Medicinski fakultet

Medicinski fakultet u Beogradu izvodi univerzitetske studije, naučni i visokostručni rad u obrazovnom i naučnom području biomedicine, kliničke medicine i javnog zdravlja.Medicinski fakultet Beograd

Medicinski fakultet u Beogradu je član Univerziteta u Beogradu. Otvoren je 9. decembra 1920. godine, govorom profesora Milana Jovanovića-Batuta. Nastava na Medicinskom fakultetu je trebalo da počne 1914. godine, ali je to sprečio Prvi svetski rat.

Delatnosti Medicinskog fakulteta odvijaju se u institutima Fakulteta, nastavnim bazama i drugim organizacijama i organizacionim jedinicama u kojima se izvodi nastava i drugi oblici naučnog rada.

Organizacione jedinice Medicinskog fakulteta

Fakultet obavlja svoju delatnost preko organizacionih jedinica-delova. Organizacione jedinice fakulteta su:

 1. Organizacione jedinice pretkliničkih predmeta
 2. Organizacione jedinice kliničkih predmeta
 3. Organizaciona jedinica Stručne službe i
 4. Organizaciona jedinica Centar za izdavačku, bibliotečku i informativnu delatnost – CIBID

U okviru organizacione jedinice pretkliničkih predmeta postoji 16 instituta.

Studijski programi i školarine

 1. Osnovne akademske studije – sestrinstvo

Trajanje: 4 godine, tj. 8 semestara, nose 240 ESPB bodova

Stručno zvanje koje se stiče: diplomirana medicinska sestra

Školarina: 121.600 dinara

 1. Integrisane akademske studije

Trajanje: 6 godina, tj. 12 semestara, nose 360 ESPB bodova

Stručno zvanje koje se stiče: diplomirani doktor medicine

U XII semestru studijskog programa predviđen je klinički staž u trajanju od 435 časova praktične nastave u okviru koje student piše i brani završni diplomski rad.

Školarina: 126.600 dinara

Broj budžetskih mesta: 450

Broj samofinansirajućih mesta: 50

 1. Master studije

3.1. Master akademske studije iz javnog zdravlja

Obim studija: 60 ESPB bodova (8 obaveznih, 3 izborna predmeta i završni rad)

Stručno zvanje koje se stiče: Master menadžer javnog zdravlja

Školarina: 220.000 dinara

3.2. Master akademske studije iz menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite

Obim studija: 60 ESPB bodova (7 obaveznih, 4 izborna premeta i završni rad)

Stručno zvanje koje se stiče: Master menadžer u sistemu zdravstvene zaštite

Školarina: 270.000 dinara

3.3. Master akademske studije farmaceutske medicine

Trajanje studija: godinu dana

Stručno zvanje koje se stiče: Master farmaceutske medicine

Školarina: 220.000 dinara

Kandidati će biti osposobljeni za izvođenje poslova u farmaceutskoj industriji, zdravstvu, odgovarajućim ministarstvima i Agencijama ministarstava (ALIMS, RZZO).

3.4. Master akademske studije iz neuroetike

Trajanje studija: godinu dana (3 obavezna, 3 izborna predmeta i završni rad)

Stručno zvanje koje se stiče: Master neuroetike

Školarina: 220.000 dinara

 1. Specijalističke akademske studije

Specijalističke akademske studije u okviru obaveznih predmeta imaju četiri predmeta, dok su izborni predmeti podeljeni u dve grupe. Obavezni predmeti nose 3 ESPB, osim Statistike koja nosi 9 ESPB i izborni predmeti su 3 ESPB. U toku daljih studija, student izučava dva obavezna i jedan izborni predmet iz smera na koji je opredeljen. Usmerenja se odnose na bazične medicinske grane, kliničke i javno-zdravstvene. Putem ovih predmeta studenti dobijaju naučna saznanja za svoj budući naučno-istraživački rad.

 1. Specijalističke strukovne studije

5.1. Specijalističke strukovne studije za sticanje stručnog naziva strukovni fizioterapeut- specijalista predstavljaju savremeni studijski program koji osposobljava polaznike za primenu znanja i veština potrebnih za dalju integraciju teorije, istraživanja i kliničke prakse u specifičnim oblastima rehabilitacije. Obim studija: 120 ESPB bodova

5.2. Specijalističke strukovne studije za sticanje stručnog naziva strukovna medicinska sestra- specijalista obuhvataju studijski program koji osposobljava polaznike za primenu znanja i veština potrebnih za dalju integraciju teorije, istraživanja i prakse u oblasti sestrinstva.

Obim studija: 120 ESPB bodova

 1. Doktorske studije

Doktorske studije osposobljavaju studenta za:

 • kompetentno izvođenje samostalnog naučno-istraživačkog rada i studija u odgovarajućoj oblasti
 • kritičku analizu naučne i medicinske literature, definisanje naučnih problema i njihovo rešavanje, pisanje naučnog projekta, organizovanje rada istraživačke  grupe i rukovođenje naučnim projektom, kao i prezentaciju naučnih rezultata na naučnim skupovima i u naučnim časopisima
 • nastavak karijere na univerzitetima, istraživačkim institutima i drugim specijalizovanim ustanovama koje u svojim programima imaju potrebu za sprovođenjem i primenom rezultata različitih tipova istraživanja

Doktorske akademske studije se završavaju najduže u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za njihovu realizaciju (šest godina studijski programi sa 180 ESPB, odnosno osam godina studijski programi sa 240 ESPB).

Školarina: 180.000 dinara

Prijemni ispit i uslovi za upis

U prvu godinu studija Medicinskog fakulteta može da se upiše lice koje ima odgovarajuće srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i ako je zdravstveno sposoban za studije medicine. Pod odgovarajućim srednjim obrazovanjem za studije medicine smatraju se gimnazija, srednja medicinska škola, škola veterinarskog usmerenja i ostale škole iz oblasti zdravstva.

Kandidat za upis na studije polaže prijemni ispit. Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz Hemije i Biologije. Svaki test ima po 30 pitanja i svaki tačan odgovor vrednuje se jednim bodom.

Upis master akademskih studija

Uslov za upis na studije: Prethodno ostvaren obim osnovnih studija od najmanje 240 ESPB, odnosno visoka stručna sprema iz oblasti zdravstvene struke, prava, ekonomije, organizacionih, političkih i filozofskih nauka i drugo.

Upis specijalističkih akademskih studija

Uslovi za upis na studije:

 • završen Medicinski fakultet
 • poznavanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature
 • osnovna znanja u korišćenju računara

Upis doktorskih studija

Opšti uslovi za sve smerove:

 • srednja ocena iz prethodnog stepena studija da iznosi najmanje 8,00
 • poznavanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature
 • odgovarajuće kompjuterske veštine
 • poželjne preporuke vezane za bavljenje naučno-istraživačkim radom

Prednost pri upisu imaju saradnici zaposleni na Medicinskom fakultetu u Beogradu, kao i saradnici na naučno-istraživačkim projektima koji se ostvaruju na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Posebno se vrednuju rezultati dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada kandidata.

Posebni uslovi zavise od smera za koji se konkuriše i sa njima se kandidat može do detalja upoznati na sajtu Medicinskog fakulteta.

 

slika


KONTAKT
Adresa: Dr Subotića 8, 11 000 Beograd, Srbija
Telefon: (+381) 11 36 36 300
Website: www.mfub.bg.ac.rs
Email: mf.bg@med.bg.ac.rs

Podeli