Poljoprivredni fakultet

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu osnovan je 1905. godine.

poljoprivredni-fakultet-1372280128-330845

Ova institucija je najstarija i najviša obrazovna institucija u oblasti poljoprivrede u našoj zemlji.

Građevinski fakultet u Beogradu organizuje i realizuje studije u oblasti poljoprivrede, a u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka.

ORGANIZACIONA STRUKTURA FAKULTETA

U okviru fakulteta postoji 31 katedra, 8 instituta i 16 laboratorija.

Katedre su osnovne nastavno-naučne jedinice čiji je zadatak da koordiniraju nastavni i naučni rad u okviru oblasti:

 • Katedra za agrobotaniku
 • Katedra za agrotehniku i agroekologiju
 • Katedra za ratarstvo i povrtarstvo
 • Katedra za genetiku, oplemenjivanje bilja i semenarstvo
 • Katedra za strane jezike
 • Katedra za voćarstvo
 • Katedra za vinogradarstvo
 • Katedra za opšte stočarstvo i oplemenjivanje domaćih i gajenih životinja
 • Katedra za ishranu domaćih i gajenih životinja
 • Katedra za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja
 • Katedra za pedologiju i geologiju
 • Katedra za agrohemiju i fiziologiju biljaka
 • Katedra za ekološku mikrobiologiju
 • Katedra za melioracije zemljišta
 • Katedra za fitopatologiju
 • Katedra za entomologiju i poljoprivrednu zoologiju
 • Katedra za pesticide
 • Katedra za poljoprivrednu tehniku
 • Katedra za matematiku i fiziku
 • Katedra za tehničke nauke
 • Katedra za hemiju i biohemiju
 • Katedra za tehnologiju konzervisanja i vrenja
 • Katedra za tehnologiju ratarskih proizvoda
 • Katedra za tehnologiju animalnih proizvoda
 • Katedra za tehnološku mikrobiologiju
 • Katedra za upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane
 • Katedra ekonomike poljoprivrede i tržišta
 • Katedra za menadžment u agrobiznisu
 • Katedra teorije troškova, računovodstva i finansija
 • Katedra za teorijsku ekonomiju, sociologiju, sociologiju sela i poslovno pravo
 • Katedra za statistiku

Instituti su osnovne naučnoistraživačke organizacione jedinice, čija se delatnost odvija kroz izradu projekata, studija i ispitivanja u oblasti građevinarstva i geodezije. Mogu biti uključeni i u pružanje komercijalnih usluga u okviru delatnosti fakulteta.

 • Institut: Ratarstvo i povrtarstvo
 • Institut: Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Institut: Zootehnika
 • Institut: Zemljište i melioracije
 • Institut: Fitomedicina
 • Institut: Poljoprivredna tehnika
 • Institut: Prehrambena tehnologija i biohemija
 • Institut: Agroekonomija

laboratorijama se obavljaju vežbe i praktičan rad sa studentima i vrše istraživanja.

 • Laboratorija za elektronsku mikroskopiju
 • Laboratorija za fiziku zemljišta
 • Laboratorija za analizu kvaliteta voća, grožđa i meda
 • Laboratorija za funkcionalnu anatomiju gajenih biljaka
 • Laboratorija za optičku mikroskopiju
 • Laboratorija za virusologiju i mikologiju
 • Laboratorija za entomologiju i poljoprivrednu zoologiju
 • Laboratorija za ispitivanje mikroklime u poljoprivrednim objektima
 • Laboratorija katedre za tehnolgiju ratarskih proizvoda
 • Laboratorija za fiziologiju domaćihi i gajenih životinja
 • Laboratorija za hemijsku i biološku analizu vode
 • Histološka laboratorija
 • Laboratorija za ishranu domaćih i gajenih životinja
 • Laboratorija za ishranu riba
 • Laboratorija za fitobakteriologiju
 • Laboratorija za agrohemiju i fiziologiju biljaka

STUDIJSKI PROGRAMI

Osnovne akademske studije

 • Biljna proizvodnja
  • Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
  • Stečeno zvanje: /
  • Moduli:
   • Ratarstvo i povrtarstvo
   • Voćarstvo i vinogradarstvo
   • Hortikultura
   • Fitomedicina
 •  Zootehnika
  • Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
  • Stečeno zvanje: inženjer geodezije
  • Moduli: Zajedničke studije
 • Melioracije zemljišta
  • Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
  • Stečeno zvanje: diplomirani inženjer građevinarstva
  • Moduli: Zajedničke studije
 • Poljoprivredna tehnika
  • Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
  • Stečeno zvanje: diplomirani inženjer građevinarstva
  • Moduli: Zajedničke studije
 • Agroekonomija
  • Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
  • Stečeno zvanje: diplomirani inženjer građevinarstva
  • Moduli: Zajedničke studije
 • Prehrambena tehnologija
  • Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
  • Stečeno zvanje: diplomirani inženjer građevinarstva
  • Moduli:
   • Tehnologija ratarskih proizvoda
   • Tehnologija konzerviranja I vrenja
   • Tehnologija animalnih proizvoda
   • Mikrobiologija hrane
   • Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane

Master akademske studije

 •  Fitomedicina
  • Trajanje studija: 1 godine – 60 ESPB
  • Stečeno zvanje: master inženjer poljoprivrede – master za Fitomedicinu
  • Moduli: /
 • Prehrambena tehnologija
  • Trajanje studija: 1 godine – 60 ESPB
  • Stečeno zvanje: master inženjer tehnologije
  • Moduli:
   • Hemija I biohemija hrane
   • Mikrobiologija hrane I životne sredine
   • Prehrembeni inženjering
   • Upravljanje bezbednošću I kvalitetom hrane
 • Agroekonomija
  • Trajanje studija: 1 godine – 60 ESPB
  • Stečeno zvanje: master menadžer
  • Modul:
   • Agrarni I ruralni razvoj
   • Menadžment u agrobiznisu
   • Upravljanje finansijama u agrobiznisu
 • Menadžment voda u poljoprivredi
  • Trajanje studija: 1 godine – 60 ESPB
  • Stečeno zvanje: diplomirani inženjer poljoprivrede – master
  • Modul: /
 • Poljoprivreda
  • Trajanje studija: 1 godine – 60 ESPB
  • Stečeno zvanje: master inženjer poljoprivrede
  • Modul:
   • Hortikultura
   • Melioracije zemljišta
   • Organska poljoprivreda
   • Poljoprivredna tehnika
   • Ratarstvo i povrtarstvo
   • Voćarstvo i vinogradarstvo
   • Zootehnika
 • Zaštita životne sredine u poljoprivredi
  • Trajanje studija: 1 godine – 60 ESPB
  • Stečeno zvanje: master inženjer zaštite životne sredine
  • Modul: /
 • Environmental Protection In Agriculture
  • Trajanje studija: 1 godine – 60 ESPB
  • Stečeno zvanje: /
  • Modul: /

Specijalističke studije

 • Zootehnika
  • Trajanje studija: 1 godine – 60 ESPB
  • Stečeno zvanje: specijalista inženjer poljoprivrede
  • Modul: /
 • Prehrambena tehnologija
  • Trajanje studija: 1 godine – 60 ESPB
  • Stečeno zvanje: specijalista inženjer tehnologije
  • Modul:
   • Hemija hrane
   • Tehnološka mikrobiologija
 • Upravljanje u agrobiznisu i trgovini
  • Trajanje studija: 1 godine – 60 ESPB
  • Stečeno zvanje: specijalista menadžer
  • Modul: /

Doktorske akademske studije

 • Poljoprivredne nauke
  • Trajanje studija: 3 godine – 180 ESPB
  • Stečeno zvanje: doktor biotehničkih nauka
  • Modul:
   • Ratarstvo I povrtarstvo
   • Voćarstvo I vinogradarstvo
   • Fitomedicina
   • Zootehnika
   • Melioracije zemljišta
   • Poljoprivredna tehnika
 • Prehrambena tehnologija
  • Trajanje studija: 3 godine – 180 ESPB
  • Stečeno zvanje: doctor nauka – tehnološko inženjerstvo
  • Modul: /
 • Agroekonomija i ruralni razvoj
  • Trajanje studija: 3 godine – 180 ESPB
  • Stečeno zvanje: doctor nauka – ekonomske nauke
  • Modul: /

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI ZA UPIS

Osnovne akademske studije

Uslov za upis na osnovne akademske studije je završena četvorogodišnja srednja škola.

Na prijemnom ispitu polaže se test iz jednog od sledećih predmeta: biologije, hemije, fizike, matematike ili sociologije na kom je moguće osvojiti maksimalno 60 bodova.

Broj raspoloživih mesta 

 • Biljna proizvodnja
  • Budžet: 240
  • Samofinansiranje: 100
 • Zootehnika
  • Budžet: 75
  • Samofinansiranje: 25
 • Melioracije zemljišta
  • Budžet: 35
  • Samofinansiranje: 20
 • Poljoprivredna tehnika
  • Budžet: 35
  • Samofinansiranje: 20
 • Agroekonomija
  • Budžet: 85
  • Samofinansiranje:35
 • Prehrambena tehnologija
  • Budžet: 180
  • Samofinansiranje: 120

 Master akademske studije

Diplomske akademske studije geodezije mogu upisati svi svršeni studenti osnovnih akademskih studija.

Broj raspoloživih mesta

 • Fitomedicina
  • Budžet: 20
  • Samofinansiranje: 12
 • Prehrambena tehnologija
  • Budžet: 40
  • Samofinansiranje: 88
 • Agroekonomija
  • Budžet: 30
  • Samofinansiranje: 20
 • Menadžment voda u poljoprivredi
  • Budžet: 10
  • Samofinansiranje: 22
 • Poljoprivreda
  • Budžet: 100
  • Samofinansiranje: 124
 • Zaštita životne sredine u poljoprivredi (Environmental Protection In Agriculture)
  • Budžet: 20
  • Samofinansiranje: 12

Specijalističke studije

Uslov za upis na ovaj program su završene master akademske studije sa najmanje 300 ESPB iz oblasti građevinarstva i srodnih oblasti. Rang lista se formira na osnovu opšte prosečne ocene kandidata.

Broj raspoloživih mesta:

 • Zootehnika
  • Budžet: 0
  • Samofinansiranje: 32
 • Prehrambena tehnologija
  • Budžet: 0
  • Samofinansiranje: 16
 • Upravljanje u agrobiznisu i trgovini
  • Budžet: 0
  • Samofinansiranje: 30

Doktorske studije

Pravo upisa na doktorske studije imaju svi kandidati koji su završili osnovne i master akademske studije.

Broj raspoloživih mesta

 • Poljoprivredne nauke
  • Budžet: 27
  • Samofinansiranje: 63
 • Prehrambena tehnologija
  • Budžet: 9
  • Samofinansiranje: 23
 • Agroekonomija i ruralni razvoj
  • Budžet: 4
  • Samofinansiranje: 21

ŠKOLARINA

Osnovne akademske studije

Školarina za državljane Republike Srbije: 85.000 RSD

Školarina za strane državljane: 2200 €

Master akademske studije

Školarina za državljane republike Srbije: 100.000 RSD

Školarina za strane državljane: 2200 €

Specijalističke studije

Školarina za državljane Republike Srbije: 110.000 RSD

Školarina za strane državljane: 2200 €

Doktorske studije

Školarina za državljane Republike Srbije: 140.000 RSD (prva i druga godina)

Školarina za strane državljane: 3300 €

slika


KONTAKT
Adresa: Nemanjina 6, Beograd
Telefon: +381 11 261 53 15 (centrala)
Website: www.agrif.bg.ac.rs
Email: office@agrif.bg.ac.rs

Podeli