Podela keramičkih proizvoda

Osobine keramike: otpornost prema koroziji, visoke temperature topljenja, dobra otpornost prema hemikalijama, prolično krta, kruta I tvrda. Najvažnija osobina joj...

Keramika

Keramos znači grnčar, grnčarija, zemljani proizvod, nastao pečenjem gline. Spaja četiri filozofsko-mitološka elementa: –         osnovna sirovina glina uzima se iz...

Označavanje nakita od plemenitih metala

Pogledajte naš vodič za označavanje nakita kako biste znali šta koja oznaka nakita znači.

Platina

Nalazi se u vidu zrnaca, komada, u nanosima reka, kvarcnim stenama. Platina je mnogo redja od zlata, zato je i...

Srebro

Pratioci srebra su zlato, platina i bakar. Najpoznatija ruda je argentit Ag2S. Na vazduhu srebro napada vodonik sulfid, rastavar se...

Zlato

Nalazi se u kvarcnim stenama, u vidu zrnaca ili komada, u nanosima reka, u kvarcnom pesku. Postoji kao samorodni, retki...

Plemeniti metali

Plemeniti metali se tako nazivaju jer su retki u prirodi, na ceni su, postoja na vazduhu i povišenoj temperaturi, nepodležu...

Aluminijum

Prirodni, nalazi se u zemlji. Trece mesto u svetu po zastupljenosti. U prirodi se nalazi u vidu minerala, najčešće od...

Olovo

Najvažnije rude olova su:   –         falenit PbS –         ceruzit PbCO3   Osobine olova: spada u teške metale, sivo bele...

Cink

Najvažnije rude cinka su:   –         sfalerit ZnS –         smitsonit ZnCO3   da bi se obogatile rude koristi se flotacija....

Bakar

Dve najvažnije rude bakra: –         halkopirit CuFeS2 –         halkozin Cu2S   pratioci su Au, Ag, Zn, Pb, Fe   Pirometalurški...

Livenje

Metali i legure svoj oblik poluproizvoda ili gotovih proizvoda dobijaju livenjem ili preradom u čvrstom agregatnom stanju. Livenjem se oblikuje...