Politički režim

Odredjuje se prema tome ko je nosilac državne suverene vlasti. Ako je to narod onda je to demokratija, ako je manjina ili pojedinac, onda je autokratija.

 

Demokratija, od reci demos (naord) i kratos (vladavina), je vladavina u ime većine, naroda. Koreni – vezani su za antičku grčku.

Buržoazija, traže neka nova prava i slobdu. Npr. slobodno kretanje i nastanjivanje, slobodu veroispovesti. Pravo na javno istupanje, pravo da se kritikuje rad državnih organa. Ovo su bitni elementi za formiranje političke volje naroda. Na državi je obaveza da omogući sprovodjenje ove volje u praksi. Bitni elementi demokratije su:

 

–         formiranje političke volje naroda, predstavnička ili posredna demokratija znači da gradjani na izborima biraju svoje predstavnike koji će u njihovo ime da vrše vlast npr. za narodnu skupštinu.

–         ostvarivanje te volje u praksi, neposredna demokratija, direktno učešće gradjana u vršenju vlasti npr. preko referenduma (odgovara se na neko pitanje sa da ili ne), preko narodne inicijative zborova gradjana itd.

 

Autokratija od reci autos (sam) i kratos (vladavina) predstavlja samovlašće. To je oblik političkog režima u kome vlast vrši pojedinac odnosno manjina, prema tome postoji:

–         diktatura

–         aristokratja

 

Diktatura podrazumeva neograničenu vlast jednog čoveka.

 

Aristokratija je vladavina odredjenog društvenog sloja koji sebe smatra plemenitijim nego ostali. Svetovno plemstvo dolazi na vlast nasledjivanjem titule (lordovi, grofovi). Duhovno plemstvo stiče položaj dobijanjem odredjenog ranga u crkvenoj hijerarhiji. Misli se na versku hijerarhiju uopšte i na islam.

Podeli