Šta je volontiranje – pravna perspektiva

Verovatno ste u toku studija ili ranije čuli da postoji nekakvo ,,volontiranje’’. Ako niste (zašto niste), upoznaćemo vas. Za one koji su već upoznati, potrudićemo se da objasnimo šta volontiranje zapravo znači u pravnom smislu i koja su vaša prava predviđena zakonom. Pružićemo vam i savete kako da izvučete maksimum iz volontiranja i kako da vas ne iskoriste.

ruke u boji

 

Volontiranje – kolokvijalni smisao

Volontiranje je načini da student stekne znanja van obrazovnog programa, koja inače ne bi imao prilike da stekne u toku studija. To je neformalni vid obrazovanja, kojim student poboljšava svoje šanse za kasnije zaposlenje.

Sve je češći slučaj da poslodavci traže zaposlenog sa iskustvom, tj. da očekuju da tek svršeni student ima nekakvog iskustva u oblasti koju je završio. Budući da retko koji fakultet svojim studentima obezbeđuje ,,praksu’’, očekuje se da studenti sami nađu način da steknu neformalno obrazovanje.

Prilika stvarno ima mnogo, ranije nije bilo toliko lako naći volontirati kao danas. Veliki broj organizacija traži volontere, da li su to studentske organizacije poput AIESEC-a, udruženja građana ili državne ustanove. Upravo zato je bitno znati kako izvući maksimum iz volontiranja, tj. svoja prava i šta slovo zakona kaže o volontiranju.

Šta je volontiranje

Možda niste znali, ali postoji čitav zakon o volontiranju. U suštini, volontiranje je doprinos društvu u neprofitne svrhe.

Ovde je par zakona sigurno prekršeno.

Zakon o volontiranju kaže

Volontiranje je organizovano dobrovoljno pružanje usluge ili obavljanje aktivnosti od opšteg interesa, za opšte dobro ili za dobro drugog lica, bez isplate novčane naknade ili potraživanja druge imovinske koristi, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Dugoročno volontiranje jeste volontiranje koje traje duže od 10 časova nedeljno, najmanje tri meseca bez prekida.

Volonter nema pravo na novčanu naknadu ili drugu imovinsku korist za volontiranje.

Novčanom naknadom ili imovinskom koristi za volontera ne smatra se naknada troškova volontiranja, i to za:

1) radnu odeću i sredstva i opremu za ličnu zaštitu volontera;

2) putovanja, smeštaj i ishranu volontera i drugih troškova koji nastanu u vezi sa izvršavanjem volonterskih usluga i aktivnosti;

3) lekarske preglede obezbeđene za potrebe volontiranja;

4) obuke za obavljanje volonterskih usluga i aktivnosti;

5) premije osiguranja isplaćene za slučaj povrede ili profesionalne bolesti tokom volontiranja, odnosno novčane naknade u svrhu osiguranja od odgovornosti za štetu nastalu kod organizatora volontiranja ili trećeg lica;

6) isplatu džeparca, kod dugoročnog volontiranja, čiji mesečni iznos ne može biti veći od 30% od neto iznosa minimalne mesečne zarade za puno radno vreme u Republici Srbiji.

Isplata džeparca utvrđuje se ugovorom o volontiranju.

Ko može da volontira?

Volonter može biti domaće ili strano fizičko lice,  koje ima najmanje 15 godina života. Maloletne osobe mogu da volontiraju uz saglasnost roditelja ili staratelja.

Lice mlađe od 15 godina života može biti uključeno u obavljanje vaspitno-obrazovnih volonterskih aktivnosti, u skladu sa propisima o obrazovanju i vaspitanju i ratifikovanim međunarodnim konvencijama.

Volonteri ne mogu raditi na poslovima koji su opasni za život i zdravlje ili se obavljaju u uslovima opasnim za život i zdravlje.

Volonter nikako ne može biti lice koje ne zadovoljava uslove za obavljanje volonterskih aktivnosti u skladu sa članom 12. Zakona o volontiranju, a pre zaključivanja ugovora o volontiranju, organizator će od volontera zatražiti potvrdu da zadovoljava pomenute uslove.

Ko organizuje volontiranje?

Organizator volontiranja može biti pravno lice čiji osnovni cilj, u skladu sa osnivačkim aktom, nije sticanje dobiti. Izuzetno, organizator volontiranja može biti privredno društvo i javno preduzeće, pod uslovima utvrđenim zakonom. Organizator može biti i država.

Sam volonterski odnos se ustanovljava na osnovu adekvatnog ugovora. Ugovor o volontiranju se zaključuje između organizatora volontiranja i volontera, a ugovor se mora zaključiti u pisanoj formi ako je reč o:

  • dugoročnom volontiranju;
  • maloletnom volonteru;
  • stranom državljaninu i licem bez državljanstva;
  • državljaninu Republike Srbiјe koјi volontira u inostranstvu, ako organizator volontiranja ima sedište u Republici Srbiјi;
  • ako su korisnici volontiranja lica iz člana 12. Zakona o volontiranju (deca, osobe sa invaliditetom, stara lica, lica kojima je neophodna pomoć i nega drugog lica, bolesne osobe ili osobe koјe su potpuno ili delimično lišene poslovne sposobnosti);
  • na zahtev volontera, organizatora volontiranja ili korisnika volontiranja.

Volontiranjem u skladu sa ovim zakonom ne gube se prava po osnovu nezaposlenosti.

Koja su prava volontera?

1) da bude upoznat sa uslovima volontiranja, uslugama i aktivnostima koje će obavljati, pravima koja mu pripadaju na osnovu ovog zakona, drugih propisa i opštih akata organizatora volontiranja;

2) da u pisanom obliku, na svoj zahtev, dobije opis volonterske usluge ili aktivnosti;

3) da bude upoznat sa kodeksom ponašanja, odnosno etičkim pravilima ponašanja koja su propisana u delatnostima u kojima se obavlja volontiranje;

4) na odgovarajuće osposobljavanje, ako je takvo osposobljavanje potrebno za obavljanje volonterskih usluga i aktivnosti;

5) na stručnu pomoć i podršku tokom volontiranja;

6) na naknadu ugovorenih troškova nastalih u vezi sa volontiranjem;

7) na bezbedne i zdrave uslove rada i sredstva i opremu za ličnu zaštitu, u skladu sa prirodom volonterskih usluga i aktivnosti koje obavlja;

8) da se upozna sa opasnostima i štetnostima koja su u vezi sa volonterskim uslugama i aktivnostima koje obavlja;

9) na odmor u toku volontiranja i dnevni odmor, u ugovorenom trajanju;

10) na zaštitu privatnosti i ličnih podataka;

11) da bude konsultovan pri odlučivanju o načinu obavljanja volonterske usluge i aktivnosti;

12) druga prava određena ovim zakonom i ugovorom o volontiranju.

Najbitnija volonterska prava su: da imate naknadu ugovrenih troškova; budete osigurani u slučaju povrede na radu (ako je ugovoreno ili je reč o dugoročnom volontiranju); ne odgovarate za štetu prouzrokovanu korisniku ili trećem licu tokom vršenja volonterske aktivnosti (osim ako nije prouzrokovana namerno ili krajnjom nepažnjom).

Takođe, nakon volontiranja možete da dobijete potvrdu o volontiranju u obliku volonterske knjižice.

Za sve nepravilnosti zadužena je inspekcija rada i njoj se obraćate ukoliko organizator krši vaša prava.

Obaveze volontera

1) volontira u skladu sa zakonom, ugovorom o volontiranju i uputstvima organizatora volontiranja;

2) pruža usluge lično i neposredno u skladu sa pravilima struke i profesionalne etike, kada pružanje usluge zahteva stručna znanja;

3) pruža usluge nepristrasno, bez obzira na lična svojstva korisnika;

4) obavesti organizatora volontiranja o bitnim okolnostima koje utiču ili bi mogle da utiču na obavljanje volonterskih usluga i aktivnosti ili koje ugrožavaju njegov život ili zdravlje, odnosno život ili zdravlje lica s kojima dolazi u kontakt za vreme volontiranja;

5) čuva službenu tajnu i poverljive, lične podatke o korisniku volontiranja;

6) odbije volontiranje koje nije u skladu sa zakonom ili ugovorom o volontiranju.

Koja je razlika između volontiranja i prakse

Volontiranje je usmereno na doprinos društvu u neprofitne svrhe, a praksa ima cilj da vas osposobi za rad u struci. Praksa je formalizovanija i određenija u pravnom smislu.

Šta je bitno znati?

Volontiranje ne sme da zamenjuje rad zaposlenih. Kako bi se to osiguralo, ministarstvo je regulisalo čitavu proceduru koju organizatori moraju da ispoštuju prilikom prijave programa volontiranja.

Kako vas organizator ne bi iskorišćavao, obavezno tražite da zakjlučite ugovor o volontiranju. U suprotnom nemojte da volontirate u toj organizaciji, jer verovatno planiraju da vas iskorišćavaju.

Volontiranje je sjajan način da upoznate nove ljude, doprinesete boljitku zajednice, steknete nova znanja i steknete dobru stavku za CV. Iskoristite sve mogućnosti volontiranja, tako ćete istovremeno unaprediti sebe i svoje okruženje.

 

Podeli