Pravne norme

Pravna norma ne mora biti isto što i član nekog zakona, što najčešće i nije.

Pravna norma je pravilo o ponašanju koje propisuje država i za čije nepoštovanje propisuje sankcije.

 

Pravne norme su:

–         dispozicija

–         sankcija

povezuje ih prekršaj.

Dispozicija je suština pravne norme, to je samo pravilo KAKO TREBA. Može biti:

–         moralna

–         običajna

–         pravna

 

Sankcija je kazna koja sledi onom ko ne poštuje dispoziciju.

Dispozicija i sankcija se ne primenjuju istovremeno već alternativno.

Prekršilac je ljudska radnja učinjena svesno i voljno. Prekršaj ili delikt je usmeren protiv ličnosti, države ili protiv svojine. To je nužan uslov za primenu sankcije. Dele se u tri kategorije:

–         krivično pravni (krivična dela)

–         gradjansko pravni (nanošenje štete drugome)

–         disciplinski (manje povrede službene dužnosti od strane službenog lica)

 

Pravna norma podrazumeva neke prateće elemente – hipoteze (pretpostavke). Opis činjenica ili stanja koje uslovljavaju primenu dispozicije ili sankcije pa imamo HIPOTEZU DISPOZICIJE  i HIPOTEZU SANKCIJE (primer iz knjige str. 51)

–         izvršava se u uslovnom obliku „ako“.

„Svako ko ima imovinu dužan je da plaća porez, u protivnom biće kažnjen.

Podeli