Evidencija obaveza

Obaveza je pravni odnos na osnovu kojeg jedno lice (poverilac) ima pravo da od drugog lica (dužnika) zahteva da nešto...

Evidencija rashoda

Rashodi se vode u klasi 5 – rashodi. Grupe rashoda: grupe 51-55 – Poslovni rashodi grupa 56 – Finansijski rashodi...

Evidencija novčanih sredstava

Tekući račun je račun preko koga se obavlja evidencija novčanih sredstava kod banke. Instrumenti gotovinskog platnog prometa: Nalog za uplatu...

Evidencija kapitala

Kapital predstavlja sopstvenu imovinu (neto imovinu) vlasnika preduzeća. KAPITAL = BRUTO IMOVINA – OBAVEZE Struktura kapitala je utvrđena zakonom o...