Presecanje platnog bilansa

Presecanje platnog bilansa se može vršiti u raznim tačkama, može biti u suficitu, deficitu ili ravnoteži.

Po Oskaru Kovaču najvažniji parcijalni bilansi (podbilansi platnog bilansa) su tekući i kapitalni bilans.

Tekući bilans:

  1. Bilans roba – uvoz i izvoz robe – najrasprostranjeniji kod svih zemalja sveta u okviru platnog bilansa.
  2. Bilans usluga – transport, osiguranje, bankarske usluge – najzastupljeniji kod razvijenih zemalja
  3. Transferi – uvoz i izvoz faktora proizvodnje – izuzetno važna stavka u suficitu i deficitu koji nastaje u okviru tekućeg bilansa (kamatna stopa, dividenda, profit, doznake radnika).

Svi podbilansi mogu da budu aktivni, pasivni i u ravnoteži.

Podeli