Pravni fakultet Beograd

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je deo jednog od najstarijih fakulteta na Balkanu, sa temeljima u prvoj polovini 19. veka. Ovaj čuveni fakultet je uvek bio vodeća srpska i jugoslovenska obrazovna i naučna institucija u oblati prava.

Pravni fakultet Univerzitet u Beogradu

U Beogradu je 1808. godine osnovana Velika škola. Pored opšteobrazovnih predmeta, izučavalo se i uporedno i domaće državno (ustavno) pravo, međunarodno pravo, krivično pravo i sudski postupak. Kada se Licej preselio iz Kragujevca u Beograd, 1841. godine, Licej je tada imao dva odeljenja – Filosofsko i Pravoslovno (Pravno). 1863. Licej prerasta u Veliku školu sa Pravnim, Tehničkim i Filozofskim fakultetom. Pravni fakultet je deo Univerziteta u Beogradu od 1905. godine.

Pravni fakultet danas raspolaže velikim prostorom. Fakultet  ima osam amfiteatara, desetak učionica i seminarskih soba, sudnicu za praktičnu nastavu, svečanu Salu za sednice, Konferencijsku salu kao i jednu od najvećih pravnih Biblioteka u regionu sa blizu 145000 monografskih publikacija.

slika

ORGANIZACIJA FAKULTETA

Institut za pravne i društvene nauke se stara o naučnoj i istraživačkoj delatnosti na Fakultetu i publikovanju ostvarenih rezultata, organizuje specijalističke studije i druge oblike naučnog rada radi osposobljavanja kadrova (seminare, kurseve, simpozijume), sprovodi edukaciju i konsalting, i izvršava ugovore sa drugim organizacijama. Institut koordinira rad Centra za projekte Instituta, Centra za pravo Evropske unije i Centra za edukaciju i konsalting.

Računsko informacioni centar obavlja poslove u oblasti informatike i automatske obrade podataka za potrebe naučno-istraživačke i nastavne delatnosti, kao i rada stručnih službi.

Centar za publikacije i dokumentaciju organizuje objavljivanje knjiga, udžbenika i drugih stručnih i naučnih radova, izdavanje časopisa Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, štampanje ispitnih pitanja i drugih obrazaca neophodnih studentima.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Studijski programi i trajanje studija

Osnovne studije na Pravnom fakultetu traju 4 godine (osam semestara, 240 ESPB) a njihov uspešan završetak donosi diplomu visoke školske spremei zvanje diplomirani pravnik.

Na prvoj i drugoj godini nastava obuhvata opšteobrazovne predmete, obavezne za sve studente, kojima se formira opšti pravnički profil. Na trećoj i četvrtoj godini se, pored opšteobrazovnih obaveznih predmeta, nudi izbor izmedju pet nastavnih grupa (smerova) i većeg broja opcionih predmeta. Svaki student osnovnih studija ima obavezu da položi 31 predmet i strani jezik po izboru. 

Uslovi upisa i prijemni ispit

Upis na osnovne studije obavlja se svake godine krajem juna i prvih dana jula (prijavljivanje,  pismeni prijemni ispit, i sam upis). Za odobreni broj mesta mogu konkurisati kandidati koji su završili četvorogodišnju srednju školu. Mesec dana pre upisa Pravni fakultet objavljuje konkurs sa detaljnim uslovima upisa. Redosled kandidata utvrdjuje se prema uspehu u srednjoj školi i na prijemnom ispitu. Drugi upisni rok raspisuje se u septembru za  eventualno nepopunjena mesta, kao i naše državljane koji su srednju školu završili u inostranstvu (za koje je ukupno odobreno dodatnih 2% mesta).

Broj mesta na Pravnom fakultetu je 700 studenata finansiranih iz budžeta Republike Srbije i 1.100 samofinansirajućih studenata.

Prijemni ispit

Na prijemnom ispitu se polažu testovi iz: Srpskog jezika, Istorije i Ustava i prava građana, na kojima je kao i obično moguće ostvariti 60 bodova, i to:

 • 25 pitanja iz Srpskog jezika
 • 25 pitanja iz Istorije
 • 10 pitanja iz Ustava i prava građana

Potrebnu literaturu možete pročitati ovde. Fakultet takođe organizuje pripremnu nastavu za prijemni ispit koja košta 10.000 dinara i obuhvata ukupno 50 časova.

Pravni fakultet svake godine izdaje priručnik za pripremu prijemnog ispita. Priručnik sadrži uputstvo u vezi upisa kao i testove iz prošlih godina i pitanja iz svih oblasti. Cena priručnika iznosti 900 dinara.

Školarina za osnovne akademske studije

Školarina za osnovne akademske studije prava iznosi 95.000 dinara za državljane Republike Srbije, dok za strane studente iznosti 2.100 evra.

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Usmerenje i trajanje studija

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu organizuje master akademske studije prava koje traju jednu godinu (2 semestra, 60 ESPB). Završavaju se izradom i odbranom završnog rada i donose akademski naziv master iz odgovarajuće uže oblasti.

Moduli:

 • Građansko – pravni modul
 • Poslovno – pravni modul
 • Trgovinsko – pravni modul
 • Krivično – pravni modul
 • Pravno – istorijski modul
 • Međunarodno – pravni modul
 • Javno – pravni modul
 • Pravno – ekonomski modul
 • Pravno – teorijski modul

Svi studenti prava i društveno-humanističkih nauka mogu izabrati i smer Master evropskih integracija. Nastava se održava na engleskom jeziku. Ovaj smer mogu upisati studenti sa prethodno ostvarenih 180 ESPB ili 240 ESPB i u zavisnosti od toga studije traju 2 (4 semestra, 120 ESPB) ili 1 godinu (2 semestra, 60 ESPB). Kandidati koji uspešno završe studijski program Master evropskih integracija (Master in European Integration), stiču na engleskom kao znaničnom jeziku Master degree – Master of Laws in European Integration, a na srpskom akademski naziv Master prava evropskih integracija.

Uslovi za upis i prijemni ispit

Pravo upisa imaju kandidati koji su završili osnovne akademske studije, odnosno osnovne četvorogodišnje studije na pravnom fakultetu čiji je osnivač Republika Srbija; ili studenti koji su završili osnovne akademske studije u trajanju od 3 (za Master evropskih integracija) ili 4 godine (oba smera) na drugim pravnim ili srodnim fakultetima društveno-humanističkih nauka, ukoliko se nastavni planovi i programi tih fakulteta poklapaju sa nastavnim planom i programom Fakulteta, uz obavezu polaganja odgovarajućih dopunskih ispita

Broj raspoloživih mesta:

 • Master akademske studije prava: 504
 • Master evropskih integracija: 60

Školarina za master akademske studije

Školarina za master akademske studije prava iznosi 95.000 dinara za državljane Republike Srbije, dok za strane studente iznosti 2.100 evra.

Za Master evropske integracije školarina za Državljane Republike Srbije iznosi 150.000 dinara za državljane Republike Srbije, dok za strane studente iznosi 2.100 evra.

STUDIJE ZA INOVACIJU (SPECIJALIZACIJU) ZNANJA

Studije traju dva semestra. Nastava obuhvata 100 časova  i sastoji se od predavanja, vežbi, rešavanja slučajeva i seminara.

Celine koje se proučavaju:

 1. Uvod u poresko pravo
 2. Direktni porezi (porez na dohodak građana, porez na dobit pravnih lica, porezi na imovinu)
 3. Indirektni porezi (porez na dodatu vrednost, akcize)
 4. Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, sukob poreskih zakona i međunarodno poresko planiranje
 5. Pravo privrednih društava
 6. Poreski upravni postupak i upravni spor
 7. Osnovi građanskog prava
 8. Računovodstvo i finansijski izveštaji

Polaznici posle odslušanih predavanja polažu završni ispit i po položenom ispitu stiču uverenje iz oblasti Poreskog savetovanja.

Uslovi upisa

Pravo upisa imaju sva zainteresovana lica sa završenim pravnim ili ekonomskim fakultetom.

DOKTORSKE STUDIJE

Studijski program i trajanje studija

Doktorske akademske studije se izvode na osnovu akreditovanog studijskog programa, traju 3 školske godine (6 semestara) sa obimom od 180 ESPB i njihovim završetkom se stiče naučni naziv doktor nauka.

Uže naučne oblasti:

 • Međunarodnopravna uža naučna oblast
 • Privrednopravna uža naučna oblast
 • Poslovnopravna uža naučna oblast
 • Krivičnopravna uža naučna oblast (I modul: Krivičnopravne nauke; II modul: Krivične nauke)
 • Upravnopravna uža naučna oblast
 • Ustavnopravna uža naučna oblast
 • Radnopravna uža naučna oblast
 • Pravnoistorijska uža naučna oblast
 • Uža naučna oblast teorije države i prava, sociologije prava i filozofije prava
 • Uža naučna oblast javnih finansija i finansijskog prava
 • Uža naučna oblast ekonomske analize prava, mikroekonomije i makroekonomije
 • Građanskopravna uža naučna oblast (I modul: Građanskopravna uža naučna oblast; II modul: Građanskopravna uža naučna oblast II; III modul: Građanskopravna uža naučna oblast III)
 • Međunarodno-privatnopravna uža naučna oblast

Da bi student upisao narednu godinu, mora prethodnu završiti sa najmanjom prosečnom ocenom 8,00.

Prijemni ispit i uslovi za upis

Doktorske studije može upisati lice koje je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu završilo:

 1. master akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) i na osnovnim akademskim i na master akademskim studijama; odnosno
 2. koje ima završene master akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova, uz opštu prosečnu ocenu manju od 8 (osam) i objavljene naučne radove, ako mu, na predlog odgovarajuće katedre, Nastavno-naučno veće odobri upis.

Pravo upisa na doktorske studije pod istim uslovima imaju i lica koja su završila master akademske studije na nekom drugom pravnom fakultetu, ako su nastavni planovi, programi i udžbenička literatura komplementarni sa nastavnim planom, programom i udžbeničkom literaturom Fakulteta.

Na doktorske studije može se upisati i lice koje je završilo druge master akademske studije iz društveno-humanističkih i srodnih nauka, ako ispunjava uslove u pogledu prosečne ocene i pod uslovom da do 30. septembra tekuće godine položi određene ispite iz programa studija prava, koje odredi Nastavno-naučno veće.

Na doktorske studije može se upisati i lice koje je završilo magistarske studije i steklo akademski naziv magistra pravnih, pravno-ekonomskih, pravno-socioloških ili pravno-političkih nauka.

Kandidat koji upisuje doktorske studije mora znati najmanje dva strana jezika relevantna za užu naučnu oblast kojoj pripada okvirno pitanje iz kojeg namerava da radi doktorsku disertaciju, u meri da se može koristiti stranom literaturom.

Broj raspoloživih mesta:

Broj raspoloživih mesta na doktorskim studijama je: 50

Školarina

Školarina za državljane Republike Srbije: 180.000 RSD (prva godina)

Školarina za strane državljane iznosi 3.000 evra.

slika


KONTAKT
Adresa: Bulevar kralja Aleksanda 67, Beograd
Telefon: 011/3027-600
Website: www.ius.bg.ac.rs
Email: pravni@ius.bg.ac.rs

 

Podeli