Izveštaj o tokovima neto obrtnog kapitala

Na povećanje (prilive, izvore) NOK-a u toku jednog perioda utiču:

 • Dobitak, koji za potrebe ovog izveštaja definišemo kao zbir neto dobitka + amortizacija + troškovi rezervisanja; iskorišćena dugoročna rezervisanja,
 • Smanjanje stalne imovine koje nastaje smanjenjem nematerijalnih ulaganja, prodajom dela nekretnina, postrojenja ili opreme (poslovnih sredstava)  i povlačenjem dugoročnih finansijskih sredstava – plasmana,
 • Povećanjem sopstvenog kapitala, nastaje pod uticajem nove emisije akcija i uplate akcionara za ranije upisani a neuplaćeni kapital,
 • Povećanje dugoročnih obaveza, može nastati usled emisije novih dugoročnih obveznica, uzimanje novih dugoročnih kredita, kao i zbog konverzije dugoročnih u kratkoročne kredite.

Smanjenja (odlivi, upotrebe) NOK-a nastaju po osnovu:

 • Pojave gubitka, i to onda kada je gubitak uvećan za iskorišćena dugoročna rezervisanja i to je veće od troškova amortizacije i troškova rezervisanja,
 • Povećanja stalne imovine – ulaganja u nematerijalnu imovinu, nekretnine, postrojenja, opremu; povećanje dugoročnih finansijskih plasmana,
 • Smanjenja sopstvenog kapitala, nastaje po osnovu otkupa sopstvenih akcija,
 • Smanjenja dugoročnih obaveza, nastaje kao posledica braćanja preuzetih obaveza,
 • Sa isplatom dividendi i učešća u dobitku.

ELEMENTI

01.01. – 31.12.

A Izvori (povećanja, prilivi) NOK-a  
 1. Neto dobitak posle poreza
 
 1. Troškovi amortizacije
 
 1. Troškovi rezervisanja
 
 1. Iskorišćena dugoročna rezervisanja
 
 1. Povećanje iz bilansa uspeha (1. – 4.)
 
 1. Uplate akcionara za neuplaćeni upisani kapital
 
 1. Povećanje dugoročnih kredita
 
 1. Smanjenje nematerijalnih ulaganja
 
 1. Smanjenje osnovnih sredstava
 
 1. Smanjenje dugoročnih finansijskih plasmana
 
 1. Uplate akcionara po osnovu nove emisije
 
 1. Povećanje emisione premije
 
 1. Povećanje dugoročnih HoV
 
 1. Povećanje ostalih dugoročnih obaeza
 
 1. Svega izvori (prilivi, povećanja) NOK-a (5. – 14.)
 
B Upotrebe ( smanjenja, odlivi) NOK-a  
 1. Povećanje osnovnih sredstava
 
 1. Povećanje dugoročnih finansijskih plasmana
 
 1. Dividende i učešća u dobitku
 
 1. Povećanje nematerijalnih ulaganja
 
 1. Otkup sopstvenih akcija
 
 1. Smanjenje emisione premije
 
 1. Povećanje neupisanog uplaćenog kapitala
 
 1. Smanjenje dugoročnog kredita
 
 1. Smanjenje dugoročnih HoV
 
 1. Smanjenje ostalih dugoročnih obaveza
 
 1. Svega upotrebe (smanjenja, odlivi) NOK-a
 
C Neto priliv (odliv) NOK-a (A15-B11)  
D Neto obrtni kapital na početku  
E Neto obrtni kapital na kraju ( C + D)  

 

Obračun promena na poziciji dugoročna rezervisanja:

 

1. Dugoročna rezervisanja na početku  
2. Troškovi rezervisanja (poslednja godina)  
3. Očekivano stanje dugoročnih rezervisanja na kraju, pod pretpostavkom

Da nije bilo korišćenja dugoročnih rezervisanja ( 1+2)

 
4. Dugoročna rezervisanja na kraju godine  
5. Iznos iskorišćenih dugoročnih rezervisanja u toku godine (3-4)  

 Obračun promena na poziciji osnovnih sredstava:

 

1. Osnovna sredstva na početku  
2. Troškovi amortizacije  
3. Očekivano stanje osnovnih sredstava pod pretpostavkom

Da nije bilo drugih promena (1-2)

 
4. Osnovna sredstva na kraju  
5. Neto povećanje (smanjenje) osnovnih sredstava ( 4-3)  

Obračun promena na poziciji nematerijalna ulaganja – obračun identičan sa obračunom osnovnih sredstava, samo je nazuiv pozicije drugačiji, umesto osnovnih sredstava pišemo nematerijalna ulaganja.

 

Obračun upotrebe dobitka za dividende i učešća:

 

1. Rezerve na početku godine  
2. Neraspoređeni dobitak na početku godine  
3. Dobitak tekuće godine  
4. Svega ( 1+2+3)  
5. Rezerve na kraju godine  
6. Neraspoređeni dobtak na kraju godine  
7. Upotrebljeni dobitak za dividende i učešća ( 4-5-6)  

 

Podeli