Osnovne teorije statike

Teorema o paralelnom prenošenju sile

Teorema : Dejstvo sile na telo neće se promeniti pri njenom paralelnom prenošenju u drugu tačku tela ako joj  se doda jedan spreg sila čiji je momenat jednak momentu sile koja se prenosi za tačku u koju se ta sila prenosi.sl 52, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5

Ovaj postupak se u literaturi naziva redukcija sile na tačku.
Tačka u koju se sila paralelno prenosi naziva se pol redukcije ili redukciona tačka.

  • Poprečna redukcija sila sl 53 a
  • Podužna ekscentrična sila sl 53 b

Osnovna teorema statike

Teorema : Dejstvo proizvoljnog sistema sila na telo može se zameniti jednom silom, koja je jednaka glavnom vektoru sistema sila, čija napadna linija prolazi kroz proizvoljno izabranu redukcionu tačku. sl 54, 6.8, 6.11, 6.12

Polazni sistem sila (F1,F2,…,Fn) zameniti jednom silom Fr – glavni vektor datog sistema sila čiji je moment Mo – glavni moment datog sistema sila.
Glavni vektor datog sistema sila ne zavisi od izbora redukcione tačke,
Glavni moment datog sistema sila zavisi od izbora redukcione tačke.
Bitan je i ugao između Fr i Mo 6.14

Ravanski sistem : Dejstvo proizvoljnog ravnog sistema sila na telo može se zameniti jednom silom koja je jednaka glavnom vektoru datog sistema sila sa napadnom tačkom u redukcionoj tački tela, a napadnom linijom u ravni dejstva sila i jednim spregom sila čiji momenat ima projekciju samo na osu koja prolazi kroz redukcionu tačku, a koja je upravna na ravan dejstva svih sila, pri čemu je ta projekcija jednaka projekciji glavnog momenta datog sistema sila na tu osu. sl. 55


Podeli