Mašinski fakultet

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu osnovan je 1948. godine izdvajanjem Tehničkog fakulteta iz sastava Univerziteta u Beogradu, a 1954. godine se kao autonomna institucija pridružuje Univerzitetu u Beogradu, ukidanjem Tehničke visoke škole.

 

masina mehanizam

Ova institucija je najstarija i najviša obrazovna i naučna ustanova u oblasti mašinstva u našoj zemlji.

Mašinski fakultet u Beogradu organizuje i realizuje studije u oblasti mašinstva, a u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka.

ORGANIZACIONA STRUKTURA FAKULTETA

U okviru fakulteta postoji 24 katedri, 2 centra i laboratorije.

Katedre su osnovne nastavno-naučne jedinice čiji je zadatak da koordiniraju nastavni i naučni rad u okviru oblasti:

 • Katedra za automatsko upravlјanje
 • Katedra za brodogradnju
 • Katedra za vazduhoplovstvo
 • Katedra za industrijsko inženjerstvo
 • Katedra za matematiku
 • Katedra za mehanizaciju
 • Katedra za mehaniku
 • Katedra za mehaniku fluida
 • Katedra za motore
 • Katedra za motorna vozila
 • Katedra za opšte mašinske konstrukcije
 • Katedra za otpornost konstrukcija
 • Katedra za polјoprivredno mašinstvo
 • Katedra za proizvodno mašinstvo
 • Katedra za procesnu tehniku
 • Katedra za sisteme naoružanja
 • Katedra za teoriju mehanizama i mašina
 • Katedra za termoenergetiku
 • Katedra za termomehaniku
 • Katedra za termotehniku
 • Katedra za tehnologiju materijala
 • Katedra za fiziku i elektrotehniku
 • Katedra za hidraulične mašine i energetske sisteme
 • Katedra za šinska vozila

Centri i laboratorije:

 • Inovacioni centar
 • Centar za motorna vozila – laboratorija CIAH

STUDIJSKI PROGRAMI

Osnovne akademske studije

 • Trajanje studija: 3 godine – 180 ESPB
 • Stečeno zvanje: inženjer mašinstva

Master akademske studije

 • Trajanje studija: 2 godine – 120 ESPB
 • Stečeno zvanje: master inženjer mašinstva
 • Moduli:
  • Automatsko upravlјanje – SAU
  • Biomedicinsko inženjerstvo – BMI
  • Brodogradnja – BRO
  • Vazduhoplovstvo – VAZ
  • Dizajn u mašinstvu – DUM
  • Zavarivanje i zavarene konstrukcije – ZZK
  • Industrijsko inženjerstvo – IIE
  • Inženjerstvo biotehničkih sistema – IBS
  • Mašinstvo i informacione tehnologije – MIT
  • Mehanika – MEH
  • Motori SUS – MOT
  • Motorna vozila – MOV
  • Prehrambeno mašinstvo – PRM
  • Proizvodno mašinstvo – PRO
  • Procesna tehnika i zaštita životne sredine – PTH
  • Sistemi naoružanja – SIN
  • Termoenergetika – TEN
  • Termotehnika – TTA
  • Transportno inženjerstvo, konstrukcije i logistika – TKL
  • Hidroenergetika – HEN
  • Šinska vozila – ŽEM
  • Computational Engineering

Doktorske akademske studije

 • Trajanje studija: 3 godine – 180 ESPB
 • Stečeno zvanje: doktor nauka – mašinsko inženjerstvo

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI ZA UPIS

Osnovne akademske studije

Uslov za upis na osnovne akademske studije je završena četvorogodišnja srednja škola.

Na prijemnom ispitu polaže se test iz matematike na kom je moguće osvojiti maksimalno 60 bodova. Na fakultetu se organizuje pripremna nastava za prijemni ispit.

Broj raspoloživih mesta 

 • budžet: 520
 • samofinansiranje: 20

Master akademske studije

Master akademske studije mogu upisati svi svršeni studenti osnovnih akademskih studija koji su ostvarili 180 ESPB.

Broj raspoloživih mesta

 • budžet: 400
 • samofinansiranje: 16

Doktorske studije

Pravo upisa na doktorske studije imaju svi kandidati koji su završili osnovne i master akademske studije i ostvarili 300 ESPB i koji imaju prosečnu ocenu od najmanje 8 sa osnovnih i master studija.

Broj raspoloživih mesta

 • budžet: 30
 • samofinansiranje: 20

ŠKOLARINA

Osnovne akademske studije

Školarina za državljane Republike Srbije: 66.000 RSD

Školarina za strane državljane: 1800 €

Master akademske studije

Školarina za državljane republike Srbije: 66.000 RSD

Školarina za strane državljane: 1800 €

Doktorske studije

Školarina za državljane Republike Srbije: 2880.000 RSD (prva i druga godina), 384.000 RSD (treća godina)

Školarina za strane državljane: 2400 € (prva i druga godina), 3200 € (treća godina)

slika


KONTAKT
Adresa: Kraljice Marije 16, Beograd
Telefon: +381 11 3302 200 (opšta služba)
Website: www.mas.bg.ac.rs
Email: mf@mas.bg.ac.rs

Podeli