Komisioni poslovi

Komisioni poslovi redstavljaju posredovanje u robnom prometu, tj. kupovinu i prodaju robe u svoje ime, za tuđ račun.

Subjekti komisionog poslovanja su:

  1. komisionar (trgovinsko preduzeće ili lice koje vrši kupovinu ili prodaju robe)
  2. komitent (preduzeće ili lice za čiji račun se obavlja komisiona kupovina ili prodaja)

Dokumentacija koja se koristi:

  • ugovor između komisionara i komitenta (sadrži iznos provizije – iznos koji pripada komisionaru)
  • obračun o komisionoj kupovini ili prodaji (sastavlja ga komisionar i iz njega prilaže dokumentaciju sa trećim licima/ugovor, otpremnicu, fakturu, instrumente plaćanja)

Komitent određuje ili limitira gornju granicu cene kod kupovine, a donju granicu kod prodaje.

Vlasnik robe u komisionu je komitent, i zbog toga se vodi vanbilansna evidencija.

Knjige se posebno vode kod komisionara, a posebno kod komitenta.

Podeli