Magazin: Mašinstvo

Najnovije

Određivanje položaja centra (središta) sistema vezanih paralelnih sila sl 126 Koristeći Varinjonovu teoremu o momentu rezultante pisanu za tačku A...

Osnovni pojmovi Trenje nastaje pri pomeranju tela po površi drugog tela koje stvara otpor u dodirnom tačkama tih tela. sl...

Određivanje položaja centra (središta) sistema vezanih paralelnih sila sl 126 Koristeći Varinjonovu teoremu o...

Osnovni pojmovi Trenje nastaje pri pomeranju tela po površi drugog tela koje stvara otpor...

Vrste opterećenja Pod opterećenjem se podrazumeva svaki aktivni uticaj koji deluje na telo. Opterećenja...

Promena glavnog momenta pri promeni redukcione tačke Pri promeni redukcione tačke menja se glavni...

Teorema o paralelnom prenošenju sile Teorema : Dejstvo sile na telo neće se promeniti...

Presečne sile – sile u poprečnom preseku štapa-grede – pri proizvoljnom opterećenju, u težištu...

SILE Spoljašnje sile – posmatramo samo jedno telo, uklanjajući sva ostala koja ga okružuju....

Za određivanje tvrdoće dinamičkim dejstvom sile primenjuju se 2 metode : 1. Poldi –...

Tvrdoća predstavlja mehaničko svojstvo materijala, a definiše se kao otpor kojim se neko telo...

na svojstva materijala može da se utiče dodavanjem različitih elemenata, menja se struktura i...

Slaganje dveju paralelnih sila može se pokazati da ovaj sistem sila može zameniti jednostavnijim,...

Proces kristalizacije utiče na veličinu i oblik metalnog zrna koje se formira u celoj...