Stipendije za srednjoškolce – kako do đačke stipendije?

Stipendije za srednjoškolce, poznate još i kao učeničke stipendije jesu stipendije za učenike srednjih škola, dodeljene učenicima sa izuzetnim postignućima od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a sve u cilju njihovog daljeg razvoja i nagrade za rezultate koje postižu i talenat kojim raspolažu. 

Ova inicijativa ima za cilj podsticanje najboljih učenika da nastave svoje školovanje i postignu još veće uspehe u oblastima koje su od suštinskog značaja za razvoj društva i zemlje u celini.

Stipendije za srednjoškolce - učeničke stipendije

Pogledajte kako se odvija prijava za korišćenje učeničke stipendije, šta je potrebno od dokumenata i kako teče isplata stipendija za srednjoskolce.

Učenici koji pohađaju srednju školu osnovanu od strane Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, a koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini i čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljansvo Republike Srbije, stalno postižu odličan uspeh i koji osvoje jedno od prva tri mesta na međunarodnim i republičkim takmičenjima koja se nalaze u kalendaru takmičenja učenika, imaju pravo na učeničke stipendije za srednjoškolce.

Stipendija za izuzetno nadarene učenike dodeljuje se bez obaveze vraćanja i isplaćuje u 12 jednakih mesečnih rata. Iznos stipendije za srednjoškolce utvrđuje ministar za svaku školsku godinu, a u skladu sa zakonom.

Ko sve može dobiti učeničku stipendiju?

Da bi srednjoškolac dobio stipendiju u Srbiji, postoje određeni kriterumi i koraci koje treba da ispuni. 

Važno je naglasiti da je postupak dodele stipendija iz budžeta Republike Srbije transparentan i pravičan, što znači da se sredstva dodeljuju na osnovu kriterijuma, a proces apliciranja je otvoren za sve kvalifikovane kandidate.

Pravo na stipendiju za srednjoškolce imaju:

 • učenici I razreda srednje škole koji su u višim razredima osnovne škole (od V do VIII razreda) postizali odličan uspeh na kraju godine (prosek ocena od 4, 50 do 5,00),
 • učenici od II do IV razreda srednje pkole koju su u svim prethodno završenim razredima imali odličan uspeh, odnosno prosek ocena između 4, 50 i 5, 00,
 • svi učenici moraju imati odličnu ocenu iz vladanja (primereno vladanje – 5)
 • kandidati iz osetljivih drušvenih grupa (učenici čija je porodica materijalno ugrožena, bez roditeljskog staranja, imaju samo jednog roditelja, romske su nacionalne manjine, lica sa invaliditetom, hroničnim bolestima, deca čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije ili teritorije republika bivše SFRJ, izbeglice ili raseljena lica, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovana lica) – imaju pravo da podnesu zahtev kako bi se posebno rangirali primenom blažih kriterijuma u skladu sa zakonom i pravilnikom.

Postupak ostvarivanja prava na stipendiju za izuzetno nadarene učenike

Da bi učenici dobili stipendije za srednje škole, kandidati moraju da podnesu prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom.

Prijave za stipendiju sa potrebnom dokumentacijom podnose se od 01. do 30. septembra  tekuće godine.

U samoj prijavi kandidat treba da navede sve činjenice, a koje su od značaja za ostvarivanje prava na stipendiju za učenike srednjih škola, a sve prema uslovima iz Konkursa, kao i da se prilože odgovarajuća dokumenta overena kod odgovarajuće službe.

Uz prijavu za učeničku stipendiju kandidat podnosi i sledeća dokumenta:

 • potvrda o upisu srednje škole za tekuću školsku godinu,
 • svedočanstvo o uspehu u školi,
 • diplome za posebne uspehe na takmičenjima znanja i umetničkim takmičenjima i drugo (kandidati prilžu kopije navedenih dokumenata).

Vrlo pažljivo popunite i priložite neophodne obrasce i sva potrebna dokumenta za stipendiju, jer sve nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. 

Sve dopune po isteku roka za konkurisanje za srednjoškolske stipendije biće tretirane kao neblagovremene i neće biti razmatrane.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog ravoja, u roku od 90 dana po isteku konkursnog roka, donosi odluku o dodeli učeničke stipendije na osnovu konačne rang liste kandidata.

Svaki kandidat ima pravo na podnošenje prigovora / žalbe na rang listu u roku od 8 dana od dana objavljivanja preliminarne rang liste.

Kandidat podnosi prigovor Ministarstvu, a sam prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega moraju biti dostavljena odgovarajuća dokumenta. 

Zatim komisija koju obrazuje Ministarstvo razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang listu u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, a ako nema prigovora – 15 dana od dana objavljivanja rang liste.

Nakon konačne odluke o dodeli stipendija, učenik, odnosno roditelj / staratelj zaključuje ugovor o učeničkoj stipendiji sa Ministarstvom, gde se samim ugovorom detaljnije utvrđuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije od strane učenika.

Dokumenta potrebna za konkurs za srednjoškolsku stipendiju

Da biste konkurisali za učeničku stipendiju neophodno je priložite određena dokumenta. Bitno je naglastiti da se dokumenta onih koji prvi put konkurišu za stipendiju razlikuju od onih koji su prethodnih godina dobijali stipendiju, kao i od onih koji pripadaju osetljivim društvenim grupama.

Za prijavljivanje na konkurs za učeničku stipendiju potrebno je podneti sledeće obrasce:

 • prijava – Obrazac br. 1 za učeničku stipendiju
 • uverenje o upisanom razredu i postignutom uspehu učenika u prethodnom školovanju – Obrazac br. 2 za učeničke stipendije
 • dva primerka  ugovora o učeničkoj stipendiji, potpisanih od strane roditelja / staratelja – Obrazac br. 5 za učeničku stipendiju
 • štampane podatke sa elektronske lične karte.

Učenik koji je prethodne godine primao stipendiju, a koji ponovo konkuriše za istu, potrebno je da podnese sledeća dokumenta:

 • prijavu – Obrzac br. 1a za učeničku stipendiju, a koji se sastoji od dokaza o upisanom narednom razredu i postignutom uspehu u prethodnom školovanju
 • uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika za periodu od januara do juna tekuće godine – Obrazac br. 4 za učeničku stipendiju
 • štampani podaci sa elektronske lične karte.

Svi navedeni obrasci za učeničke stipendije, kao i ostali dokumenti koji se podnose za konkurisanje, moraju biti overeni od strane odgovarajuće službe.

Kandidati za stipendije koji pripadaju nekoj od osetljivih društvenih grupa, pored gore navedenih dokumenata, moraju podneti i druge dokumente, kao dokaz da pripadaju određenoj osetljivoj društvenoj grupi:

 • učenici bez roditeljskog staranja – potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice preminulih roditelja
 • učenici iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat
 • učenici romske nacionalne manjine – potvrdu Nacionalnog saveta romske nacinalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma
 • učenici sa invaliditetom i lica sa hroničnim bolestima – mišljenje Interresorske komisije ili potvrda udruženja invalida
 • učenici čiji su roditelji nestali ili su kindapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrda odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica
 • učenici koju su izbeglice i raseljena lica – potvrda da se korisnik nalazi na evidenciji o izbeglim ili raseljenim licima (pribavlja se u Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije, a preko Povereništva za izbeglice sa teritorije Opštine prebivališta)
 • učenici povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani učenici – potvrda MUP – a
 • učenici koji nisu rođeni na teritoriji Republike Srbije podnose uvrenje o državljanstvu.

Koji su kriterijumi za redosled i rangiranje kandidata za učeničku stipendiju?

Rangiranje kandidata vrši se na osnovu:

 • uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju – opšteg uspeha od V do VIII razreda osnovne škole (za učenike i razreda srednje), odnosno opšteg uspeha iz prethodnih završenih razreda srednje škole (za učenike ostalih razreda srednje škole) upisanog razreda srednje škole. Broj bodova za razred srednje škole u koji je učenik upisan iznosi:
  • za I razred – 0, 40 bodova,
  • za II razred – 0, 50 bodova,
  • za III razred – 0, 60 bodova,
  • za IV razred – 1, 00 bodova.
 • socijalno – ekonomskog statusa porodice – na osnovu prosečnih ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice učenika za period od januara do juna tekuće godine Bodovanje se vrši na sledeći način:
  • do 20% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u RS – 0, 30 bodova,
  • od 20% do 40% prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u RS – 0, 15 bodova,
  • više od 40% prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u RS – 0 bodova.
 • osvojenog mesta na međunarodnim i republičkim takmičenjima koja se nalaze u kalendaru takmičenja učenika srednjih škola. Osvojena mesta na međunarodnim i republičkim takmičenjima koja se nalaze u kalendaru takmičenja učenika srednjih škola – iskazuju se brojem bodova, i to:
 1. međunarodno takmičenje;
 • prvo mesto – 6 bodova
 • drugo mesto – 5 bodova
 • treće mesto – 4 boda
 1. republičko takmičenje koje organizuje ministrastvo nadležno za poslove obrazovanja i stručno durštvo ili drugi organizator:
 • prvo mesto – 3 boda,
 • drugo mesto – 2 boda
 • treće mesto 1 boda.

U slučaju da kandidat iz jednog predmeta osvoji više pojedinačnih mesta na takmičenjima uzima se u obzir najbolji ostvareni razultat, odnosno najveći broj bodova.

Ako kandidat iz dva ili više predmeta osvoji po jedno ili više pojedinačnih mesta, bodovi iz svih predmeta se sabiraju, gde se u obzir uzimaju najbolji ostvareni rezultati iz svakog predmeta.

Rezultati takmičenja utvrđuju se na osnovu diplome, odnosno potvrde stručnog društva ili drugog organizatora.

Kandidati iz umetničkih škola koji nisu na teoretskom odseku rangiraju se prema ukupnom broju bodova koje ostvare na osnovu opšteg uspeha i osvojenog mesta na odgovarajućim takmičenjima iz oblasti umetnosti. Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene kompletne dokumentacije.

Isplata stipendija za srednjoškolce

U skladu sa odlukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja počinje i isplata srednjoškolskih stipendija i to na otvorene tekuće račune UniCredit Banke.  Podizanje novca može se vršiti na svim bankomatima i prostorijama ove banke, dok se za sva ostala plaćanja mogu koristiti kartice iste UniCredit Banke.

U slučaju da u mestu u kojem se škola nalazi ne postoji ekspozitura ove banke, isplata se vrši na tekući račun škole. Mada, ukoliko ste navršili 16. godina bilo bi dobro da otvorite svoj račun.

Dragi đaci, vredno radite i učite i sav vaš trud će biti nagrađen na putu do budućeg fakulteta koji želite da upišete, a kada se to dogodi, za vas smo spremili kompletan vodič kroz studiranje, kako biste se što brže prilagodili na nov sistem učenja, spremanje ispita i ostalo.

Pored stipendije za učenike sredne škole, Ministarstvo pruža i stipendije za studente, uključujući i studentske kredite, ali i učeničke kredite, što nadareni đaci / učenici i studenti trebaju obavezno da iskoriste.

Nadamo se da vam je ovaj tekst bio od velike pomoći. Ukoliko ste imali iskustva sa učeničkim stipendijama pišite nam vaše utiske, savete u komentarima.

Podeli