Studentske stipendije – domaće i strane i kako do njih?

Studentske stipendije kao oblik finansijske pomoći pružaju mogućnost studentima da se razvijaju kako u obrazovnom, tako i profesionalnom smislu. Predstavljaju vrstu finansijskog podstreka za sve studente koji žele da uče, koji su talentovani i postižu izvanredne rezultate. Pogledajte koje studentske stipendije postoje, ko sve može dobiti stipendije za studente i kako funkcioniše prijava.

student uci

Ko može koristiti studentske stipendije?

Studentske stipendije namenjene su:

 • kako studentima koji prvi put upisuju fakultet, bilo to u zemlji ili inostranstvu, tako i
 • onima čiji je prosek tokom studiranja visok, kao i
 • diplomiranim studentima koji nastoje da svoje školovanje nastave na master ili doktorskim studijama.

Isto tako, ove stipendije mogu biti namenjene i za neke tipove kraćih studijska putovanja ili pak boravak u inostranstvu, a sve to radi usavršavanja stranih jezika ili u cilju posete seminara, konferencija, radionica.

Vrste studentskih stipendija prema prebivalištu i njihovim davaocima

Ukoliko studenti tokom studiranja borave van mesta prebivališta, razlikuju se potpune i delimične stipendije.

Potpune stipendije pokrivaju kako troškove školarine, smeštaja, ishrane tako i mnoge druge neophodne usluge, dok se delimične stipendije odnose na pokrivanje samo nekih od pomenutih troškova.

slika

Pravilo koje važi jeste da, ukoliko student prima jednu stipendiju, onemogućuje mu se pravo na primanje neke druge stipendije.


Dve su vrste stipendija koje se daju studentima, domaće i inostrane stipendije. Davaoci ovih stipendija mogu biti različite institucije i organizacije iz svih sektora društva.

Domaće stipendije za studente

Najpoznatije domaće stipendije koje se daju studentima jesu:

 • stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,
 • stipendije koje dodeljuje grad Beograd itd.
 • stipendije Fonda za mlade talente –  Dositeja…

Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Ministarstvo raspisuje konkurs za dodelu stipendija, koji sadrži:

 • uslove za dodelu stipendija,
 • kriterijume za utvrđivanje redosleda kandidata,
 • broj korisnika stipendije,
 • datum i mesto polaganja standardizovanih testova,
 • visinu stipendije,
 • potrebna dokumenta,
 • rokove za prijavljivanje na konkurs i
 • odlučivanje o dodeli stipendija.

Kandidati će se rangirati na osnovu uspeha u prethodnom periodu školovanja i efikasnosti studiranja, odnosno na osnovu uspeha (u srednjoj školi – za studente prve godne osnovnih studija ili u prethodnim godinama studija – za studente druge ili viših godina studija) i na osnovu socijalno – ekonomskog statusa porodice.

slika

Rok za prijavljivanje na konkurs za stipendiju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je od 1. do 31. oktobra svake godine.


Stipendija se dodeljuje bez obaveze vraćanja i ispraćuje se u u 10 jednakih mesečnih rata preko studentskog tekućeg računa otvorenog kod ovlašćene banke.

Na osnovu konačno donete odluke o dodeli stipendije, student zaključuje ugovor o stipendiji za izuzetno nadarene studente, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije.

Student koji je zaključio ugovor sa Ministarstvom ima pravo da svake naredne školske godine produži korišćenje tog prava, do završetka školovanja, ako dostavi dokaze o tome da i dalje ispunjava propisane uslove, u suprotnom gubi pravo na stipendiju.

Pravo na studentsku stipendiju za izuzetno nadarene studente imaju:

 • studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnovač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave,
 • studenti koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, a čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije,
 • studenti sa državljanstvom Republike Srbije,
 • studenti koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija,
 • studenti koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove, na kojoj sutdiraju, položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli prosečnu ocenu najmanje 9,00 i koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije,
 • studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija i studenti drugog stepena studija koji nisu u radnom odnosu, a koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije drugog stepena i ukoliko ispunjavaju ostale uslove u skladu sa zakonom i pravilnikom.

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa (materijalno ugrožene porodice, deca bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske porodice, romska nacinalna manjina, lica sa invaliditetom, lica sa hroničnim bolestima, lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ, izbeglice i raseljena lica, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti) imaju pravo da podnesu zahtev da se posebno rangiraju primenom blažih kriterijuma, u skladu sa zakonom i pravilnikom.

Rangiranje kandidata koji su konkurisali za studentsku stipendiju utvrđuje se na osnovu:

 • uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju i
 • efikasnosti studiranja.

Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidat mora priložiti sledeća dokumenta, to jest obrasce:

 • PRIJAVU (Obrazac br. 1),
 • UVERENJE o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu,
 • dva primerka svojeručno potpisanog UGOVORA o studentskoj stipendiji (Obrazac br. 5a),
 • štampane podatke sa elektronske lične karte.

Kandidat koji je bio korisnik studentske stipendije podnosi od dokumenata sledeće:

 • PRIJAVU (Obrazac br. 1a) i
 • štampane podatke sa elektronske lične karte.

Kandidat koji je student na studijama drugog ili trećeg stepena podnosi:

 • PRIJAVU (Obrazac br. 1),
 • UVERENJE o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija (Obrazac br. 2),
 • dva primerka svojeručno potpisanog UGOVORA o studentskoj stipendiji (Obrazac br. 5a),
 • fotokopija uverenja o diplomiranju na osnovnim studijama i master studijama,
 • dokaz da nije u radnom odnosu i
 • štampane podatke sa elektronske lične karte.

Bitno je da svaki od ovih dokumenata budu overeni od strane odgovarajuće službe.

Osim navedenih dokumenata, kandidati koji pripadaju osetljivim društvenim grupama moraju priložiti i dokumentaciju koja dokazuje njihovu pripadnost osetljivoj društvenoj grupi.

studentske stipendije domaće i strane

Stipendije gradske uprave grada Beograda

Na osnovu Odluke o učeničkim i studentskim sitpendijama (“Službeni list grada Beograda”) i Zaključaka gradonačelnika objavljuje se Konkurs za dodelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima visokoškolskih ustanova u Beogradu.

Što se tiče studenata visokoškolskih ustanova, da biste dobili stipendiju grada Beograda, sledeći uslovi moraju biti zadovoljeni:

 • da je student studija prvog stepena ili studija drugog stepena,
 • da je državljanin Republike Srbije,
 • da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda,
 • da je student čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije,
 • da je student najmanje druge godine na nekoj od visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, a sa sedištem na teritoriji grada Beograda,
 • da ima uspeh sa najnižom prosečnom ocenom 9,50 tokom svih godina studija uz uslov davanja godine za godinu i ostvarenih najmanje 60 bodova po godini studija,
 • da istovremeno ne prima više stipendija.

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije,
 • uverenje o prebivalištu,
 • fotokopija lične karte,
 • potvrda fakulteta o visini prosečne ocene i broju ostvarenih ESPB bodova po godini studiranja, kao i da je student čije se studiranje finansira iz budžeta Republike Srbije i
 • overena izjava podnosioca prijave da nije korisnik drugih stipendija.

Rangiranje kandidata za studentsku stipendiju vrši se na osnovu uspeha ostvarenog tokom studiranja, tačnije prema ostvarenoj prosečnoj oceni za vreme studiranja.

O svim ostalim detaljima možete se više informisati na http://www.beograd.rs.

Stipendije Fonda za mlade talente – Dositeja

Vlada Republike Srbije je 2008. godine osnovala Fond za mlade talente koji se nalazi u nadležnosti Ministarstva omladine i sporta želeći da pomogne mladima i potpomogne u izgradnji njihove uspešne budućnosti.

Uslovi za dobijanje stipendije Fonda za mlade talente Dositeja koje studenti treba da zadovolje su:

 • da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice,
 • da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – što se odnosi na lica koja imaju status izbeglice,
 • da su u školskoj godini za koju se konkurs raspisuje upisani u završnu godinu osnovnih akademskih studija, ili master akademskih studija, ili integrisanih akademskih studija fakulteta, ili univerziteta čiji je osnovač RS,
 • za studente završnih godina – da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku prethodnih godina studija,
 • da su položili sve ispite sa svih prethodnih godina studija,
 • da nisu navršili 25 godina života – važi za studente osnovnih akademskih studija, to jest da nisu navršili 27 godina života – za studente master akademskih studija i studente integrisanih akademskih studija.

Fond za mlade talente na godišnjem nivou raspisuje tri konkursa, i to:

 • Konkurs za stipendiranje završnih godina osnovnih i master akademskih studija u Republici Srbiji – raspisuje se u periodu februar – mart svake godine,
 • Konkurs za stipendiranje master i doktorskih studija u inostranstvu – raspisuju se do kraja godine i
 • Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu – raspisuje se u periodu februar – mart.

slika

Sama isplata stipendija vrši se na privatne tekuće račune korisnika stipendije.


Detaljnije možete pogledati na zvaničnom sajtu Fonda za mlade.

Ostale stipendije u Srbiji koje pružaju opštine, gradovi, firme i fondacije

Pored ovih, osnovnih i najpoznatijih, tu je još i veliki broj drugih stipendija koje pružaju gradovi i opštine  širom Srbije, firme, zadužbine, fondacije:

 • stipendija grada Kikinde,
 • stipendija opštine Varvarin,
 • stipendija Civil Society Scholar Awards – CSSA,
 • stipendija zadužbine “Đoka Vlajković”,
 • stipendija Fondacije “Novi dobrotori Univerziteta u Beogradu”,
 • stipendija Carlsberg i Dunđerski Fondacije,
 • stipendija grada Subotice,
 • stipendija opštine Kula,
 • stipendija opštine Sremski Karlovci,
 • Fond za tipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu,
 • stipendija opštine Ruma,
 • stipendija opštine Bačka Topola,
 • program stipendija nemačke privrede Zoran Đinđić,
 • stipendija Zadužbine Studenica,
 • Rotary klub stipendije za studente sa Palića,
 • stipendija grada Smederevo,
 • stipendija Fonda “Ljilja i Milka Mijatov” grada Zrenjanina,
 • stipendija Fondacije “Evro za znanje”,
 • stipendija za osobe sa hendikepom – DOBA fakultet za primenjene poslovne i društvene studije,
 • Mozzart program stipendiranja,
 • stipendije poslovne škole COTRUGLI,
 • stipendija grada Zrenjanin,
 • stipendija opštine Inđija,
 • stipendija programa “Pokreni se za nauku” kompanije Filip Moris,
 • stipendija Autonomne pokrajine Vojvodine,
 • stipendija grada Niš,
 • stipendija grada Vršac,
 • stipendija Kragujevačkog Univerziteta,
 • stipendija opštine Novi Bečej,
 • stipendija Žarana Papić,
 • stipendija Fondacije Hemofarm,
 • stipendija grada Sremska Mitrovica,
 • Somboled stipendije za Francusku,
 • stipendija Fondacije “Profesor Branislav Lorenc”.

Inostrane stipendije za studente

Neke od inostranih stipendija sa kojima se možete susresti:

 • EKO Srbija stipendije za postdiplomske studije u Grčkoj,
 • stipendija Londonske škole ekonomije za studente Ekonomskog fakulteta,
 • stipendija Beijing Institute of Technology, Pekinškog tehološkog instituta,
 • stipendije Univerziteta The Unviersity of Adelaide,
 • stipendija Fondacije Konorad Adenauer,
 • stipendija Vlade Republike Francuske,
 • stipendija za stipendiranje na Univerzitetu u Varšavi,
 • stipendija Višegrad Fonda,
 • stipendija POLIMI,
 • stipendija Bavarskog akademskog centra (Bayhost),
 • Ajfel program stipendiranja,
 • stipendija “Best of South East”,
 • stipendije CEU u Budimpešti,
 • stipendija JTI i ambasade Japana,
 • stipendija Univerziteta Politecnico di Milano,
 • stipendija Švajcarske vlade za inostrane studente,
 • SI stipendije za zemlje Zapadnog Balkana za PhD studije i postdoktorska istraživanja,
 • stipendija Vlade Finske,
 • stipendija Chevening za studiranje u Velikoj Britaniji,
 • stipendija Vlade Meksika,
 • stipendija za postdiplomske studije u Sloveniji,
 • stipendije za usavršavanje u Norveškoj,
 • stipendija programa Talents,
 • stipendija Vlade Republike Češke,
 • stipendija Ambasade Grčke,
 • stipendija za studije na Uralskom federalnom univerzitetu,
 • stipendija Ambasade Francuske i Francuskog instituta,
 • stipendija Nemačke fondacije za životnu sredinu,
 • stipendija za Evropski Forum Alpabach,
 • stipendija Ambasade Japana,
 • stipendija JOSZEF programa,
 • stipendija na Univerzitetu u Bambergu (Nemačka),
 • stipendija francuskog programa “Kopernik”,
 • stipendija Fondacije Konrad Adenauer,
 • stipendija za Univerzitet u Bolonji,
 • stipendija Univerziteta “Cattolica del Sacro Cuore”,
 • stipendija za obrazovanje u Ruskoj Federaciji,
 • UniCredit & Universitites Summer School Programme,
 • Denys Holland stipendije,
 • stipendija za studije i praksu “Best of South – East”,
 • stipendija Carlo Giannini Felowship,
 • UNESCO stipendija,
 • stipendija programa “COFUND Fellowship programe”,
 • Erasmus Munds EUROWEB program stipendiranja,
 • master stipendije Švedskog instituta za Zapadni Balkan,
 • stipendije za studiranje u Holandiji,
 • Serbia – Norway program stipendiranja,
 • Environomental Fellowship Program stipendiranja Univerziteta Harvard,
 • H.J Heinz Company foundation program stipendiranja,
 • SYLFF stipendije, Tokio fond,
 • Chevening Scholarships UK univerziteta,
 • stipendija University of Turin Italija,
 • stipendija Evropske unije,
 • stipendija otvorenog durštva,
 • stipendija za master studije u Holandiji Leiden Univesity,
 • stipendija Univerziteta u Bembergu,
 • INSEAD L’Oreal MBA stipendija,
 • Politecnico di Milano stipendija za master studije,
 • međunarodne parlamentarne stipendije Bundestag u saradnji sa tri univerziteta u Berlinu,
 • stipendije za postdiplomske studije u Švajcarskoj,
 • stipendija u okviru Green – Tech mreže.

Da li ste bili korisnik neke stipendije u Srbiji ili inostrane stipendije o kojoj biste voleli da podelite iskustva sa drugim studentima. Slobodno nam pišite!

Podeli