Projekcije novčanih tokova i plan finansiranja

Prvi celovit izveštaj.

Projektovani izveštaj, po prvi put se testira izvodljivost prethodnih planova.

Upravljamo likvidnošću preduzeća.

Služi da procenimo gotovinsku poziciju preduzeća, da li postoje viškovi i manjkovi, otkriva potrebe za gotovinom, da uskladimo prilive i prihode, služi za kontrolu.

Metode:

  • Direktna
  • Indirektna

Primenjujemo direktnu metodu, pravimo projekcije kao i planove – pravimo na kvartalnom nivou!

Identifikujemo kratkoročne prilive i odlive: prilivi po osnovu prodaje i odlivi po osnovu nabavke.

 

Tabela 10 – Plan (budžet) očekivanih priliva po osnovu prodaje proizvoda i usluga

ELEMENTI

Po kvartalima

Svega za godinu

I

II

III

IV

1. Prilivi iz prethodne god.

472.500

472.500

2. Prilivi od prodaje u I kv.

210.600

491.400

702.000

3. Prilivi od prodaje u II kv.

237.600

554.400

792.000

4. Prilivi od prodaje u III kv.

259.200

604.800

864.000

5. Prilivi od prodaje u IVkv.

224.100

224.100

6. Ukupni prilivi

683.100

729.000

813.600

828.900

3.054.600

30% odmah, 70% u sledećem kvartalu – prodajemo na kredit.

Potraživanja u bilansu stanja – priliv iz prethodne godine!

Tabela 11 – Plan (budžet) očekivanih odliva po osnovu nabavke materijala

ELEMENTI

Po kvartalima

Svega za godinu

I

II

III

IV

1. Odlivi za nab.iz pret.god.

133.140

133.140

2. Odlivi za nab. U I kv.

138.700

138.700

277.400

3. Odlivi za nab.u II kv.

154.350

154.350

308.700

4. Odlivi za nab.u III kv.

158.800

158.800

317.600

5. Odlivi za nab.u IV kv.

145.850

145.850

6. Ukupni odlivi po osnovu nabavke

271.840

293.050

313.150

304.650

1.182.690

BS – obaveze prema dobavljačima – odliv za nabavku iz prethodnih perioda.

 

Tabela 12 – PLAN NOVČANIH TOKOVA SA PLANOM FINANSIRANJA

ELEMENTI

Po kvartalima

Svega za godinu

I

II

III

IV

I Novčani prilivi          
1.Gotovina na početku (BS)

10.500

10.160

10.510

10.760

10.500

2.Prilivi od prod.(T10)

683.100

729.000

813.600

828.900

3.054.600

3.Planirani prilivi (1+2)

693.600

739.160

824.110

839.660

3.065.100

II Novčani odlivi
1.Nab.dir.mat. (T11)

271.840

293.050

313.150

304.650

1.182.690

2.Troš.dir.plata (T4)

64.000

72.000

76.000

68.000

280.000

3.Opšti troš.proiz. (T5)

240.000

250.000

255.000

245.000

990.000

4.Troš.mar i opšteg upravljanja – amort.

65.600

67.600

69.200

66.600

269.000

5.Kapitalna ulaganja (T9)

24.000

94.000

80.000

198.000

6.Porez na dobitak (BU)

12.000

12.000

12.000

12.000

48.000

7.Dividende (BU)

30.000

30.000

30.000

30.000

120.000

8.Planirani odlivi (1-7)

683.440

748.650

849.350

806.250

3.087.690

9.Min.potrebni saldo got.

10.000

10.000

10.000

10.000

!10.000

10.Planirane potrebe za gotovinom (8+9)

693.440

758.650

859.350

816.250

3.097.690

III Višak (nedostatak) za gotovinom (I 3-II 10)

160

(19.190)

(35.240)

23.410

(32.590)

IV Plan finansiranja
1.Finansiranje iz kredita

20.000

36.000

56.000

2.Otplata kredita

(20.000)

(20.000)

3.Troškovi kamate

(3.300)

(3.300)

4.Efekti finansiranja (1-2-3)

20.000

36.000

(23.300)

32.700

5.Gotovina na kraju (I3-II8+IV4)

10.160

10.510

70.760

10.110

10.110

 

II4 – T8 – amortizacija, ako ih ima

II7 – 10% u odnosu na akcijski kapital, ne možemo ih odmah znati. Troškovi kamata 10%, plaćamo u poslednjem kvartalu.

 

20.000 * 10% * ¾   = 1.500

36.000 * 10% * 2/4 = 1.800

3.300

Tabela 13 – Projektovani Bilans uspeha – opračun po standardnim varijabilnim troškovima

ELEMENTI

01.01 – 31.12.

 1. Prihodi od prodaje

3.105.000

2. Troškovi prodatih proizvoda

1.794.000

 3. Kontribucioni rezultat proizvodnje (1-2)

1.311.000

 4. Varijabilni troškovi marketinga

69.000

 5. Kontribucioni rezultat (3-4)

1.242.000

 6. Fiksni troškovi1. fiksni troškovi proizvodnje2. marketinga i opšteg upravljanja

1.000.000

800.000

200.000

 7. Poslovni rezultat (5-6)

242.000

 8. Rashodi kamata

3.300

 9.Neto rezultat pre poreza (7-8)

238.700

10. Porez na dobitak (20%)

48.000

11. Neto rezultat posle poreza (9-10

190.700

12. Dividende

120.000

13. Nerasporedeđeni dobitak (11-12)

70.700

 

Ukoliko nema rashoda kamata projektovani bilans uspeha se završava na poziciji 7.

10. – 20% iznosi 47.740, zaokružili smo na 48.000 jer ovaj obračun nije zvanično priznat, priznat je po standardnim, tad je dobitak veći, pa je i porez veći.

 

Tabela 14 – Projektovani bilans stanja

AKTIVA

Pret.god.

Budž.god.

PASIVA

Pret.god.

Budž.god.

I Stalna imovina

1.157.200

1.195.200

I Sopstveni kapital

1.591.860

1. Osnovna sredstva

1.157.200

1.195.200

1.Akcijski kapital

1.200.000

1.200.000

a) OS – nabavna vred.

1.957.200

2.155.200

2.Neraspoređeni dob.

391.860

462.560

b) IVOS

800.000

960.000

II Obaveze

133.140

181.850

II Obrtna sredstva

567.800

649.210

1. Krediti

56.000

1.Zalihe

84.800

116.200

2. Obeveze prema dob.

133.140

145.850

a) materijal

43.200

48.600

b) gotovi proizvodi

41.600

67.600

2. Potraživanja

472.500

522.900

3. Gotovina

10.500

10.110

III Ukupna aktiva

1.725.000

1.844.410

III Ukupna pasiva

1.725.000

1.844.410

 

Aktiva:

I1a) plan kapitalnih ulaganja – T9 – na 1.957.200 dodajemo iznos kapitalnih ulaganja

I1b) T5 – amortizacija – dodajemo 160.000 ( 40.000*4)

 

II1a) T6 –  M = 3.600*10 = 36.000

P  =  630 * 20 = 12.600

48.600

II1b) 1.300 * 52 = 67.600 (T7)

II2 T10 – ono što nije ušlo u 10. to je ostalo da čeka; prodaju iz poslednjeg kvartala * procenat koji se prodaje na kredit

II3 Tabela 12

Pasiva:

I2 – Bilans uspeha

II1 – T12

II2 – Ostatak koji nije ušao u T11

 

Podeli