Mašinstvo

Industrijska revolucija u Engleskoj – evo kada se dogodila i kako je uticala na svet

Vremenski ne može da se odredi kada se Prva industrijska revolucija tačno dogodila, odnosno u kojoj godini, jer je to...

Pravilna ugradnja ležajeva

U teoriji, vek ležajeva treba da nadmaši vek trajanja mašine u kojoj se nalazi. U stvarnom životu se, međutim, propadanje...

Težište

Određivanje položaja centra (središta) sistema vezanih paralelnih sila sl 126 Koristeći Varinjonovu teoremu o momentu rezultante pisanu za tačku A...

Trenje

Osnovni pojmovi Trenje nastaje pri pomeranju tela po površi drugog tela koje stvara otpor u dodirnom tačkama tih tela. sl...

Sistemi nosača

Vrste opterećenja Pod opterećenjem se podrazumeva svaki aktivni uticaj koji deluje na telo. Opterećenja se dele na : – koncentrisana...

Svođenje sistema sila na prostiji oblik

Promena glavnog momenta pri promeni redukcione tačke Pri promeni redukcione tačke menja se glavni moment za moment glavnog vektora u...

Osnovne teorije statike

Teorema o paralelnom prenošenju sile Teorema : Dejstvo sile na telo neće se promeniti pri njenom paralelnom prenošenju u drugu...

Opšti slučaj naprezanja štapa – grede

Presečne sile – sile u poprečnom preseku štapa-grede – pri proizvoljnom opterećenju, u težištu preseka dobijamo jednurezultantnu silu i jedan...

Vrste sila. Pojam Napona.

SILE Spoljašnje sile – posmatramo samo jedno telo, uklanjajući sva ostala koja ga okružuju. Uticaj na posmatrano telo zamenjujemo silama...

Vežba 2 – Odeđivanje tvrdoće dinamičkim dejstvom sile

Za određivanje tvrdoće dinamičkim dejstvom sile primenjuju se 2 metode : 1. Poldi – ispitivanje tvrdoće udarom. 2. Šor –...

Vežba 1 – Određivanje tvrdoće dinamičkim dejstvom sile

Tvrdoća predstavlja mehaničko svojstvo materijala, a definiše se kao otpor kojim se neko telo suprotstavlja prodiranju drugog tvrđeg tela u...

Osnovi teorije legura. Dijagrami stanja

na svojstva materijala može da se utiče dodavanjem različitih elemenata, menja se struktura i svojstva. legiranje je dodavanje hemijskih elemenata....