Finansijska i kadrovska funkcija

Pojam, značaj i zadaci finansijske funkcije  Finansijska funkcija vodi brigu o novcu. Zadaci finansijske funkcije: planiranje potrebnih finansijskih sredstava pribavljanje...

Transportna funkcija

Pojam, značaj i zadaci transporetne funkcije  Transport – prevoz robe i putnika sa jednog mesta na drugo Transportno poslovanje –...

Skladišna funkcija

 Pojam, značaj i zadaci skaldišne funkcije  Skladišna funkcija je zadužena za čuvanje robe.  Organizacija skaldišta  Svrha organizacije: povećanje efikasnosti rada...

Istraživanje principa prodaje

Predmet istraživanja: istraživanje tražnje istraživanje ponude predviđanje prodaje Planiranje prodaje: načelo relanosti postavljanje plana prodaje podela plana prodaje Kalkulacija prodajnih...

Nabavna funkcija

Pojam, značaj, zadaci i organizacija nabavke  Nabavka se odnosi na snadbevanje preduzeća potrebnim resursima za obavljanje poslovanja.  Cilj nabavnke: obezbeđivanje...

Proizvodna funkcija

Pojam i značaj proizvodne funkcije  Cilj proizvodne funkcije je obezbeđenje i izvršenje zadataka organizacije u proizvodnoj fazi ciklusa reprodukcije. Proizvodnja...

Funkcija planiranja

Vrste planova: dugoročni   – sredstvo za ostvarivanje dugoročnih ciljeva poslovanja preduzeća, koriste ih velika preduzeća, zbog dugog prilagođavanja, prava, isplativa...

Funkcija istraživanja i razvoja

Pojam, značaj i zadaci funkcije istraživanja i razvoja Istraživanje je kritičko proučavanje različitih pojmova sa ciljem da se otkriju nova...

Funkcije

 Funkcija predstavlja skup aktivnosti kojima se ostvaruje neki trajni zadatak u procesu ostvarivanja ciljeva preduzeća. Sve fukcnije objedinjava globalni cilj...