izdavaocu i podatke o akciji. To su vrednost akcije i serijski broj akcije, datum i mesto izdavanja akcije, potpis izdavaoca, ime kupca i prava kupca.

b)      kuponsk tabak, sadrži sve podatke o dividendi)

 

Vrste akcija:

–         osnivačke akcije, akcije prve emisije. Redovna akcija koja daje pravo glasa i pravo preče kupovine sledećih akcija.

–         obične akcije, imaocu daju pravo učešća u upravljanju preduzećem, pravo u raspodeli dobiti akcionarskog preduzeća.

–         prioritetne akcije, daju pravo prvenstva pri isplati dividende

Podeli