Monetarni multiplikator

Monetarni multiplikator (m). Centralna banka regulisanjem količine primarnog novca (B), utiče i na količinu novčane mase (M) preko monetarnog multiplikatora....

Primarni novac

Monetarna (novčana) baza. To su sve obaveze centralne banke prema poslovnim bankama u drćavi. B = R + G R...

Funkcije novca

Funkcija novca kao mere vrednosti. Novac svojom upotrebnom vrednošću izražava vrednost svih drugih roba. Svaka roba ima vrednost, a novcem...

Kreiranje i povlačenje novčane mase

Kreiranje (izdavanje, štampanje) i polačenje (poništavanje) novčane mase iz opticaja (prometa) vrši se na dva načina. Emisijom, izdavanjem kredita, koje...

Novčana masa

Novčana masa je pokazatelj likvidnosti privrede jedne zemlje. Novčanu masu emituje (kreira, stvara, izdaje) NBS tj. centralna (emisiona) banka. Novčana...

Vrste novca

Metalni novac (kovani), opšte sredstvo razmene jer je lako prenosiv, trajan, deljiv i moguće ga je pretopiti. Bio je od...

Nastanak i razvoj novca

Na početku civilizacije novca i nije bilo već se potrebe za proizvodima zadovoljavaju trampom. Sa razvojem proizvodnje javila se potreba...

Osiguranje

Osiguranje je ekonomska zaštita i sigurnost imovine i lica od mogućih rizika koji im prete (požar, poplava, zemljotres, kradja).  ...

Medjunarodne finansije

Medjunarodne finansije ili medjunarodni menadžment predstavljaju sve vrste plaćanja i prenosa finansijskih sredstava izmedju pravnih i fizičkih lica različitih zemalja....

Poslovne finansije

Poslovne finansije ili finansijski menadžment, izučavaju finansije preduzeća i finansijsko upravljanje u preduzeću.   Odgovara na tri vrste pitanja: –        ...

Bankrastvo

Bankarstvo izučava: –         funkciju i ulogu bankarskog sistema u društvenoj reprodukciji –         organizaciju bankarskog poslovanja u jednoj privredi   Bankarsko...

Fiskalna ekonomija

Fiskalni (poreski sistem), to je sakupljanje (mobilizacija) fiskalnih resursa, uz pomoć poreskog sistema i njihovo redistribuiranje (preraspodelu) putem budžeta za...