Stipendije za srednjoškolce – kako do đačke stipendije?

Stipendije za srednjoškolce, poznate još i kao učeničke stipendije jesu stipendije za učenike srednjih škola dodeljene učenicima od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a sve u cilju njihovog daljeg razvoja i nagrade za rezultate koje postižu i talenat kojim raspolažu.

Stipendije za srednjoškolce - učeničke stipendije

Zahvaljujući ovim konkursima koje obezbeđuje Ministarstvo prosvete stipendije za srednje škole omogućavaju mnogim učenicima da ostvare svoje obrazovne ciljeve.

Pogledajte kako se odvija prijava za korišćenje stipendije za učenike, šta je potrebno za stipendiju u srednjoj školi u smislu dokumenata, i kako teče isplata učeničkih stipendija.

Kakvi su uslovi za stipendiju u srednjoj školi u Republici Srbiji?

Da bi stekli pravo na stipendiju u srednjoj školi, učenici treba da ispune određene uslove za sticanje srednjoškolske stipendije, kao što su:

 • pohađanje srednje škole čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
 • državljansvo Republike Srbije
 • čiji roditelj ili staratelj ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije
 • prvi put upis u određeni razred u tekućoj školskoj godini
 • školovanje finansirarano iz budžeta Republike Srbije
 • postizanje odličnog uspeha
 • osvojeno jedno od prva tri mesta na međunarodnim i republičkim takmičenjima koja se nalaze u kalendaru takmičenja učenika.

Ko ima pravo na stipendiju u srednjoj školi?

Pravo na stipendiju u srednjoj školi imaju:

 • učenici I razreda srednje škole koji su u višim razredima osnovne škole (od V do VIII razreda) postizali odličan uspeh na kraju godine (prosek ocena od 4, 50 do 5,00),
 • učenici od II do IV razreda srednje pkole koju su u svim prethodno završenim razredima imali odličan uspeh, odnosno prosek ocena između 4, 50 i 5, 00,
 • svi učenici moraju imati odličnu ocenu iz vladanja (primereno vladanje – 5)
 • kandidati iz osetljivih drušvenih grupa (učenici čija porodica materijalno ugrožena, bez roditeljskog staranja, imaju samo jednog roditelja, romske su nacionalne manjine, lica sa invaliditetom, hroničnim bolestima, deca čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije ili teritorije republika bivše SFRJ, izbeglice ili raseljena lica, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovana lica) – imaju pravo da podnesu zahtev kako bi se posebno rangirali primenom blažih kriterijuma u skladu sa zakonom i pravilnikom.

Kako do stipendije za učenike srednje škole?

Pored stipendija za studente, Ministarstvo pruža i stipendije za srednjoškolce, kao i učeničke kredite, što nadareni učenici  trebaju obavezno da iskoriste.

Za sticanje đačke stipendije u Republici Srbiji, kandidat mora da podnese prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom.

Prijave uz dokumenta za učeničku stipendiju podnose se od 01. do 30. septembra  tekuće godine.

U samoj prijavi kandidat treba da navede sve činjenice, a koje su od značaja kako bi ostvario pravo na stipendiju u srednjoj školi, a sve prema uslovima iz Konkursa, kao i da se prilože odgovarajuća dokumentacija za stipendiju overena kod odgovarajuće službe.

Uz prijave za srednjoškolske stipendije kandidat podnosi i sledeća dokumenta:

 • potvrda o upisu srednje škole za tekuću školsku godinu,
 • svedočanstvo o uspehu u školi,
 • diplome za posebne uspehe na takmičenjima znanja i umetničkim takmičenjima i drugo (kandidati prilžu kopije navedenih dokumenata).

Vrlo pažljivo popunite i priložite neophodne obrasce i dokumenta, jer svi nepotpuni obrasci za učenicke stipendije i neblagovremene prijave neće se razmatrati, a sve dopune po isteku roka za konkurs za đačke stipendije biće tretirane kao neblagovremene i neće biti razmatrane.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog ravoja, u roku od 90 dana po isteku konkursnog roka, donosi odluku o dodeli đačke stipendije na osnovu konačne rang liste kandidata za u.

Svaki kandidat ima pravo na podnošenje prigovora / žalbe na rang listu u roku od 8 dana od dana objavljivanja preliminarne rang liste konkursa.

Kandidat podnosi prigovor Ministrarstvu, a sam prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega moraju biti dostavljena odgovarajuća dokumenta. Zatim komisija koju obrazuje Ministarstvo razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang listu u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, a ako nema prigovora – 15 dana od dana objavljivanja rang liste.

Nakon konačne odluke o dodeli stipendija za srednjoškolce, učenik, odnosno roditelj / staratelj zaključuje ugovor o stipendiji sa Ministarstvom, gde se samim ugovorom detaljnije utvrđuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije od strane učenika.

Dokumenta potrebna za konkurs za dodelu stipendija

Da biste se prijavili na konkurs za dodelu đačke stipendije, neophodno je da priložite određena dokumenta za učeničku stipendiju. Bitno je naglastiti da se dokumenta onih koji prvi put konkurišu, razlikuju od onih koji su prethodnih godina dobijali stipendiju, kao i od onih koji pripadaju osetljivim društvenim grupama.

Za prijavljivanje na konkurs za srednjoškolske stipendije, biće vam potrebni sledeći obrasci za stipendije:

 • prijava – Obrazac 1. za stipendiju
 • uverenje o upisanom razredu i postignutom uspehu učenika u prethodnom školovanju – Obrazac br. 2 za đačke stipendije
 • dva primerka  ugovora o učeničkoj stipendiji, potpisanih od strane roditelja / staratelja – Obrazac br. 5 za đačku stipendiju
 • uverenje o prosečnom mesečnom prihodu člana porodice učenika za periodu od januara do juna tekuće godine – Obrazac br. 4 za učeničke stipendije
 • štampane podatke sa elektronske lične karte roditelja / staratelja.

Učenik koji je prethodne godine primao stipendiju, a koji ponovo konkuriše za istu, potrebno je da podnese sledeća dokumentacija za učeničku stipendiju:

 • prijavu – Obrazac br. 1a za učeničku stipendiju, a koji se sastoji od dokaza o upisanom narednom razredu i postignutom uspehu u prethodnom školovanju
 • uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika za periodu od januara do juna tekuće godine – Obrazac br. 4 za stipendije
 • štampani podaci sa elektronske lične karte.

Svaki navedeni obrazac za učeničku stipendiju, kao i ostali dokumenti koji se podnose za konkurisanje za učeničku stipendiju moraju biti overeni od strane odgovarajuće službe.

Kandidati za stipendije koji pripadaju nekoj od osetljivih društvenih grupa, pored gore navedenih dokumenata, moraju podneti i druge dokumente, kao dokaz da pripadaju određenoj osetljivoj društvenoj grupi:

 • učenici bez roditeljskog staranja – potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice preminulih roditelja
 • učenici iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat
 • učenici romske nacionalne manjine – potvrdu Nacionalnog saveta romske nacinalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma
 • učenici sa invaliditetom i lica sa hroničnim bolestima – mišljenje Interresorske komisije ili potvrda udruženja invalida
 • učenici čiji su roditelji nestali ili su kindapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republike bivše SFRJ – potvrda odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica
 • učenici koju su izbeglice i raseljena lica – potvrda da se korisnik nalazi na evidenciji o izbeglim ili raseljenim licima (pribavlja se u Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije, a preko Povereništva za izbeglice sa teritorije Opštine prebivališta)
 • učenici povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani učenici – potvrda MUP-a
 • učenici koji nisu rođeni na teritoriji Republike Srbije podnose uvrenje o državljanstvu.

Koji su kriterijumi za redosled i rangiranje kandidata za đačku stipendiju u Republici Srbiji?

Rangiranje kandidata vrši se na osnovu:

 • uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju – opšteg uspeha od V do VIII razreda osnovne škole (za učenike I razreda srednje), odnosno opšteg uspeha iz prethodnih završenih razreda srednje škole (za učenike ostalih razreda). Broj bodova za razred srednje škole u koji je učenik upisan iznosi:
 • za I razred – 0, 40 bodova,
 • za II razred – 0, 50 bodova,
 • za III razred – 0, 60 bodova,
 • za IV razred – 1, 00 bodova.
 • socijalno – ekonomskog statusa porodice (prema prihodu člana porodie)– na osnovu prosečnih ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice učenika za period od januara do juna tekuće godine, bodovanje za stipendiju se vrši na sledeći način:
 • do 20% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u RS – 0, 30 bodova,
 • od 20% do 40% prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u RS – 0, 15 bodova,
 • više od 40% prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u RS – 0 bodova.
 • osvojenog mesta na međunarodnim i republičkim takmičenjima koja se nalaze u kalendaru takmičenja učenika srednjih škola. Osvojena mesta na međunarodnim i republičkim takmičenjima koja se nalaze u kalendaru takmičenja učenika srednjih škola se iskazuju brojem bodova, i to:
 1. međunarodno takmičenje;
 • prvo mesto – 6 bodova
 • drugo mesto – 5 bodova
 • treće mesto – 4 boda
 1.  republičko takmičenje koje organizuje ministrastvo nadležno za poslove obrazovanja i stručno durštvo ili drugi organizator:
 • prvo mesto – 3 boda,
 • drugo mesto – 2 boda
 • treće mesto 1 boda.

U slučaju da kandidat iz jednog predmeta osvoji više pojedinačnih mesta na takmičenjima uzima se u obzir najbolji ostvareni razultat, odnosno najveći broj bodova.

Ako kandidat iz dva ili više predmeta osvoji po jedno ili više pojedinačnih mesta, bodovi iz svih predmeta se sabiranju, gde se u obzir uzimaju najbolji ostvareni rezultati iz svakog predmeta.

Rezultati takmičenja utvrđuju se na osnovu diplome, odnosno potvrde stručnog društva ii drugog organizatora.

Kandidati iz umetničkih škola koji nisu na teoretskom odseku rangiraju se prema ukupnom broju bodova koje ostvare na osnovu opšteg uspeha i osvojenog mesta na odgovarajućim takmičenjima iz oblasti umetnosti.

Isplata stipendija – koliko iznosi stipendija za srednjoškolce?

Svake godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljuje kolika je stipendija za srednjoškolce za tekuću godinu.

U skladu sa odlukom Ministarstva počinje i isplata učeničkih stipendija, gde se iznos stipendije za srednjoškolce deli na 10 jednakih mesečnih rata i uplaćuje na otvorene tekuće račune UniCredit Banke.

Podizanje novca može se vršiti na svim bankomatima i prostorijama ove banke, dok se za sva ostala plaćanja mogu se koristiti kartice iste UniCredit Banke. U slučaju da u mestu u kojem se škola nalazi ne postoji ekspozitura ove banke, isplata se vrši na tekući račun škole. Mada, ukoliko ste navršili 16. godina bilo bi dobro da otvorite svoj račun.

Usled netačno prikazanih podataka prilikom prijave na konkurs za dodelu stipendije, učeniku će se obustaviti plaćanje odobrene stipendije.

Dragi đaci, vredno radite i učite i sav vaš trud će biti nagrađen na putu do budućeg fakulteta koji želite da upišete, a kada se to dogodi, za vas smo spremili kompletan vodič kroz studiranje, kako biste se što brže prilagodili na nov sistem učenja,  spremanje ispita i ostalo.

Pored stipendija za srednjoškolce, Ministarstvo pruža i stipendije za studente, uključujući i studentske kredite, ali i učeničke kredite,  što nadareni đaci / učenici i studenti trebaju obavezno da iskoriste.

Nadamo se da vam je ovaj tekst bio od velike pomoći. Ukoliko ste imali iskustva sa učeničkim stipendijama pišite nam vaše utiske, savete u komentarima.

Podeli