Prerada nafte I njeni proizvodi

Prerada se sadrži iz tri postupka:

primarna prerada

sekundarna prerada

dorada

 1. Preradom 80% odlazi na goriva, a 20% na masti, ulja, petrol, koks. Dva postupka:
  Sirova nafta ulazi u zagrejanu peć I zagreva se na temperaturi od 380 stepeni I pritisku od 100 kpa, zatim ulazi u frakcionu kolonu tako zagrejana, jedan deo u vidu pare, I deo u tečnosti. Što se penje ka vrhu frakcione kolone temperatura je niža, najviša je na dnu. Na vrhu se nalazi otvor gde izlazi para nafte. Tu se nalazi rafinerijski gas, temperatura 35 stepeni(propan I butan). Sledeća frakcija se destiluje, izlazi benzin, temperatura od 35-200 stepeni. Benzin može biti laki od 35-150 I teški od 150-200 stepeni, laki se koristi za motorne benzine, pogone, sirovina za petrohemijsku industriju, a teški kao rastvarač nafte, ulazi u sastav dizel goriva. Sledeća frakcija se destiluje na temperaturi od 150-280 stepeni I tu izlazi petroleon, ulazi u sastav dizel goriva, koristi se za pogon automobila, traktora. Sledeća gasna ulja mogu biti laka  (220-350 stepeni), to su D1 I D2, I teška (350-380 stepeni) D3 I D4. Na dnu ostaje atmosferski ostatak, nakon frakcione destilacije. Koristi se kao ulje za loženje, mazut. Kao sirovina za vakuum I kao sirovina za krekovanje.
  – Atmosferki ostatak ulazi u peć pod 380 stepeni I pritiskom manjim od atmosferskog, I opet ulazi u frakcionu kolonu, kao proizvod nastaju razne vrste ulja. Mašinsko, cilindrično, ne mogu se koristiti zbog sumpora, smole, katran, ona se prečiščavaju, pa nastaju motorna, hidraulična ulja, koja mogu da služe sada za podmazivanje. Ostatak na kraju je tečnost, bitumen/asfalt, koristi se za krovove, puteve. Čvrsti ugljovodonici, prave se parafinske sveće, za premazivanje obuće, podova. Parafinsko ulje, vazelin po sastavu.
 1. Sekundarna prerada ima dva postupka I cilj je da se ovom preradom dobiju ugljovodonici kojih nema, kako bi se poboljšao kvalitet:
  Krekovanje, proces cepanja viših ugljovodonika na povišenoj temperaturi I pritisku uz katalizatore.
  Reforming proces, dobijaju se benzini većeg oktanskog broja.
 2. Dorada, služi da se proizvodima iz primarne I sekundarne prerade dodaju aditivi (antikorozivne, antidetonatorske, antioksidacione supstance I organske boje).

Podeli