Monetarne finansije

Monetarni sistem je skup mera, instrumenata, institucija kojima se kreira (stvara) i povlači (poništava) novac u opticaju (prometu). Zakonom je...

Podela finansija

Finansije se dele na: –         Mikrofinansije (finansije u užem smislu), obuhvataju finansijske probleme jednog preduzeća tj. Prikupljanje i traženje novca....

Ekonomske i socijalne funkcije finansija

Ekonomske i socijalne funkcije finansija su: –         alokativna (razmeštaj faktora proizvodnje) –         redistributivna (da bi se zadovoljile javne i društvene...

Finansije

Finansije su istorijska kategorija jer se javljaju sa pojavom robe, novca i delovanja zakona vrednosti. Finansije su vezane za novac...