Nabavna funkcija

Pojam, značaj, zadaci i organizacija nabavke

 Nabavka se odnosi na snadbevanje preduzeća potrebnim resursima za obavljanje poslovanja.

 Cilj nabavnke: obezbeđivanje kontinuiteta proizvodnje uz minimalne troškove nabavke i zaliha.

Značaj nabavke: utiče na uspeh proizvodnje i prodaje

Nabavna služba je organizaciona jedinica koja se bavi nabavnim poslovanjem.

Faktori:

 • subjektivni – nabavna politika, organizacija nabavne službe i kvalitet kadrova
 • objektivni – uslovi na tržištu

Nabavna služba ima zadatak da prati ponudu po količini, asortimanu i kvalitetu, ali i da aktivno deluje na proizvođače da svoju ponudu prilagode tražnji.

 

Zadaci nabavke (poslovi):

 1.  istraživanje nabavnog tržišta
 2.  planiranje nabavke
 3.  utvrđivanje količina nabavki prema planu
 4.  izbor i zaključivanje ugovora sa dobavljačima
 5.  poslovi oko prijema isporuke
 6.  evidencija nabavki
 7.  kalkulacija nabavnih cena
 8.  saradnja sa ostalim funkcijama u preduzeću
 9.  analiza nabavnog poslovanja

 Organizacija nabavke

 Organizacija nabavke zavisi od faktora i delatnosti, kao i od asortimana, veličine preduzeća i lokacije.

 Sistem centralizacije

 • sve nabavlja nabavna služba
 • kadrovi se racionalno koriste
 • povoljna je, ali je teža komunikacija

Sistem decentralizacije

 • nabavka se vrši po organizacionim jedinicama
 • bolja je komunikacija

 Podela rada u nabavnoj službi

 Posao obavlja referent.

Podela prema referentima:

 • podela po vrstama robe
 • podela po dobavljačima
 • podela po teritorijalnim sistemima (delovima tržišta)

Najčešće se vrši kombinovani sistem, jer svaki pojeinačni ima nedostatak.

Nabavna politika

 Nabavna politka je sastavni deo politike marketinga preduzeća. Čini je skup prncipa koje treba poštovati prilikom snadbevanja, kao i izbor načina i sredstava za ostvarivanje ciljeva nabavke.

Principi nabavne politke su:

 • nabavljati odgovarajuću robu
 • nabavljati u pravo vreme
 • nabavljati u potrebnim količinama
 • nabavljati što povoljnije
 • gajiti dobre poslovne odnose sa poslovnim partnerima (poslovni moral)

Značaj nabavne politike: ekonomija poslovanja preduzeća (ekonomičnost, produktivnost)

 Istraživanje tržišta nabavke

 Sadržaj istraživanja:

 • količina robe na tržištu
 • kvalitet robe na tržištu
 • nabavna cena robe na tržištu

Metode istraživanja tržišta:

 • sekundarni izbori informacija (publikacije, časopisi…)
 • primarni izvori informacija (istraživanja)

Postoje 3 osnovne metode istraživanja tržišta:

 • metod posmatranja
 • metod ispitivanja
 • eksperimentalni metod

 Planiranje nabavke

 Planiranje nabavnke u proizvodnom preduzeću

Redosled:

 1. izračunavanje potreba u materijalu => materijalni bilans (normativ materijala x Q)
 2. postavljanje plana materijala

  PLM = MB – Zp + Zk

  MB – materijalni bilans
  Zp – početne zalihe
  Zk – krajnje zalihe

 3. razrada plana nabavke
  • po asortimanu
  • po vremenskim razdobljima
  • po dobavljačima

 Primer:

Preduzeće planira proizvodnju 500 komada muških zimskim kaputa. Za proizvodnju jednog kaputa potrebno je 2.20 m štofa, 2.10 m postave i 6 dugmića. Na početku godine preduzeće raspolaže sa 120 m štofa, 90 m postave i 150 komada dugmića. Na kraju godine treba da ostane 130 m štofa, 70 m postave i 110 dugmića.

Postavite plan materijala.

Zp = 120 m štof

90 m postava

150 dugmića

Zk = 130 m štof

70 m postava

110 dugmića

MB: 2,20 * 500 + 2,10 * 500 + 6 * 500 = 1100+1050+3000 = 5150

PLM = 5150 – (120+90+150) + (130+70+110) = 550-360+310 = 5100

Vrste

materijala

MB

Zp

Zk

Plan

nabavnke

I

1100 120 130 1410

II

1050 90 70 1030

III

3000 150 110 2960

Planiranje nabavke u trgovniskom preduzeću

Plan prodaje

PLN = PLP – Zp + Zk

 Primer:

Planom je predviđena prodaja 500 komada muških zimskih kaputa i 440 komada ženskih. Početne zalihe iznose 50 komada muških i 40 komada ženskih kaputa, a krajnje zalihe 70 komada muških i 20 komada ženskih. Koliko treba nabaviti muških i ženskih kaputa?

Zp = 50 kom muških

40 kom ženskih

Zk = 70 kom muških

20 kom ženskih

PLN = 500 – 50 + 70 = 520 muških

PLN = 440 – 40 + 20 = 420 ženskih

 Kalkulacije nabavne cene

 Elemnti kalkulacije:

 1. fakturna cena
 2. zavisni troškovi nabavke
  ___________________________________
  = nabavna cena

Složena kalkulacija

Elementi

2000 kg šećera

5000 kg brašna

500 kg soli

1. fakturna vrednost robe

60.000

75.000

10.000

2. ztn – utovar, prevoz i istovar

6.000 + 3000
= 9000

15.000 + 3.750
= 18.750

1.500 + 500
= 2.000

nabavna vrednost

69.000

93.750

12.000

nabvna cena

34,5

18,75

24

Težinski faktor = 22.500 / 7.500 = 3

2.000 x 3 =   6.000

5.000 x 3 = 15.000
500 x 3    =   1:500
____________
22.500

Vremenski faktor = 7.250 / 145.000 = 0,05

0,05 x 60.000 = 3.000

0,05 x 75.000 = 3.750

0,05 x 10.000 =   500

_____
7.250

Primer:

Nabavljeno je 15.000 kg artikla A po 20 din za kg i 7.500 kg artikla B po 10 din za kg. Ukupni zavisni troškovi iznose 30.000,00. Od toga na transportne trškove ide 21.000, a na troškove osiguranja 9.000. Izraditi složenu kalkulaciju.

Elementi

Artikl A

Aritkl B

1. fakturna vrednost robe

300.000

75.000

2. ztn – utovar, prevoz i istovar i osiguranje

13.950 + 360
= 14.310

6.975 + 180
= 7.155

nabavna vrednost

314.310

82.155

nabavna cena

20,95

10,95

Težinski faktor = 21.000 / 22.500 = 0,93

15.000 x 0,93 = 13.950

7.500 x 0,93 =   6.975

____________
20.925

Vremenski faktor = 9.000 / 375.000 = 0,024

15.000 x 0,024 = 360

7.500 x 0,024 = 130

________

490

Zadaci:

1.

Elementi

aritkl A

artikl B

1. fakturna vrednost robe

375.000

90.000

2. ztn – utovar, prevoz i istovar

19.950

9.975

nabavna vrednost

394.950

99.975

nabavna cena

26,33

13,

Težinski faktor = 29.925 / 22.500 = 1,33

15.000 x 1,33 = 19.950

7.500 x 1,33 =   9.975

_________

29.925

 

Sa 1,33 dinara zavisni troškovi terete i proizvod A i proizvod B.

2.

Zp =  90 mmaterijala

200 dugmića

Zk = 110 mmaterijala

150 dugmića

MB = 1,2 x 800 + 6 x 800 = 960 + 4.800 = 5.760

PLM = MB – Zp + Zk = 5.760 – 290 + 260 = 5.730

Vrsta materijala MB Zp Zk Plan navake
materijal 960 90 110 980
dugmići 4.800 200 150 4.750

Treba nabaviti 980 mmaterijala i 4.750 dugmića.

3. Vrednost proizvodnje je 12.960.800. Prosečne zalihe su 648.040. Izračunati koeficijent obrta. 2002. godine koeficijent je bio 21. Obrazložiti rezultat.

K = E / Z

K = 12.960.800 / 648.040 = 20

Manja je rentabilnost.

4.

P = 5.000 kg

V = 15 dana

Zmin = P x V

Zmin = 5.000 x 15 = 75.000

Preduzeće ima sigurnosne zalihe.

Dokumentacija i evidencija u nabavci

Nabavna fuknicja – proizvodna funkcija – prodajna funkcija – finanskijsko-računovodstvena funkcija.

Evidencija materijala (robe) vodi se u obliku kartoteke.

Evidencija dobavljača.

Evidencija cena (kretanje cena na tržištu).

Analiza nabavne fukncije

Potrebno je povremeno analizirati nabavno poslovanje radi sprovođenja ispravne nabavne politike.

Predmet analize: sve preduzete radnje u cilju njene realizacije

Rezultati analize predstavljaju smernice za buduću nabavnu politku. Njom se koriguje dotadašnji rad.

Odnosi sa dobavljačima

Analizira se broj, količina isporuke materijala, slovi plaćanja, pridržavanje rokova…

Na osnovu analize se bira broj dobavljača.

Promene na tražištu – cene, uslovi, novi proizvođači, nov materijal…

Nabavna fukncija promene.

Prikuplja podatke o: proizvođačima, mogućnostima prodaje, snadbevenosti tržišta, finansiranju nabavki, novim tehničkim mogućnostima…

Kretanje zaliha

Informacije da li i u kojoj meri nabavna služba uspevala da zalihe održava na optimalnom nivou.

Analiza nabavnih cena
Podaci o: učešću pojedinih zavisnih troškova, da li su ostvareni određeni popusti, da li se nabavlja po najpovoljnijim cenama.

Podeli