Mehanika 1

Pravilna ugradnja ležajeva

U teoriji, vek ležajeva treba da nadmaši vek trajanja mašine u kojoj se nalazi. U stvarnom životu se, međutim, propadanje...

Težište

Određivanje položaja centra (središta) sistema vezanih paralelnih sila sl 126 Koristeći Varinjonovu teoremu o momentu rezultante pisanu za tačku A...

Trenje

Osnovni pojmovi Trenje nastaje pri pomeranju tela po površi drugog tela koje stvara otpor u dodirnom tačkama tih tela. sl...

Sistemi nosača

Vrste opterećenja Pod opterećenjem se podrazumeva svaki aktivni uticaj koji deluje na telo. Opterećenja se dele na : – koncentrisana...

Svođenje sistema sila na prostiji oblik

Promena glavnog momenta pri promeni redukcione tačke Pri promeni redukcione tačke menja se glavni moment za moment glavnog vektora u...

Osnovne teorije statike

Teorema o paralelnom prenošenju sile Teorema : Dejstvo sile na telo neće se promeniti pri njenom paralelnom prenošenju u drugu...

Spreg sila

Slaganje dveju paralelnih sila može se pokazati da ovaj sistem sila može zameniti jednostavnijim, njemu ekvivalentnim sistemom sučeljnih sila za...

Moment sile

Moment sile za tačku  Objasnjenje slike: -u tački A deluje sila F čija napadna linija ne prolazi kroz tačku O....

Sistem sučeljnih sila

Geometrijski način slaganja sistema sučeljnih sila Svaki sistem sučeljnih sila ima rezultantu koja je jednaka vektorskom zbiru svih sila datog...

Pojmovi i definicije

Sila Sila – karakteriše količinsku meru mehaničkog međudejstva između materijalnih tela. Mehanička dejstva između tela: • Direktnim dodirom tela preko...

Uvod u mehaniku 1

Mehanika – nauka koja proučava opšte zakone mehaničkih kretanja i ravnoteže mehaničkih objekata. Oslanja se na rezultate eksperimenata. Mehaničko kretanje...