Otpornost materijala

Opšti slučaj naprezanja štapa – grede

Presečne sile – sile u poprečnom preseku štapa-grede – pri proizvoljnom opterećenju, u težištu preseka dobijamo jednurezultantnu silu i jedan...

Vrste sila. Pojam Napona.

SILE Spoljašnje sile – posmatramo samo jedno telo, uklanjajući sva ostala koja ga okružuju. Uticaj na posmatrano telo zamenjujemo silama...

Geometrijske karakteristike poprečnog preseka

Poprečni presek – figura ili slika u presečnoj ravni koja je upravna na podužnu osu štapa, odnosno, na srednju površ posmatranog...

Odnos sile i deformacije

Pojam deformacije Ako je posmatrano telo (konstrukcija ili neki njen deo) izloženo dejstvu spoljašnjih sila, tačke unutar tog tela će...

Uvod u otpornost materijala

Predmet proučavanja Jedan od osnovnih inženjerskih zadataka je da se zagarantuje čvrstoća i krutost konstrukcije i elemenata koji je obrazuju,...