Šta je rektorat i kako funkcioniše

Ako ste student, sigurno ste više puta čuli termine poput rektorat, rektor, prorektor, student prorektor. Znate da se rektorat u Beogradu bavi donošenjem odluka na univerzitetu, ali ako niste sigurni šta tačno obavlja ovaj tekst je vodič da se bolje upoznate sa rektoratom i njegovim funkcijama. U nastavku pročitajte više o ovim terminima, kao i gde se nalaze Rektorat Univerziteta u Beogradu i Rektorat Univerziteta umetnosti u Beogradu.

rektor

Šta je rektorat?

Rektorat je sedište administrativnih službi univerziteta. Uz rektora, u njemu radi još i određeni broj prorektora. Rektor je odgovoran za rukovođenje i upravljanje univerzitetom, a prorektori su zaduženi za rukovođenje određenim užim oblastima rada koje su im dodeljene pri izboru. Glavna funkcija rektora i prorektora je da predstavljaju i zastupaju univerzitet.

Rektorat Univerziteta u Beogradu

Rektorat Beogradskog univerziteta nalazi se u zdanju koje je kapetan Miša Anastasijević poklonio “svome otečestvu”. Ovde je nekada radio ceo Prvi srpski Univerzitet, koji je osnovan 27. februara 1905. godine i sastojao se od tri fakulteta – Filozofskog, Tehničkog i Pravnog. Danas Beogradski univerzitet sačinjava 31 fakultet, 11 naučno-istraživačkih instituta, 13 centara i Univerzitetska biblioteka.

Ako ste se pitali gde se nalazi Rektorat Beogradskog univeziteta, verovatno vam je jasnije nakon ove priče. Rektorat se nalazi na adresi Studentski trg 1, a možete ih kontaktirati i telefonom na broj (011) 3207-400 ili na faks (011) 3207-481. A ovo je link na njihov sajt www.bg.ac.rs.

amfiteatar

Rektorat Univerziteta umetnosti u Beogradu

Univerzitet umetnosti u Beogradu sastoji se od četiri fakulteta:

  • Fakultet muzičke umetnosti
  • Fakultet likovnih umetnosti
  • Fakultet primenjenih umetnosti
  • Fakultet dramskih umetnosti

Rektorat Univerziteta umetnosti u Beogradu nalazi se na adresi Kosančićev venac 29, a možete ih kontaktirati i putem e-maila rektorat@arts.bg.ac.rs ili na broj telefona (011) 262 51 66.

Šta je rektor i kako se postaje?

Rektor (od latinske reči rector što znači vladar) je najviši zvaničnik na univerzitetu, odnosno upravnik univerziteta. Rektor je organ koji rukovodi univerzitetom, a bavi se njegovim predstavljanjem i zastupanjem.

Nekada je vlada bila zadužena za postavljanje rektora i dekana na univerzitetima, ali već više od 15 godina ovo nije slučaj. Sada prvog čoveka univerziteta demokratski biraju profesori i studenti koji su sve više uključeni u izbor, a kako bi se neko kandidovao za ovu funkciju potrebno je da ga predlože njegove kolege profesori. Vidimo da je, kako bi se neko od profesora uopšte kandidovao za rektora, potreban određeni ugled i podrška drugih profesora. Pored toga, svi koji se kandiduju, predstavljaju i svoj program univerzitetskoj javnosti.

Nakon cele procedure kandidovanja za funkciju rektora, dolazi do odabira jednog od kandidata. Rektora bira Savet Univerziteta koji se sastoji od profesora i studenata i oni se tajnim glasanjem odlučuju za svog favorita. Funkciju rektora dobija onaj profesor koji je dobio većinu glasova od ukupnog broja članova Saveta. Rektor stupa na dužnost 1. oktobra, a može biti izabran samo u dva mandata. Nakon isteka dva mandata bivši rektor ne može se ponovo kandidovati za funkciju rektora.

bista

Drugi organi upravljanja univerziteta

Savet univerziteta je još jedan organ upravljanja univerziteta. On se bavi donošenjem Statuta univerziteta, biranjem i razrešavanjem rektora i prorektora, a obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i zakonom. Poslovi koje obavlja Savet i način na koji donose odluke precizno se određuju poslovnikom Saveta.

Senat Univerziteta je najviši organ univerziteta i sastoji se od više članova. Čine ga rektor, prorektori, dekani fakulteta, predsednici većih grupacija i direktori naučnih instituta. Senat Univerziteta donosi važne odluke koje se tiču univerziteta, ali kada se odlučuje o pitanjima koja se odnose na studente i direktrno utiču na njihovo studiranje, obavezno je prisustvo i predstavnika studenata. Predstavnike studenata bira Studentski parlament univerziteta i njihov mandat traje godinu dana, dok mandat ostalih članova senata traje tri godine.

Kolegijum Rektorata je radno telo univerziteta. Čine ga rektor, prorektori, pored njih student prorektor, kao i generalni sekretar Univerziteta. Kolegijum se održava jednom nedeljno i bavi se obavljanjem tekućih pitanja univerziteta.

Podeli