Šta podrazumeva full time posao – puno radno vreme

Full time posao podrazumeva rad pod punim radnim vremenom, a sve informacije  o tome šta je puno radno vreme, full time job, kako se zasniva radni odnos, kao i šta je to honorarni posao pročitaćete u nastavku teksta.

Pre svega, važno je da znamo da kada govorimo o poslu, odnosno radnom odnosu, u zavisnosti od vremena koje na poslu provodimo radeći postoji:

 • full time posao – posao sa punim radnim vremenom;
 • part time posao – posao sa nepunim radnim vremenom;

Radni odnos i radno vreme bliže definišu Zakon o radu i Ugovor o radu.

posao kancelarija računar

Šta je puno radno vreme?

Radno vreme je vreme koje zaposleni provodi na radnom mestu obavljajući svoje radne zadatke prema nalozima poslodavca, a to radi u vremenu koje je propisano Zakonom o radu i iznosi 40 časova nedeljno – 8 sati dnevno. Nakon što ste volontirali, a možda i obavili plaćene prakse, sigurno ćete biti u potrazi sa poslom sa punim radnim vremenom.

Kada stupate u radni odnos, vaš Ugovor o radu definiše da li ste zaposleni sa punim ili nepunim radnim vremenom.

U radno vreme se računa i vreme za odmor – najmanje 30 minuta za 8 časova rada dnevno.

Da bismo se bliže razumeli pojmam posla sa punim radnim vremenom, potrebno je da raščlanimo šta to podrazumeva radni odnos, a šta rad van radnog odnosa.

Radni odnos – Ugovor o radu

Sklapanjem Ugovora o radu sa poslodavcem stupate u radni odnos, a ovaj Ugovor definiše da li ste zaposleni sa punim ili nepunim radnim vremenom. Zato je važno znati, kada se radi o poslu sa punim radnim vremenom, šta to Ugovor o radu sadrži i kakva prava proističu iz njega.

Šta mora da sadrži ugovor o radu na puno radno vreme?

 • naziv i sedište poslodavca
 • ime i mesto prebivališta, odnosno boravišta, zaposlenog
 • vrsta i stepen obrazovanja zaposlenog
 • naziv i opis posla
 • mesto rada
 • radno vreme – posao sa punim radnim vremenom ili posao sa nepunim radnim vremenom
 • vrstu radnog odnosa – radni odnos na određeno (mora se navesti i trajanje ugovora) ili radni odnos na neodređeno vreme
 • novčani iznos osnovne zarade na dan zaključenja ugovora

Šta sve treba da ponesete sa sobom na zaključivanje Ugovora?

 • dokaze o ispunjenosti uslova za rad na određenom radnom mestu u pogledu vrste i stepena stručne spreme i posebnih znanja i veština (fotokopiju diplome o završenoj školi, kao i posebne sertifikate, licence i potvrde ako se to zahteva za rad na određenom mestu)
 • fotokopiju lične karte
 • druge dokaze o ispunjenosti posebnih uslova za rad na određenim poslovima (sanitarna knjižica, izveštaj lekara i sl.)

Kako izgleda zaključivanje Ugovora o radu?

 • Zaključivanje Ugovora o radu obavljaju poslodavac i (budući) zaposleni.
 • Ovaj ugovor mora da bude u pisanoj formi, a potpisuju ga poslodavac, ili osoba koju je poslodavac ovlastio za potpisivanje ugovora i zaposleni.
 • Kako bi bio punovažan, Ugovor o radu podrazumeva i to da se zaključuje pre stupanja na rad.
 • Ugovor se štampa i potpisuje u najmanje tri primerka, dva zadržava poslodavac, a jedan zaposleni.

Nakon zaključivanja Ugovora i početkom rada u dogovoreno vreme  – stupili ste u radni odnos, zakon vas tretira kao zaposleno lice i imate status osiguranika, kao i određena prava.

Prava koja imate nakon stupanja u radni odnos prema full time zaposlenju

Osnovna prava zaposlenog koja proističu iz Ugovora o radu i Zakona o radu su:

 • pravo na odgovarajuću zaradu
 • materijalno obezbeđenje za vreme privremene nezaposlenosti
 • zaštitu na radu
 • zdravstvenu zaštitu i druga prava u slučaju bolesti, smanjenja ili gubitka radne sposobnosti i starosti
 • prava na druge oblike zaštite u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju predviđeno je da su zaposleni kategorija koja spada u obavezno osigurana lica.

Honorarni posao – puno radno vreme van radnog odnosa

Sem radnog odnosa, posao sa punim radnim vremenom možete raditi i van pravnog odnosa, ali lica u ovakvom odnosu nemaju status osiguranika kao što je to slučaj u radnom odnosu. Ovakav odnos takođe definiše Zakon o radu posebnim odredbama, a lica koja rade van radnog odnosa zakon ne prepoznaje kao zaposlene, pa je njihov položaj specifičan.

Kolege u kancelariji

Privremeni i povremeni poslovi

Privremeni i povremeni poslovi jedan su od primera rada van radnog odnosa koji može, a ne mora biti posao sa punim radnim vremenom. Ovakvi poslovi mogu biti ugovorom zaključeni i obavljani kada se radi o poslovima koji su takvi da za njihovo izvršenje ne treba duže od 120 dana. Ugovor za obavljanje privremenog ili povremenog posla sa poslodavcem može da zaključi lice koje je:

 • nezaposleno
 • zaposleno, ali sa nepunim radnim vremenom
 • u penziji
 • je član omladinske ili studentske zadruge

Pored naknade za rad, licima koja obavljaju privremene i povremene poslove pripada i pravo na zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i osiguranje za slučaj nezaposlenosti i poslodavac je dužan da ovde doprinose uplati na način i u skladu sa zakonom.

Ono što je za mlade izuzetno važno da znaju je da: pravo na uplatu ovih doprinosa ne pripada jedino članovima omladinske i studentske zadruge koji su mlađi od 26 godina i koji se nalaze na redovnom školovanju.

Postoje različita tumačenja i zloupotrebe ovog zakona, pa poslodavci često koriste ovakav način zapošljavanja iako unapred znaju da je za obavljanje određenog posla potrebno duže od 120 dana.

Sem privremenih i povremenih poslova, posao sa punim radnim vremenom, ali van radnog odnosa, može se obavljati i sklapanjem sledećih ugovora:

 • Ugovor o delu obavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku određene stvari, samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla
 • Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanjumože da se zaključi radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno polaganja stručnog ispita, kad je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

Ugovor o dopunskom radu – Još jedan oblik koji podrazumeva rad van radnog odnosa, ali ne i puno radno vreme! Preduslov potpisivanja ovakvog ugovora je zapravo da je lice več zaposleno sa punim radnim vremenom i da ima status osiguranika.

Svakako, zbog stalnosti pozicije i različitih beneficija, smatra se da je “najsigurniji” posao pod punim radnim vremenom, zaključen Ugovorom o radu, sa jasno definisanim zaduženjima i pravima koja iz ugovora proističu. Međutim, honorarni poslovi nekad više odgovaraju ljudima, a često podrazumevaju fleksibilnost kada se radi o radnom vremenu.

Takođe, part-time poslovi čest su izbor i ponuda kada se radi o poslovima za mlade, a ovde možete da pročitate šta oni podrazumevaju.

Podeli