Srpski ili srbski – Kako se piše

Kada je reč o jezičkoj nedoumici da li je pravilno napisati srpski ili srbski, jedini gramatički ispravan oblik glasi srpski. Zbog čega se piše baš ovako i o kojoj glasovnoj promeni se radi otkrivamo u daljem tekstu. 

Objašnjenje zašto se piše srpski 

Prilikom tvorbe prideva srpski dolazi do glasovne promene jednačenje suglasnika po zvučnosti, a evo i na koji način. Naime, na osnovu reči srb dodaje se sufiks -ski, te kada se zvučno b nađe pored bezvučno s, ono prelazi u svoj bezvučni parnjak p

Još jedno važno pravopisno pravilo za prideve nastale dodavanjem sufiksa -ski, -ški, i -čki je da se pišu malim slovom. Primeri za to su: beogradski, novosadski, rimski, niški, češki, subotički i slično.

Verujemo da će sada upotreba oblika kao što su srpski ili srbski biti znatno jasnija, te da neće dolaziti do ove pravopisne nedoumice. 

 

Podeli