Pravni akti

– najviši akti: ustav, zakoni, rešenja, ugovori, poziv na odsluženje vojnog roka, testament

– pravni akt je akt volje i akt razuma

– pravni akt je psihički akt donošenja izvesne odluke koja ili sadrži određenu normu ili prestavlja uslov za primenu neke već postojeće norme

Elementi pravnog akta:

  1. unutrašnji (psihički) – ono što smisli u glavi
  2. spoljašnji – izraz ili materijalizacija psihičkog akta

-materijalizacija može da se ostvati usmeno, pismeno, pokretima ili na neki drugi način

– nužni deo – deo polovina od onoga što pripada po zakonu

Oblici neslaganja:

1. greška u izražavanju

– štamparska ili tehnička greška zbog koje je unutrašnji akt netačno izražen (umesto 3 meseca, 3 godine, umesto 100.000 1.000.000. idt.)

2. mane volje

– zabluda (kada donosilac akta smatra da su činjenice drugačije nego što stvarno jesu i u tom uverenju donosi pravni akt; zabluda je unutrašnji uzrok, smo smo krivi)

– prevara (svesno i namerno dovođenje drugog u stanje zablude kako bi se npr. zakljucio neki ugovor/testament)

– prinuda (upotreba fizičkog ili tehničkog nasilja kako bi neko doneo pravni akt koji u stvari ne želi)

– pretnja )stavljanje u izgled nekog zla koje će zadesiti onog ko ne želi da donese određeni pravni akt)

– ovakve situacije izbegavaju se u velikoj meri tako što za određene pravne akte postoji obavezna forma (pismena, sudska overa, dokumenta zaključivanja ugovora pred svedocima, u prisustvu državnih organa, službenog lica) ili se akt donosi posle detaljnog ispitivanja činjenica i okolnosti (sudska presuda) ili pravni poredak predviđa subjekte koji mogu biti donosioci pravnog akta te se tako izbegavaju maloletni ili društveno oboleli.

Podeli