Proizvodna funkcija

Pojam i značaj proizvodne funkcije

 Cilj proizvodne funkcije je obezbeđenje i izvršenje zadataka organizacije u proizvodnoj fazi ciklusa reprodukcije.

Proizvodnja je proces transformisanja resursa (inputa) u proizvode (autpute).

Tehnologija je način kominovanja resursa.

Proces proizvodnje je deo procesa reprodukcije u kome se izrađuju proizvodi.

Tehnološki proces je način na koji se odvija proces proizvodnje.

Značaj proizvodne funkcije je što omogućava funkcionisanje procesa proizvodnje.

 Tipovi proizvodnje

 Tipovi proizvodnje su tehnizirani oblici organizovanja procesa proizvodnje.

To su:

 •  Vid proizvodnjeDefinišu se broj proizvoda i način proizvodnje.
 • Sistem proizvodnje

Serijska proizvodnja može bita organizovana po sistemu:

1)      linijske proizvodnja- mašine su poređane onim redom kojim se obavlja tehnološki proces, svaka mašina obavlja onoliko operacija koliko zahteva svaki proizvod, zahteva visok stepen tehnološke discipline, zastoj na jednom radnom mestu može usloviti prekid rada na čitavoj liniji.

2)  smaknute proizvodnje – mašine su raspoređene po grupama istorodnih mašina, na jednoj vrsti mašine obavljaju se samo one operacije za koje su mašine namenjene, priprema mašina se vrši za svaku operaciju svake nove serije.

 Ritam proizvodnje

1)      kontinuirana proizvodnja – izrada delova je prilagođena potrebi završetka finalnih proizvoda, poluproizvodi ne idu u skladišta, već u montažu finalnih proizvoda.

2)      diskontinuirana proizvodnja – izrada delova nije prilgaođena završetku finalnih proizvoda jedne serije, poluproizvodi serije mogu biti namenjeni jednoj ili više serija finalnih proizvoda, poluproizvodi se privremeno upućuju u skladišta, iz skladišta proizvodi idu u proizvodnju u obimu za montiranje jedne serije finalnih proizvoda.

 Planiranje proizvodnje

 Planiranje – aktivnosti kojima se predviđa buduće stanje proizvodnje (obim proizvodnje i uslovi).

Planiranje se vrši na bazi principa maksimalna proizvodnja sa minimalnim ulaganjima.

Planovi prema dužini perioda:

 • dugoročni (duži od 5 godina; definišu osnovne pravce razvoja preduzeća)
 • srednjoročni (od 1 do 5 godina; utvrđuju mogući asortiman i obim proizvodnje i ulaganja)
 • kratkoročni (1 godina; detaljno utvrđuju asortiman, obim, strukturu i dinamiku proizvodnje kao i sredstva neophodna da se taj obim ostvari)

Osnovni plan => parcijalni planovi porizvodnje

 •  Plan fizičkog obima proizvodnje
 • Plan kadrova (broj i struktura)
 • Plan materijala
 • Plan angažovanih sredstava (osnovna i obrtna)
 • Finansijski plan

 Priprema proizvodnje

 Skup procesa koji se obavlja pre početka procesa proizvodnje i koji treba da omoguće da ona protekne bez prekida i zastoja.

Cilj pripreme proizvodnje jeste postizanje optimalnih rezultata rada.

 Tehnička priprema proizvodnje
Obuhvata pet faza:

Prva faza:

 • određivanje programa proizvodnje
 • utvrđivanja proizvodnog programa
 • asortimana (on uslovljava i ostale aktivnosti)
 • usklađivanje potreba potrošača i realnih mogućnosti preduzeća

Druga faza:

 • priprema materijala
 • izbor materijala
 • nomenklatura
 • normativ (potrebna količina materijala za jedinicu proizvoda)
 • standardi materijala

Treća faza:

 • priprema sredstava za rad
 • priprema alata
 • priprema mašina

Četvrta faza:

 • priprema radnog mesta (određivanje radnih zadataka)
 • stabilno radno mesto
 • nestabilno radno mesto

Peta faza:

 • priprema tehnološkog procesa (način na koji se obavlja proces proizvodnje)

 Kontrola proizvodnje

 Zadatak kontrole proizvodnje je da pronalazi i sprečava greške u odvijanju procesa proizvodnje.
Cilj je da obezbedi kvalitet proizvoda.

Projektovanje se odnosi na utvrđivanje karakteristika kroz kontrolu mašina, alata i materijala.

Kontrola mašina:

 • obuhvata pripremu mašina
 • cilj je održavanje kontinuiteta i kvaliteta proizvodnje
  održavanje; redovna kontora (obavljaju je radnici) i povremena kontrola (tehnička kontrola).

Kontrola alata: cilje je da obezbedi da se broj, asortiman i tehničke karakteristike prilagode potrebama proizvodnje

Kontrola materijala:

 • obavlja je skladišna služba
 • treba da obezbedi odgovarajući kvalitet i kvantitet materijala

Kontrola kvaliteta proizvoda: obavlja se u toku procesa proizvodnje i po njegovom završetku

Metode kontrole proizvoda:

 • tehnička
 • statistička
 • komercijalna (reklamacije)

 Saradnja proizvodnje sa ostalim funkcijama u preduzeću

Koordinacija svih aktivnosti u preduzeću je neophodna da bi preduzeće manimiziralo troškove i time steklo konkurentsku prednost.

Rezultati funkcije istraživanja i razvoja se koriste za proces proizvodnje, a proizvodnja predstavlja izvor ideja za funkciju istraživanja i razvoja. Proizvodnja ima potrebu za primenom novina u proizvodnom programu.

 •  Saradnja proizvodne i nabavne funkcije

Proizvodna fukncija daje informacije nabavnoj o potrebnoj količini pojedinačnih materijala i dinamici snadbevanja. Nabavna služba daje informacije proizvodnoj o svim novinama na tržištu.

Skladišna funkcija utiče na efikasnost proizvodnje obezbeđivanjem i čuvanjem traženih materijala.

Prodajna služba daje podatke o tome šta treba proizvoditi i u kojim količinama.

 Analiza proizvodne funkcije

 Cilj analize je ostvarivanje maksimalnog dobitka uz minimalna ulaganja.

Uspešnost analize zavisi od:

 • tačnosti
 • potpunosti
 • blagovremenosti podataka

Analiza :

 • Obima proizvodnje
 • zahteva upoređivanje količine proizvoda u određenom periodu
 • vrši se analiza asortimana i kvaliteta proizvoda
 • analizom asortimana utvrđuje se ostvarenje planiranog asortimana

 

 • Priprema proizvodnje
 •  stvaranje uslova za ekonomsko izvršenje proizvodnje
 • Proizvodnog programa
 • obezbeđuje osnovne pokazatelje o stepenu uspešnosti izvršenja proizvodnih zadataka u preduzeću
 • utvrđuje se uspeh preduzeća u odnosu na konkurenciju

Informacije => poslovne odluke => rezultat poslovanja.

Informacije obuhvataju izveštaje o proizvodnji na osnovu kojih se vrši analiza proizvodne funkcije.

Podeli