Sistem sučeljnih sila

Geometrijski način slaganja sistema sučeljnih sila

Svaki sistem sučeljnih sila ima rezultantu koja je jednaka vektorskom zbiru svih sila datog sistem sila i čija napadna linija prolazi kroz tačku preseka napadnih linija svih sila.

Svaki sistem sučeljnih sila ima rezultantu koja je vektorski jednaka glavnom vektoru tog sistema sila.

Analitički način određivanja rezultante sistema sučeljnih sila

U specijalnim slučajevima, sistem sučeljnih sila svodi se na sistem kolinearnih sila.

Uslovi ravnoteže sistema sučeljnih sila

Geometrijski uslovi ravnoteže sistema sučeljnih sila

Potreban i dovoljan uslov za ravnotežu sučeljnog sistema sila jeste da je rezultanta tog sistema sila jednaka nuli tj. da je poligon tog sistema sila zatvoren.

Analitički uslovi ravnoteže sistema sučeljnih sila

Potreban i dovoljan uslov za ravnotežu prostornog sistema sučeljnih sila jeste da su zbirovi projekcija svih sila posmatranog sistema sila na tri uzajamno upravne ose jednak nuli.

Projektovanjem vektorske relacije na ose izabranog Dekartovog koordinatnog sistema, dobijaju se analitički uslovi ravnoteže sistema sučeljnih sistema u obliku

Na telo mogu delovati sile u ravni npr. Oxy tada se uslovi svode na

Ako na telo doluje sistem kolinearnih sila i ako se njihova napadna linija poklapa sa pravcem ose Oz onda se koristi uslov

Teorema o tri neparalelne sile

Da bi sistem od tri neparalelne sile, koje deluju na telo i kod kojih se napadne linije dveju od njih seku, bio uravnotežen potrebno je da te sile obrazuju ravan sistem sučeljnih sila.

Potrebani i dovoljni uslovi ravnoteže ravnog sistema od tri neparalelne sile su :

  • napadne linije sila seku se u jednoj tački,
  • te tri sile obrazuju zatvoreni trougao sila.

Razlaganje sila

Slaganje sila je postupak određivanja jedne sile koja je ekvivalentna datom sistemu sučeljnih sila.
– rezultat slaganja sila uvek je jednoznačan.

Razlaganje sile je postupak podele jedne sile na određeni sistem koji je ekvivalentaj toj sili.

  • Data je sila F i pravac njenih komponenata OB i OC 
  • Data je sila F i jedna njena komponenata  F2 
  • Data je sila F  i intenziteti F1  i F2 njenih komponenti 
  • Data je sila F , pravac OB jedne komponente i intenzitet F2 druge komponente 
  •  luk poluprečnika F2 ne seče pravac OB (sl. a). Rešenje u ovom slučaju nije moguće;
  • luk poluprečnika F2 dodiruje pravac OB u tački C (sl. b). U ovom slučaju postoji jedno rešenje;
  • luk poluprečnika F2  seče pravac OB u dve tačke C1  i  C2 (sl. c). U ovom slučaju rešenje problema je moguće i nije jednoznačno.

U mehanici u velikom broju slučajeva potrebno je razložiti silu na tri međusobno ortogonalne komponente. U tom cilju najčešće se bira Dekartov pravougli koordinatni sistem Oxyz , čije se ose poklapaju ili su paralelne sa ta tri ortogonalna pravca.

Sila  F se može napisati kao

Podeli