Rudarsko-geološki fakultet

Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu osnovan je 1956. godine.

rudarsko-geoloski

Ova institucija je najstarija i najviša obrazovna institucija u oblasti rudarstva i geologije u našoj zemlji.

Rudarsko geološki fakultet u Beogradu organizuje i realizuje studije u oblasti rudarstva i geologije, a u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka.

ORGANIZACIONA STRUKTURA FAKULTETA

U okviru fakulteta postoji 15 katedri i 7 departmana.

Katedre su osnovne nastavno-naučne jedinice čiji je zadatak da koordiniraju nastavni i naučni rad u okviru oblasti:

 • Katedra za opšte mašinstvo i termodinamiku
 • Katedra za mehaniku stena
 • Katedra za rudarska merenja
 • Katedra za pripremu mineralnih sirovina
 • Katedra za podzemnu eksploataciju ležišta mineralnih sirovina
 • Katedra za površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina
 • Katedra za eksploataciju nafte, gasa i tehniku dubinskog bušenja
 • Katedra za zaštitu na radu i zaštitu životne sredine
 • Katedra za mehanizaciju rudnika
 • Katedra za projektovanje i planiranje površinskih kopova
 • Katedra za rudarske radove i izradu podzemnih prostorija
 • Katedra za primenjenu matematiku i informatiku
 • Katedra za hemiju
 • Katedra za fiziku
 • Kabinet za strane jezike

 Departmani:

 • Departman za mineralogiju, kristalografiju, petrologiju i geohemiju
 • Departman za paleontologiju
 • Departman za regionalnu geologiju
 • Departman za ekonomsku geologiju
 • Departman za hidrogeologiju
 • Departman za geotehniku
 • Departman za geofiziku

STUDIJSKI PROGRAMI

Osnovne akademske studije

 • Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
 • Stečeno zvanje: diplomirani inženjer – modul
 • Moduli:
  • Rudarsko inženjerstvo
  • Inženjerstvo zaštite životne sredine
  • Inženjerstvo nafte i gasa
  • Geologija
  • Hidrogeologija
  • Geotehnika
  • Geofizika

Master akademske studije

 • Trajanje studija: 1 godine – 60 ESPB
 • Stečeno zvanje: master inženjer – modul
 • Moduli:
  • Rudarsko inženjerstvo
  • Inženjerstvo zaštite životne sredine
  • Inženjerstvo nafte i gasa
  • Geologija
  • Hidrogeologija
  • Geotehnika
  • Geofizika

 Doktorske akademske studije

 • Trajanje studija: 3 godine – 180 ESPB
 • Stečeno zvanje: doktor nauka – modul
 • Modul:
  • Rudarsko iženjerstvo
  • Geologija
  • Hidrogeologija
  • Geotehnika
  • Geofizika

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI ZA UPIS

Osnovne akademske studije

Uslov za upis na osnovne akademske studije je završena četvorogodišnja srednja škola.

Na prijemnom ispitu polaže se test iz matematike ili fizike ili hemije na kom je moguće osvojiti maksimalno 60 bodova. Na fakultetu se organizuje pripremna nastava za prijemni ispit.

Broj raspoloživih mesta 

 • budžet: 245
 • samofinansiranje: 53

Master akademske studije

Diplomske akademske studije geodezije mogu upisati svi svršeni studenti osnovnih akademskih studija sa ostvarenih 240 ESPB.

Broj raspoloživih mesta

Rudarsko inženjerstvo

 • budžet: 26
 • samofinansiranje: 6

Inženjerstvo zaštite životne sredine

 • budžet: 11
 • samofinansiranje: 5

Inženjerstvo nafte i gasa

 • budžet: 13
 • samofinansiranje: 3

Geologija

 • budžet: 30
 • samofinansiranje: 15

Hidrogeologija

 • budžet: 15
 • samofinansiranje: 7

Geotehnika

 • budžet: 10
 • samofinansiranje: 5

Geofizika

 • budžet: 5
 • samofinansiranje: 3

Doktorske studije

Pravo upisa na doktorske studije imaju svi kandidati koji su završili osnovne i master akademske studije i ostvarili 300 ESPB i kojima je prosečna ocena sa osnovnih i master studija 8.

Broj raspoloživih mesta

 • budžet: 50
 • samofinansiranje: 26

ŠKOLARINA

Osnovne akademske studije

Školarina za državljane Republike Srbije: 57.000 RSD

Školarina za strane državljane: 1150 €

Master akademske studije

Školarina za državljane republike Srbije: 96.000 RSD

Školarina za strane državljane: 1950 €

Doktorske studije

Školarina za državljane Republike Srbije: /

Školarina za strane državljane: /

 

slika


KONTAKT
Adresa: Đušina 7, Beograd
Telefon: +381 11 3219 141 (studenstka služba)
+381 11 3219 100 (opšta služba)
Website: www.rgf.bg.ac.rs
Email: studentska_sluzba@rgf.bg.ac.rs

 

Podeli