Moderna teorija medjunarodne trgovine

Činioci proizvodnje : rad, kapital i zemlja. Savremena moderna : tehnično-tehnološki progres, marketing i menadžment izuzetno važni u spoljnotrgovinskoj razmeni (pored rada, kapitala i zemlje).

Menadžment – upravljanje – timski rad sa jednim liderom.

Tehničko-tehnološki progres – naučni proces koji ima za cilj korišćenje savremenihih sredstava.

Karakteristike porizvodnje u savremenim uslovima:

  1. Unapredjenje tehnike i tehnologije (I revolucija-parna mašina, II revolucija- motor sa unutrašnjim sagorevanje, III – mikročip, IV – naučno-tehnološka revolucija – danas)
  2. Promena uloge fakrora proizvodnje – radna snaga – više se povećava umni rad, smanjuje se fizički rad.
  3. Promena odnosa izmedju faktora proizvodnje – zastupljenije mašine a sve manje radna snaga.
  4. Promena strukture privrede i zaposlenosti – najrazvijeniji tercijalni sektor u razvijenim zemljama. Sve veće razlike izmedju razvijenih i nerazvijenih zemalja – globalizacija. Ako se menja struktura privrede menja se i struktura zaposlenosti.

Podeli