Nafta

Nafta spada u tečna goriva. Gusta uljasta tečnost, nalazi se ispod zemlje. Nastala je raspadanjem biljnih I životinjskih uginulih organizama na odgovarajućoj temperaturi I pritisku, bez kiseonika. Stvara se taloženjem. U zemlji se nalaze rezervoari (gnezda) nafte, na dubinama od 9000m u svetu, kod nas na 5000m. Pratioci nafte su prirodni, zemni gas (metan, etan, propan, butan), može biti praćena azotom, vodonikom, ugljen monoksidom, slanom vodom (ima korozivno dejstvo). Sirova nafta se mora prečistiti pre upotrebe. Po hemijskom sastavu nafta je, smeša ugljovodonika kao što su alkani, cikloalkani, aromatični ugljovodonici, benzen. Neke nafte sadrže I gvoždje, nikal I molibden(katalitički otrovi). Osnovne osobine nafte su svetložuta-crvema ili mrka crna boja. Lake nafte, one poseduju niže ugljovodonike u sebi su svetlije boje, a teške sa višim ugljovodonicima su tamnije boje. Miris može biti prijatan I neprijatan, prijatan od aromatičnih ugljovodonika (podseća na kedar), a neprijatan od sumpora I njegovih jedinjenja. Gustina nafte je 0.7 – 0.9 cm3, lakša je od vode (1,4 gustina gruzijske, meksičke nafte). Viskozitet se kreće od lakše pokretljivih do teških, zavisno od njihovog sastava. Toplotna moć nafte je 40.000 – 48.000 kj/kg. Nafta spada u izolatore. Molekulska masa je 240-290. Klasifikacija prema sadržaju sumopra:

–         NS, nisko sumporne

–         SS, srednje sumoprne

–         VS, visoko sumporne

–         VSS,veoma visoko sumporne

Kvalitet nafte zavisi od sadržaja NaCl i sumpora, koja količina benzina nastaje prilikom destilacije.

Transport:

–         morski transport, tankerima se prenose veće količine nafte

–         rečni transport, kao i kod morskog, tankerima se prenose velike količine

–         železnica I autocisterne, ne preose se velike količine i to na manje razdaljine

–         naftovodi, sistem cevi, automatizovan proces, najpopularniji vid, transportuje se iz jedne u drugu državu, veće količine, velika razdaljina

Skladištenje:

– u rezervoarima, cisternama, metalne buradi. Ispod ili iznad zemlje. Mora se truditi da budu što dalje od nasteljenih mesta.

Podeli