Je li ili jeli – Kako se piše

Ukoliko se pitate da li se piše je li ili jeli, odgovor je: pravilno je oboje, ali u različitim situacijama. U nastavku pročitajte zašto je to slučaj. 

Objašnjenje zašto je pravilno je li

Konstrukcija je li piše se odvojeno i koristi se za postavljanje pitanja. Sastoji se od 3. lica jednine glagola biti u prezentu, i to njegovog enklitičkog/nenaglašenog oblika je, i od rečce li. Rečca li se u ovom slučaju (kada se koristi za postavljanje pitanja) piše odvojeno, te je u tom kontekstu jedino ispravno pisati je li.

Primeri pravilne upotrebe ove konstrukcije:

Je li Marko došao?

Je li to u redu?

Napominjemo da je u ovoj upotrebi nepravilno pisati jel i jeli.

Objašnjenje zašto je pravilno jeli

Oblik jeli je oblik radnog glagolskog prideva glagola JESTI, koristi se za muški rod množine. Radni glagolski pridel učestvuje u građenju drugih glagolskih oblika, te su primeri njegove pravilne upotrebe:

Da li su oni već negde jeli? (pefekat)

Da bi biste jeli sa nama? (potencijal)

Kada budete jeli, možete da se igrate. (futur II)

Mi smo bili jeli kad je on rešio da ode. (pluskvamperfekat)

Nadamo se da je vaša dilema kada se piše je li, a kada jeli razjašnjena, te da više nećete biti u zabuni kada se koji oblik upotrebljava.

Podeli