Realizacija robe u unutrašnjem prometu (dokumentacija)

Prihod od prodaje ostvarujemo prodajom proizvoda takođe i država ostvaruje prihod (preko PDV-a)

Kod prodaje na veliko kao dokumentacija javlja se:

 • otpremnica
 • ugovor
 • faktura
 • nalog za isporuku robe

Kod prodaje na malo kao dokumentacija javlja se:

 • trebovanje
 • interna dostavnica
 • povratnica
 • priznanica o uplati dnevnog pazara.

Dažbine na:

 • vrednosti (PDV), akcize (benzin, kafa, nafta, gorivo, alkohol, alkoholna pića, cigarete..)
 • količinu

Rade se dva obračuna i prodaja robe se knjiži dva puta:

 • interni (smanjujemo zalihe robe jer smo je prodali, to je za nas rashod)
 • eksterni (kupcima fakturišemo)

Posle ovog računamo ostvarenu razliku u ceni (konto 1329 duguje, a 501 potražuje)

Podeli